Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
19-02-2016 Ο
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ 
ΕΠί/ΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝΠΞΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΜΙΣ: Νεφώσεις μέ τοπικές βροχές ο
ρίως στα ανατολικα τί πρωί καί βαθμιαία βελτίωση.Ἀνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί, στα να
τια έως 6 μέ 7 μπωφόρ. Μικρή ανοδος τής θερμοκρασίας. Στήν Ἀθήνα έως 22β.
Παραοπευή 19 Φεβρουαρίου 2016
Ἀρχίππσυ, Φιλή μονος καί Ἀπφίας.
Φιλοθέης όσισμαρτυρσς τής Ἀθηναίας.
Σελήνη 11 ήμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου 7.1 ί'-Δύσις 8.07'
Ἀριθμ. φύλ. 40882 | Τιμή 1,50 θ
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. ί0872, Ἀθήναι, εειιεηοννε@οιεηειρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220831, Με: 210 3248071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 213 0ί70870 - 2ί0 3227870
"Ετος ί22ον
Ἐπιβεβαιώνεται
ή θεωρία Λαφφερ
ΣκεΦθεῖτε πρός στιγμήν τό εξής: Για τό είσόδημα
ανω τών 100.000 εύρώ ετησίως, να ίσχυε συντελεστής
Φόρου 100% (καποιοι στόν Σύριζα είναι βεβαιο ὅτι θα
τό ήθελαν). Αύτό θα ασήμαινε ότι καθε εύρώ πού θα
είσεπραττε ὁ Φορολογούμενος περαν τού ὁρίου τών
100.000, θα τό κατεβαλλε στό ακέραιο στήν εΦορία
Τού ίδίου δεν θα τού απεμενε τίποτε.
Άραγε αν ίσχυε τετοιος συντελεστής Φορολογίας, ΜΜΜ Φορολογούμενος πού θα έδήλωνε
είσόδημα ανω τών 100.000 εύρώ; ΠροΦανώς όχι.
Πρώτον, διότι κανενας δεν θα είχε συμφερον να
πραγματοποιεί είσόδημα ανω τών 100.000 εύρώ,
αΦού ὁ ίδιος δεν θα είχε κανενα ὅΦελ.ος από αύτό
διότι θα τό κατεβαλλε ὁλόκληρο στήν εΦορία. Δεύτερον, διότι ακόμη καί αν τό πραγματοποιούσε, θα
έκανε τα παντα για να μήν τό δηλώσει.
Ἑττομενως είναι λαθος ναιπστεύεται ὅτι ὅσο Με
νεται ὁ Φορολογικός συντελεστής, θα αύςανονται αντίστοιχα καί τα Φορολογικα έσοδα. (Υπαρχει ένα σημεῖο, πανω από τό ὁποῖο ὁ Φορολογούμενος δεν έχει
κανενα κίνητρο να πραγματοιτοιεῖ είσύδημα για να τό
μοιραζεται με τό κρατος. Αύτό ακριβώς έδειξε πρό
τριών δεκαετιών ὁ Ἀμερικανός οίκονομολόγοςΆρθουρ
ΛαΦΦερ με τήν περίφημη καμπύλη του (Τίτο Μέι·
ων8)ἔ0τι από έναν συντ ί Φόρου καί πανω, τα
Φορολογικα έσοδα δεν Μανονται αλλα μειώνονται.
ΣύμΦωνα με τήν θεωρία τού ΛαΦΦερ, τό σημείο
καμπής ὅπου παύουν να αύξανονται καί αρχίζουν να
μειώνονται τα Φορολογικα έσοδα, είναι ὅταν ὁ Φορολογικός συντελεστής πλησιαζει τό 30% (για τήν ακρίβεια τό 20%). Καί αύτό είναι απολύτως λ¦ογικό."Οποιον καί αν ρωτήσετε μεχρι ποιό ποσοστό τού είσοδήματός του θεωρεί λογικό να καταβαλλει στήν εΦορία,
θα απαντήσει όχι πανω από τό 1|3. Πολλώ μαλλον αν
τό είσόδημα προερχεται από τήν εργασία του. Ό,τιδήποτε περισσότερο εκλαμβανεται ώς δήμευσις.
ΣτήνἙλλαδα, Με είναι γαλα γραμματα για τούς
εκαστοτε κυβερνώντες. Παρ' ὅτι βλεπουν ὅτι με τήν
αύξηση τών Φόρων, τα Φορολογικα έσοδα δεν Με
νονται, επιμενουν να αύξανουν τούς Φορολογικούς
συντελεστες καί να επιβαλλ¦ουν ὅλο καί περισσότερους Φόρους καί είσΦορες. Ἀντί δηλαδή να αντιμετωπίσουν τό κακό στήν πηγή του, πού είναι αν προκειμενω ή ί»κιλα αφωνία στήν πραγματικότητα ἐπεὶνουν τό πρόβλημα. Καί ετσι έχουν ρίξει τήν χώρα σε
Φαύλο κύκλο Φόρων, ελλειμματων καί ύΦεσεως.
Συντελεστής Φόρου 100% δεν ίσχύει σε καμμία
χώρα."Ομώς στήνἙλλαδα, σε καποιες περιπτώσεις ὁ
τελικός συντελεστής Φόρου Φθανει στό 70%, τό 80%
ή ακόμη καί τό 90%."Οχι εύθεως, αλλα έμμεσως. Διότι
είναι τόσες πολλες οἱ πρόσθετες επιβαρύνσεις, ώστε
οί Φορολογούμενοι συχνα καλούνται να καταβαλουν
στήν εφορία πανω από τα Ζ|3 τού είσοδήματός τους:
Φόρος κλίμακος, προκαταβολή Φόρου, έκτακτη
είσΦ0ρὰ αλληλεγγύης, τέλος ἑΜτιιδεύιΜοο Φόρος
πολυτελούς διαβιώσεως, ΕΝΦΙΑ κ.ο.κ.
Ό καθηγητής ΛαΦΦερ, πού αρθρογραΦεῖ στήν
ΨαΙΙ δικοί .Ι ουτπε1, θα μπορούσε να ασχοληθεί
εἰδικα με τήν περίπτωση τής (Ελλαδος. Δεν θα
βρεί καλύτερη επιβεβαίωση τής θεωρίας του. Στήν
χώρα μας οἱ Φόροι αύξανονται διαρκώς, αλλα τα
Φορολογικα έσοδα μειώνονται...
Σε δίκη στην Εύρώπη
για τα Γλυπτα
ίΕθνιπή πρωτοβουλία τού «Συλλόγου τών Ἀθηναίων»
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μία από τίς πιό
γνωστές νομικές αντιπαραθέσεις
τών τελευταίων 200 ετών: Παρανομεί τό (Ηνωμένο Βασίλειο πού διακρατεί στό έδαφός του τα αφαιρεθέντα Γλυπτα τής Ἀκροπόλεως ή
μήπως νομιμοποιείται επειδή τα
αγόρασε από τόν Λόρδο ”Ελγιν;
Οὐδείς από τούς ενδιαφερόμενους
εἶχε τολμήσει να θέσει τό ζήτημα
σέ δικαστήριο, εθνικό ή διεθνές,
ώστε να ύπαρχει μια δικαστική
απόφασις πού να αντιμετωπίσει
όλα τα επιχειρήματα καί να αποφανθεί για τό ποιός, τελικα, έχει δίκιο σέ αὐτήν τήν ὐπόθεση. Τό
έπραζε ὁ ίστορικός «Σύλλογος τών
Ἀθηναίων», ὁ ὁποῖος συμπληρώνει
φέτος 120 χρόνια λειτουργίας. (Η
προσφυγή πού ὐπέβαλε στό Εὐρωπαίκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωματων (ΕΔΑΔ) εναντίον τού
(Ηνωμένου Βασιλείου για τα Γλυπτα τού Παρθενώνος έγινε κατ"
αρχήν δεκτή.
<ἐ'Εχουν ανθρώπινα δικαιώματα
τα γλυπτα;» θα ρωτούσε καποιος,
εμπνευσμένος ίσως καί από τόν
θρύλο πού κυκλοφόρησε στήν
Ἀθήνα μετα τόν βανδαλισμό τού
Παρθενώνα, ότι οἱ Καρυατιδες θρηνούσαν για τήν απαγωγή τής
αδελφής τους. Τα γλυπτα έχουν τήν
«Ψυχή» πού τούς έδωσαν οἱ ανθρωποι πού τα δημιούργησαν. Δικαιώματα σεβασμού, όμως, έχουν όλοι
οἱ ανθρωποι πού ταύτισαν τήν ζωή
τους, τήν καθημερινότητα καί τούς
αγώνες τους μέ αὐτα τα κορυφαία
έργα πού αποτελούν μνημεία τής
παγκόσμιας πολιτισμικής κλη ρονομιας, όπως επισημαίνει ὁ Νομικός
Παραστατης τής ύποθέσεως κ. Βασίλειος Σωτηρόπουλος.
Καθένας πού θεωρεί ότι ή έθνική πολιτισμική ταυτότητα του περιλαμβανει ώς αδιασπαστο στοιχείο
τα μνημεία τής Ἀκροπόλεως καί
τόν Παρθενώνα μπορεί να δηλώνει
ότι θίγεται από τίς δηλώσεις τού
(Ηνωμένου Βασιλείου, τόν Μαρτιο
τού 2015, ότι τα έργα αποκτήθηκαν
νομίμως από τόν”Ι9τγιν. Πρόκειται
για ένα έγκλημα πού έχει μείνει
ατιμώρητο μέσα στούς αἰώνες καί
μια δημόσια δήλωσα από ένα κρατος πού ὐπερασπίζεται τήν αρχαιοκαπηλία δεν μπορεί επίσης να παραμένει χωρίς συνέπειες.
Τό ΕΔΑΔ βρίσκεται ενώπιον
τής πιό έμβληματικής ύποθέσεως
που έχει ύποβληθεί σέ αὐτό, από
τήν ίδρυσή του. Θα είναι ένας τεραστιος επιστημονικός, νομικός, πολιτισμικός αγώνας, στόν ὁποῖο θα
αναμετρηθούν όλα τα επιχειρήματα
καί τών δύο απόψεων. Στήν ὐπόθεση μπορούν να ασκήσουν «παρέμβαση τρίτου μέρους» καί αλλες Κυβερνήσεις ή Μή Κυβερνητικές
)Οργανώσεις από όλο τόν κόσμο.
τΗρθε, λοιπόν, ή ώρα τής Δικαιοσύνης για τό κεντρικό σύμβολο τού
εὐρωπαίκού μας πολιτισμού!
(Λεπτομέρειες σελ. 4)
"Ελληνες βουλευτές
σιωπούν στα Τίρανα
Ούδεμία αναφορα στην προσφυγή τών Τσαμηδων
ΟΙ ΑΜΑΝΗΣ προκλήσεις διαδέχονται ή μίατήν αλλη. Οἱ Βορειοη πειρώτες ὐφίστανται τήν μεθοδική προσπαθεια τών Τιρανων να
τούς αποκλείσει από τίς εκλογές
καί να τούς καταστήσει πολίτες
δεύτερης κατηγορίας. Οἱ Τσαμηδες
εγκαλούν τήν (Ελλαδα στό Εὐρωπαίκό Δικαστήριο μιλώντας ούτε
λίγο ούτε πολύ για γενοκτονία καί
διεκδικώντας γή καί αποζημιώσεις.
Θα περίμενε κανείς ότι οἱ"Ελληνες
βουλευτές πού σέ αὐτήν τήν συγκυρία εὐρίσκονται στήν Ἀλβανία θα
έθεταν όλα αὐτα τα ζητήματα μετ'
επιτασεως. (Η Κοινοβουλευτική
Συνέλευσις τής Μεσογείου στήν
ὁποία τήν χώρα μας έζεπροσώπησαν οί βουλευτές Κατερίνα Παπα
κώστα (Ν Δ), (Ελένη Αὐλωνίτου καί
Ἀντώνης Μπαλωμενακης (ΣΥΡΙΖΑ) ίσως να ήταν ένας χώρος στόν
ὁποῖο ή έγερσις τέτοιων ζητηματων
θα έφερνε τήν αλβανική ήγεσία σέ
έζαιρετικώς δύσκολη θέση.
"Ομως όχι. Οἱ"Ελληνες βουλευτές παρέμειναν σιωπηλοί, σέ αντίθεση με τόν Μητροπολίτη Κονίτσης
(οἱ δηλώσεις τού ὁποίου παρατίθενται στήν σελίδα 4). Ούτε γιατίς προκλήσεις τών Τσαμη δων ὁμίλησαν,
ούτε γιατήν αλλαγή νομοθεσίας πού
αὐτές τίς ήμέρες συζητεί επιτροπή
τής αλβανικής Βουλής, που θέτει
εκτός εκλογικών καταλόγων τούς
Βορειοηπειρώτες. Ἀπεναντίας,
σαν να μήν συμβαίνει τίποτε, έζήτη
σαν από τόν Πρόεδρο τής αλβανικής Βουλής>Ιλίρ Μέτα«μια δήλωση συμωραστασης πρὸς τήν(Ελλαδα, ή ὁποία αντιμετωπίζει τό πολύ
σοβαρό προσφυγικό ζήτημα»...
Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα.
Γνωρίζουν αραγε οἱ"Ελληνες βουλευτές, έπισκεπτόμενοι τα Τίρανα,
τα προβλήματα τών (Ελλήνων τής
Ἀλβανίας; Ἀντελήφθησαν ότι τουλαχιστον τόν αποκλεισμό τών Βορειοηπειρωτών από τούς εκλογικούς καταλόγους τόν έχει θέσει μέ
ερώτηση στήν Βουλή ὁ συναδελφός τους Νικήτας Κακλαμανης;
Κατανοούν ότι μέ αἰτήματα «συμπαραστασεως» ενισχύουν τήν θέση
τῆς Ἀλβανίας;
Σήμερα
Μείωση συντάξεων
«βλέπει» τό Ευιῳιουρ
Δέν απέκλεισε μειώσεις
συνταξεών ὁ Νταισελμ
Της ημέρας
Ζηλεύουν όλοι τόν σουλτάνο!
πλουμ, συνδέοντας
αύτές μέ τίς μεταρρυθμίσεις. ΣΕΛ. 2
Ἀλλοπρόσσλλοι
χειρισμοί στήν ΕΛΑΣ.
«Κορυφή του παγόβουνου» για λανθασμένους
χειρισμούς στήν ΕΛΑΣ.
θεωρείται ή ύπόθεσις
τού ύποοτρατήγου Μ.
Σφακιανακη. ΣΕΛ. 8
'Ο 'Ομπάμα
στήν Κούβα
Τόν Μαρτιο θα έπισκεφθεῖ ὁ 'Ομπαμα τήν Κούβα. 'Η πρώτη έπίσκεψις
Ἀμερικανού Προέδρου
μετα από 88 έτη. ΣΕΛ. 9
Πολλές <ι>0ι>έΞΙ οἱ πολίτες Με»
ται νά πιστεύουν πράγματα εντελώς
διαφορετικά από εκείνα πού συμβαίνουν γύρω τους. 'Άλλοτε επειδή δέν
αντιλαμβάνονται τί ακριβώς σνμβαίνει
κιόλλεςφορέςεπειδή δέν θέλουννάτό
καταλαβουν. Γιάπαρόδειγμα, πολλοί
εξακολουθούν νά πιστεύουν ότι ύπαρχει ακόμη ζωντανή ή εννοια τής «Ένωμένης Εύρώπης», ότι ή «Εύρωπη τών
πολιτών» έχει ενιαία φωνή καί πολιτική. ότι ή «Εύρωπαίκή'Ενωση» αντιιετωιτίζε ΜΜΜ όλα Μετα μέλη.
Ἐπιτρέψτε μου νά επισημάνω κάτι, τό όπο'ιο οί Εύρωπαῖοι πολίτες είτε
δέν έχουν αντιληφθεί είτε αρνούνται νά
τό πιστέψουν εἴτε -τό χειρότερο-αρνουνται να ασχοληθούν μέ αύτό. έπειδή φοβούνται! Ἀναφέρομαι σέ ένα πρόσωπο, τό Με σήμερα όλοι οί Εύρωπαῖοι ήγετες ζηλεύουν, ένα πρόσωπο
τού όποίου τήν πολιτική όλοι οί ἡγετες τῆς γηραιαε απείρου θα ήθελαν να
μπορούν νά εφαρμόσουν. Τό πρόσωπο αύτό είναι ό ΠρόεδΜ ΤῆΞ Τουρκίας
Ταγίπ 'Ερντογάν!
Χαμός προχθές καί χθές στήν
Τουρκία, έκρήἀις, νεκροί. τραυματίες.
αναταραχή. Τί κάνει ό 'Ερντογάν;
Μιά απλή, πολύ απλή. κίνηση. τήν
όποία ζηλεύουν όλοι οί Εύρωπαῖοι
ήγετες: Ἀπαγορεύει στα τουρκικά μέσα ένημερὡσω›ς νά μεταδίδουν είκόνες
ή πληροφορίες από τα σννπκριμὲνα
γεγονότα! θα πείτε: «Μά, καλά δεν
ύπάρχει στήν Τουρκία δορυφορική
τηλεόραση; Δεν ύπάρχει διαδίκτυο;
Δεν μπορεί ό πολίτης να ενημερωθεί
από μή τουρκικά μέσα ενημερωσεως;
Λίγο νοιάζεται ό σουλτάνος, αφού ό
κόσμος πού εκλέγει τόν ἴδιο καί τό
κόμμα του δέν παρακολουθεί αλλα
από τά «δικά μας» ΜΜΕ...
Πιάνουν τά μέσα κοινωνικής δικτυώσεως τόν σουλτάνο νά λέει κά
τι πού «σηκώνει» σχολιασμό καί
τού αλλάζουν τόν αδόξαστο! Νά
σχόλια στό ΕεεεύοοΙι, νά χαρακτηρισμοί στό ΤννΜετ. Τί κάνει ό
'Ερντογάν; «Κατεβάζει» τούς διακόπτες καί «κόβει» τή σύνδεση τών
πολιτών στό διαδίκτυο! Ούτε ΨίΙίἰ. ούτε τίποτε!
Γράφει μια έφη μερίδα κατι πού
ενοχλεί τόν Πρόεδρο; Ἀποκαλύπτει
κάποιο σκάνδαλο; Ἀσχολείται μέ τόν
γιό του καί τίς μπίζνες του με τά πετρέλαια; Δεν σκάει ό πρόεδρος. Σηκώνει τό τηλ@ωο, λέει μερικά «γαλλικά»
(στα τούρκικα). εἰδσποιεῖται ό είσαγγελέας. ασιαται ή δίωξη καί ό διευθυνΤή5 ή οποία. ίσως καί ὁ Μάκτης, όδηγεῖται στήν Ἀσφάλεια καί
προφιλα<ίζεται. για νά αντιμετωπίσει
ποινή μέχρι καί ίσοβίων!
Δηλαδή τί νομίζετε ακίνητο!. ατι
λένε μέσα τους οί Εύρωπαι'οι ήγετες,
κάθε φορά πού. μέ κρύα (μέχρι παγετού) καρδιά, ααταδικόζουν» όσα συμβαίνουν στήν Τουρκία «Τόν μπαγάσα
τόν Τούρκο! Τά έχει βολέψει μιά χαρά!
'Μισάνκιειένα.πούμέκάνειό,πθέλει
ό αντικαγκελλάριος», σκέπτεται ή
Άγγελα Μέρκελ.
«Για σκέψου. φίλε μου, νά τολΜσαν να γραψω αν ὁ Ταγίπ πῆγε
μέτή βέσπαστόραντεβωμέτόκορίτσι! θα είχαν σαπίσει στή φυλακή!»,
Μτεται ό «καμένα» από τούς ισπαπαρατσι» Φρανσουά Όλλάντ .
«Αύτός είναι Πρόεδρος-πρότυπο.
πρόεδρος-παράδειγμα! Αύτά θα κάνω
κι έγω όταν μέ πλέουν οί συμπατριώτες μου τόν Νοαιβριο». Μαι
ό Ντόναλντ Τράμπ!
τα νά μή σαςπώ τίσκαιτεται ό
κύριος Βερναῶα<ης!
ΜΟΔΑΜΟΣ
| ΑΦΙΕΡΩΜΑ |
60 χρόνια από τήν
πρώτη νίκη της ΒΡΕ
' Ο Κωνσταντῖνος Καραμανλής είοἑρχεται
στο ατλογι%ό τμήμα τήν ήμερα τών Μογώκ
19 Φεβρουαρίου 1956
ΣΗΜΕΡΑ συμπληρώνονται 80 έτη από τίς εκλογές τού 1958, κατα τίς ὁπσῖες ανέδείχθη νικήτρια ή μόλις τότε ίδρυθεῖσα ΕΡΕ (Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις) καί έπεκυρὡθη δια τής καλπης ή αναδειξις τού Κωνσταντίνου Καραμανλή
στήν πρωθυπουργία. Τα κείμενα τού αφιερώματος τής σημερινής <<'Εστίας›> επιχειρούν να δώσουν πλήρη είκόνα τού γεγονότος καί να αναδιφήσσυν πτυχές πού έχουν λησμσνηθεῖ ή παρέμεναν σχετικώς αγνωστες. Κυρίως προσφέρεται ή είκόνα τής δημοσιογραφικής θέσεως
τής έφη μερίδσς κατα τίς ήμέρες εκείνες, ένῶ
στα λοιπα κείμενα τού αφιερώματος γίνεται
αποτίμησις τού συντελεσθέντσς έργου.
Σελίδες 5-8
ο Τραγικό θάνατο από
πνιγμό βρήκε μία ένυδρίδα σέ ζωολογικό κήπο
τού Κάλγκαρι τοϋ Καναδά. Τό περίεργο είναι
ότι ό πνιγμός τοϋ ζώου
αποδίδεται σέένα... παντελόνι. Φαίνεται ότι κάποιος τό αφησε σέ λάθος
σημείο καί ή καημένη ή
ένυδρίδα παγιδεύθηκε
στά μπατζάκια του... Ἡ
ύπεύθυνή του ζωολογικοι7 κήπου μίλησε γιά
«ανθρώπινο λάθος» καί
ήδη ελήφθησαν μέτρα είς
βάρος συγκεκριμένων
εργαζομένων.
Ο Τί έχουν πάθει πιά οί
ανθρωποι μέ τα ύψη; Μέ
σκοπό να σπάσει τό
παγκόσμιο ρεκόρ, ή Ἀνν
Κοκραίην μία τραυματτα
φορέας από τήν Νέα Ζηλανδία καί δασκάλα ΡίΙαί85, πραγματοποίησε
στατική σχοινοβασία σέ
ύψος 3.000 μέτρων! Ἡ
ατρόμητη γυναίκα αίωρήθηκε γιά πάνω από
πέντε λεπτά, Με κρεμα
ταν από αερόστατο.
Ο Γενετική μελέτη ανατρέ
πει όσα γνωρίζαμε γιά
τόν σύγχρονο άνθρωπο,
τόν Χόμο Σάτιτενς δηλαδή όττ μετανάστευσε από
τήν Ἀφρική στήν Εὺρώπτι
πρίν από περίπου 60 χιλιάδες έιη καί συνάντησε
τούς Νεάντερταλ μέ τούς
όποίους αρχισε να έχει
σεξουαλικές επαφές. Με;
λέει ότι οί σεξουαλικές
σχέσεις Χόμο Σάπιενς καί
Νεάντερταλ ξεκίνησαν
τουλάχιστον πρίν από
Ι 00.000 χρόνια! Αύτό
επιβεβαιώνει απολίθωμα
γυναίκας Νεαντερταλ
που βρέθηκε στήν Σιβηρία. Τά γονίδια τῶν Νεάντερταλ ύπάρχουν σήμερα στό ΒΝΑ τῶν
ανθρωπων καί συμφωνα
μέ πρόσφατες έρευνες
παίζουν ρόλο σέ διάφορες
παθήσεις όπως ή κατάθλιψις οί δερματτκες αλλερ
γίες οί θρομβώσεις ό έθισμός στήν νικοτίνη Με.
ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20.02 Η ΕΣ'|'|Α
ΠΑΡΟΥΣ|Α2Ε| το ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
Οἱ εξελίξεις
κατα τίς
365 μέρες
τού ΣΥΡΙΖΑ Ύ .
στην ἑζουσία
με το απαραμιλλο χιούμορ
τῆς Ἀλέξανδρος Στεφανοπούλου