Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Έτος της μεγάλης στροφής για την οικονομία μπορεί να αποδειχθεί το 2016Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΜΕΡΗΣ'Α Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ 'ΞΗΜΕΡΔΔ
Νωνν.χτἰΜωίετίήο.9τ ΠΕΜΠΤΗ ῖ8 ΦεΒΡοΥΑΡιοΥ 2016 2709 ΧΡΟΝΟΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5632 Τ'ΜΗ 1,5 €
τωωΔΜκ απο των, ω  ΜΜΜ 59
ΜΑωοω ιω.32 ένα Μ _______  ........................... __
263% ΜΑΜμωρ 596.25 Με Μ Ξ καθως 34
τι8ΕΜΜμΜοω ι.ι25,3ι των _ ........................................... ..
πευχΑΔωναιςΜ ι.ιω,75 μια 4; Μωρέ: 24
 ΜΜΜ Μ γωγω για Με ηη Μι Με Με ......................................... .¦
Γ|ΑΤ| Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΕ|ΑΖΕΤΑ| ΑΝΑΔ|ΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
για την οικονομία μπορεί να αποδειχθεί το Με
Βέτα: Ποιοι οι καταήυτες για το θετι
>_.¦..
Μζά·^[email protected]=ΧἑεΝ.ΤνΉ·ἶΜ _< 3 ὶ.·"ΡγΞὑ;Ψ¦ῖ£: :54η
.-ἶν~ _·-^ ' .. ·¦ -_“ .Με  .τ
"κ'.: “3  
Ξεκίνησε η διαδικασία ηὡηησης του 975%
του Ηί|τοη - Εως τ 4/3 η εκδήηωση
ενδιαφέροντος - Σε ζωηρό διεθνές
ενδιαφέρον ηροσβηέηει η Α|ρηε Βεηκ Με
Τί ΓΡΑΦΗ Ο Χ^ΚΡ ί" ὅ ι-ιΜί ΡΑ
Π οιοί θα είναι οι καταλύτες για
το θετικό και το αρνητικό σε
νάριο για Χρηματιστήριο Αθηνών το 201 6 παρουσιάζει στην τελευταία ανάλυσή της η Βέτα ΜυηΙίεε, η
οποία εκτιμά ότι οι αποτιμήσεις έχουν
περιέλθει σε επίπεδα που θεωρούνται ευκαιρία. Στην τελευταία 460ε”λιδη ανάλυσή της με τίτλο "Οτεετ
ή Εχρεαατίοηε" (Μεγάλες προσδοκίες),
η Βέτα πιστεύει ότι το 2θί 6 μπορεί να
είναι το έτος της μεγάλης στροφήςγια
την ελληνική οικονομία, αρκεί όμως όλοι οι καταλύτες να συνυπάρξουν θετικά για κάτι τέτοιο.
Στα ιορ ρίςκ5 της συμπεριλαμβάνονται οι μετοχές των Α|ρηα Βεηκ,
μωρο, Αεεεεη, ΜοΙοτ οι |, ΕΧΑΕ και ΟΠΑΠ, ήτοι εταιρείες που συνδυάζουν
ισχυρό ουτ|οοκ ανάπτυξης, ελκυστικές αποτιμήσεις, εξαγωγικό προσανατολισμό και ισχυρά θεμελιώδη.
κό και το αρνητικό σενάριο για ΧΑ.
ση της αξιολόγησης έως τον Απρίλιο,
την επαναφορά του νναίνετ για τις ελληνικές τράπεζες και ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο ΟΕ, την επιστροφή καταθέσεων, την μείωση του
ΕΣΑ, την αναδιάρθρωση χρέους με
συμφωνία πριν το καλοκαίρι, την άρση των ςερίΙε| ςοηίι·ο|8 πριν το Φθινόπωρο, τον τερματισμό της προσφυγικής κρίσης, την επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στην κερδοφορία,
διαχείριση ΝΡ|5, κ.ά.
Στον αντίποδα, η Βετε σκιαγραφεί και
τους βασικούς καταλύτες που μπορεί
να οδηγήσουν στο αρνητικό σενάριο.
Αυτοί είναι μεταξύ άλλων η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της Κίνας, η αύξηση των τρομοκρατικών χτυπημάτων, η καθυστέρηση των μεταρρυθμίσεων, η αδυναμία επίτευξης στόχων του προϋπολογισμού, νέες εκλογές το 20ί 6, αύξη
  Αναφορικά με το ποιοι θα είναι οι κα-  της πολιτικής αβεβαιότητας, κ.ά. Ρ
Ι Ι ταλυτες για ένα θετικο σενάριο, η Βέτα Οσον αφορα το χρεος, η Βέτα εξηγει
  η  ΜΒ αναφέρει μεταξύ άλλων την ψήφιση γιατί η Ελλάδα χρειάζεται αναδιάρτων μεταρρυθμίσεων, την ολοκλήρω- θρωση χρέους. ΜΒ
Με αρνητικό ρυθμό 0.7% ο Βγτοη ννίεη: Η αγορα Στηρίζει «πάγωμα»
τιηηθωρισμός τον ιανουόριο δεν έχει «πιασει πάτο» της παραγωγής το ιρόν
Σε συνθήκες αηοτιήηθωριομου
για 550 συνεχή μήνα η οικονομία
Ο|ΚΟΝΟΜ|Α
Σελ!!
Τι εκτιμό ο αντιπρόεδρος της
Β|εεκετοηε Αρνίεοιγ Ρωτήστε τα τε
ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
Απέχει, ωστόσο, ατιό δεσμεύσεις
για μείωση της παραγωγής του τα ιο
'-ιμιὅΟιΊ ΝΝ ?ΜΒ
3 ΕΥΡΩΒ ο.Δεο€ '5 4
3 Γιατί ήταν η Μετοχή
_ της ημέρας τα η
οι μετοχές που
_ ηρωταγωνίστησαν ι
; αρνητικό ή θετικό ι
γ στο ταμηηό
 πιο.” _ ι·
Συνεχίζεται
η αντίδραση
στο ΧΑ.
Στο «κατώφήι» των
500 μονάδων ο Γ.Δ. τα. ιι
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Δ. Μαντζούνης:
Θα ξεπεραστουν
οι δυσκοηίες
Θα ετιανέήθει η «μαγεία
της τραπεζικής», τόνισε τα 7
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ'Σ
Στην Οοεοο
περνα το 67%
του ολη
Μετα το Εήεγκτικό Συνέδριο
οι υπογραφές Με
Επέκταση
συνεργασίας
Βιανέξ - Μ50
Προστίθενται νέα φαρμακο
στα συμηροωΘουμενα τα ιο
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ ΊΊ-26