Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φυτεύσεις
κοινοχρήστων
χώρων στη
Μεταµόρφωση

•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ΣΕΛ. 10

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3213O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

«Η ύψιστη
θυσία του, µας
προκαλεί ύψιστα
συναισθήµατα
οδύνης»
∆ήλωση του δηµάρχου
Μεταµόρφωσης για την
απώλεια του Τάσου Τουλίτση

ΣΕΛΙ∆Α 3

∆ωρεάν
πρόγραµµα
προετοιµασίας
γονε κότητας
Λειτουργεί στο Π.Ε.∆.Υ.
Νέας Ιωνίας

ΣΕΛΙ∆Α 10

Ολοκληρώνεται
αναγκαία
ανακατασκευή
στο Ηράκλειο

Σε συνεργασία µε τον
Σύνδεσµο για την Προστασία
και Ανάπτυξη της Πάρνηθας

ΤΟ 5Ο ΓΕΝΙΚO ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΥΡΩΠΑ ΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΙΑ
Τo 5ο Λύκειο Νέας Ιωνίας υλοποιεί κατά τη διετία 2015-2016
εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο πλαίσιο της ∆ράσης ΚΑ2/ Στρατηγικές Συµπράξεις στον τοµέα της Σχολικής Εκπαίδευσης
του Προγράµµατος Erasmus+, το οποίο επιχορηγείται από
την Ευρωπα κή Επιτροπή, µε τίτλο «Dispute, discuss, develop». Στη Σύµπραξη συµµετέχουν σχολεία από την Ουγγαρία,
τη Λετονία και την Ισπανία.
Οι πρώτοι αγώνες επιχειρηµατολογίας πραγµατοποιήθηκαν
από την 1η Φεβρουαρίου έως και την 5 Φεβρουαρίου στο Vigo
της Ισπανίας, συγκεκριµένα στο σχολείο IES do Castro. Έλαβαν µέρος οι ρητορικοί όµιλοι τεσσάρων χωρών, της Ισπανίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας και της Ελλάδας. Η Ελληνική οµάδα κέρδισε την πρώτη θέση, αφού νίκησε στον ηµιτελικό την Ουγγαρία και στον τελικό την Ισπανία.

ΣΕΛΙ∆Α 10

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΚΑΘΕ

Συνέντευξη: «∆ώσαµε ΣΑΒΒΑΤΟ
προτεραιότητα στον ΣΤΑ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
κοινωνικό τοµέα»

Παρέµβαση και στο πεζοδρόµιο της οδού Νεότητος –
Πιο ασφαλής η πρόσβαση
στο 1ο δηµοτικό

ΣΕΛΙ∆Α 2

Για να µην
«χάνεστε» στο Άλσος
Φιλαδέλφειας
Στη σήµανση µονοπατιών
προχώρησε ο δήµος

ΣΕΛΙ∆Α 2

ΣΕΛΙ∆ΕΣ 8-9

Στα πεπραγµένα κατά το πρώτο 16µηνο της
θητείας της αναφέρθηκε αρχικά στη συνέντευξη που µας παραχώρησε η δήµαρχος
Ζωγράφου, κα Τίνα Καφατσάκη, υπογραµµίζοντας ότι πρώτη προτεραιότητα της ήταν
να επιλύσει κατεπείγοντα προβλήµατα
όπως ήταν η έλλειψη πετρελαίου κίνησης
για τα απορριµµατοφόρα, η έλλειψη τροφίµων για τους παιδικούς σταθµούς.

ΣΕ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙ∆Ο 20/02/16

ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα