Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ο ΛΟΓΟΣ 
'οεοεπον@οΜ“-ε· ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
<<"|Ρ0ΣΩΡ|ΝΔ» ΣΤΗ θΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡ| ...ΝΕΩΤΕΡΔΣ
ιν %#.]
ξ,` .·
ω _ ο .
ῖοίπρσς= "'ο μελλον
της Ευρώπης δεν
κτίζετοι με τείχη
ΜΕΤΡΟ - ΒΕΡΟΠΟγΛΟΣ
Μ Μ Μ Ἡ” δ
Πι. ,
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΑ ΜΠΛΟκΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡ · Γ·  Σ Ἡ
Η Μ νο δεκώορισιεί το ρο
| Ι διοπιλεοππκό τοπίο είνσι οδιομφι
κι οι ο στο Μκ““Μ“
τι η ΜΜσειπινκνΒέρνπσπνιοτοόπ
ξεκίνιισε τις διοδικσσίες γιο την
σδειοδόπισπ των τηλεοπτικών
στοθμ@ποντόοοκρόνισκινού
"κ ΜΜΜ μ "η Μ Με 
νσι ιι ρύθμισπ τον σνορκον ροδιοΜποκού τοπίου δεν μπορεί κσι
δεν πρέπει νο είνσι σποσπσσμσπκή. Μισ Μπι κοι ενισίσ ρύθμισπ, σπσπεί την ένσρξιι δισδικοσι'σς σδειοδόπισπς όλων των κομιγοριων ΜΜΜ οισθμων θεμσπκων (ειδιιοεονρσφιΜΜ. Μτικών, ΜΜΜ) τοπικής κσι
 εθνικής εμδῶεισς.
Ύ · · Η ενισι'σ, άμεσο κοι Μ.
Χ _ “ · ΜτωτοπίονθοέκειΜ/  _. · σκιές Με σιπν ΜΜΜ
' Χ · · δ ·| 4 των ΜΒΜ των οποίων οι
θέσεις Με Μο· επισφοΜς Μο· τον περιορισμού
των Μ.
Σε κάθε περίπιωσπ οι ροδισπιλεοποκοί στσθμοι' Μδικής εμΒῶεισς θο πρέιει νο δισσφσλιΜ
όσ δεν 0ο Μ με πω
ΜΤ£ληςΝ ΜΜΜδης 
σε τουρκικό
στροτιωτικό κομβοι
Σελ. δ
μσκροκρόνισ σνέρνονς τον Με.
ΣΕΒ.. 8 η