Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Περισσότεροι φόροι, λιγότερες εισπράξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαἴτετηΡοτίκί8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Η ΡοννΕίι
Ξεςητί|ν ΞεΠίςεε Ρον" Ηε||η: ΑΕ.
Τα.: +30 210 6728890
εφη": ίηίο@ροννσ-ηεί|85.ε
Μ.Μα-Πε"85σ
ΠέμΠτη 18 Φεβρουαρίου 2016 /τιμΠ: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕΠίχΕίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.999
ΕΠΕΧ|Τ - ΠΡΟΣΦΥΠ|(Ο
Δ'ΠΑΗ ΑΠΕ|ΑΗ
ΠΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Αλέξη-ς ΤσίΠρας
Ζαν Κλοντ Γίουνκερ
Αγκελα Μέρκελ
Κυρίακος Μητσοτακης
σημερα στη Ν
Χρηματίστηρίο: Οί τραΠεΖες
«ρεφαρον» τίς αΠώλείες
Ανόδου συνεχεία χθες στο ΧρηματίστΠρίο, με τον
γενίκό δείκτη να αγγίΖεί σχεδόν τίς 500 μοναδες,
κλείνοντας στίς 49 5," ενίσχυμενος κατα 2,53%. Τα
Πραγματίκα καλα νέα ομως αφορούν τον τραΠεακό
κλαδο, καθώς ο σχετίκός δείκτης «ρεφαρε» σχεδόν
τίς αΠώλείες του 9ίίμερου Πτωτίκου σερί Που εληξε
την Προηγούμενη εβδομαδα γία την εγχώρία
αγορα. Χθες, ο δείκτης των τραΠεΖών εκλείσε στίς
31,46 μοναδες με ανοδο 2,1 4%, με Ευί·οηαΠκ καί
Πείραίώς να Πρωταγωνίστούν. >4-5
Στα χαμηλα η νέα ρευστότητα
στην αγορα αΠό το |εαείηε
Η οίκονομίκΠ κρίση καί οί ραγδαίες αλλαγες στο
τραΠεΖίκό τοΠίο της Ελλαδας έχουν αμεση
εΠίδρασΠ στην αγορα |εαείηε¦ Που καί το 20" 5
Πρόσφερε ελαχίστη ρευστότητα, με τίς νεες εργασίες να φτανουν στα μόλίς 186,8 εκατ. ευρώ. >ί 5
40ς κυκλος δρασης
γία το εεε-οητοί·/ετονν/εο
Τον 4ο κυκλο του Προγραμματος εεε Θητεί°/εί·ονίί|εο, γία τη στΠρίξη της νεανίκΠς καίνοτόμου εΠίχείρηματίκότητας, εγκαίνίασαν η Ευί·οηεηκ
σε συνεργασία με το £οτε||ίε, Που υλοΠοίουν το
Πρόγραμμα τα τρία τελευταία χρονία. >ί 3
[τοι 5] Παρά τα νέα μέτρα ύψους 1 δισ., τα φορολογικά έσοδα μειώθηκαν κατά 610,5 εκατ.
Πε ρισσότε ροι φόροι
λιγότε ρες εισΠ ράξεις
Ο' ΥΠΕΡΒΟΑΕΣ ΟΔΗΓΟΥΝ
ΣΕ «ΣΤΑΣΗ ΠΑΗΡΩΓ|ΩΝ»
Το αρνητικό μίγμα ΠαρατεταμένΠς ύφεσης και
υΠερφορολόγΠσΠς «βούλιαξε» τα φορολογικά έσοδα του 2015. Παρα δε το γεγονός ότι Πέρυσι εληφθησαν νέα μέτρα ύψους 1 δισ. ευ ρώ, με κυ ριότερα τις αναΠροσαρμογές των συντελεστών του ΦΠΑ
και την κατάργηση του μειωμένου φόρου στα νησιά,
τα φορολογικό έσοδα μειώθηκαν κατά 610,5 εκατ.
ευρώ σε σχέση με το 2014. Γεγονός Που ΠιστοΠοιεί. για μια ακόμη φορά. ότι λύση στο όΠοιο δημοσιονομικό κενό κάθε άλλο Παρά η αύξηση της φορολογίας (άμεσης ή έμμεσης) είναι, αφού οι εΠιΠλέον φόροι δεν φέρνουν και Περισσότερα έσοδα στα
δημόσια ταμεία Η «συνταγη» δε της εΠιβολΠς νέων
εισΠρακτικών μέτρων, όχι μόνο είναι λανθασμένη
αλλά οδηγεί στο αντίθετο αΠοτέλεσμα της «στάσης
Πληρωμών» αΠό τους υΠόΧρεους και της εκτίναξης
των λΠξ1Πρόθεσμων Χρεών, Που Πέρυσι ξεΠέρασαν
τα 88 δισ. ευρώ. >3
*«ηητίηοίΜ»
κλειστός ο δρα
”' Τ““7·τΒΟΥΑΓΑΡΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ
και στη βουλγαρικη Πλευρῇτκ_“
Π. ΣΓΟΥΡ|ΔΗΣ
ΥΠΟ ΠΑΡΑ|ΤΗΣΗ
ΛΟΓΩ ΑΗΑΩΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ >7
Ηί|τοη: Πωλητηρίο
αΠό Α|ρηα Βαηκ
Νέα δεδομενα γία τον ξενοδοχείακό χαρτη της
Αθηνας δημίουργεί η αΠοφασΠ της Α|ρηε Βεηκ να
ξεκίνησα τίς δίαδίκασίες Πώλησης της εταίρείας Που
ελέγχεί το ξενοδοχείο Ηί|τοη. >'| 3
|ΡΑΝ: ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΤΗΣ Δ|ΠΑΩΡ|ΑΤ|ΑΣ Γ|Α
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΑΑ|ΟΥ >24
ΙΟδΕΡΗ Ε. 5ΠΠ|.|ΤΖ & ΗΑΡ|||) ΠΑ5Η||)
Τ| ΚΡΑΤΑ Π|ΣΩ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΓ||Α
Ο||(ΟΝΟΡ||Α; >1ο
εμΠόρίο - Παράγωγη - εξαγωγές
ΤΑ ΝΠΑΟ|(Α
ΦΕΡΝΟΥΝ ΖΗΝ|ΕΣ
ΝΑ' ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
[υΠοβολη φακέλων]
10 «μνηστήρες»
για τα κόκκινα
δάνεια
Οκτώ έως δέκα εταιρείες αναμένεται να ΖητΠσουν
άδεια για την ανάληψη της διαχείρισης «κόκκινων»
δανείων κατά τη διαδικασία Που θα «ανοίξει» μόλις
αΠοσαφΠνιστούν αΠό την ΤτΕ, με διευκρινιστικές εγκυκλίους, οι όροι λειτου ργίας της συγκεκριμένης αγοράς. Εκτιμάται ότι Περί τα τέλη του μηνα θα έχει εκδοθεί η σχετικη Πράξη του διοικητή της ΤτΕ Που βρίσκεται σε διαβούλευση και οι ενδιαφερόμενοι Που σαμερα ετοιμάζουν τους φακέλους θα υΠοβάλουν έως
τα τέλη Μαρτίου αιτησεις αδειοδότησης. >4-5
ΑλλεΠάλληλες συσκέψεις και εΠαφές
Στα Χέρια του Πρωθυ Που ργού
η λύση στο ασφαλιστικό
ΑηοΠληθωρίσμός για 35 μηνες
2015 12016
. ηη |οίίν. |οίίλ. Αν. ΣεΠτ Οκτ Νοε. Δεκ. Ξ |αίί.
Μεταβολές (Ἡ
του Πλίίθωρίσίίου
Στη δίνη του αΠοΠλΠθωρίσμου γία μία τρίετία βρίσκεταί η οίκονομία.
Ο Πληθωρίσμός τον |ανουαρίο δίαμορφώθηκε στο -0,7%, Παραμένοντας σε αρνητίκό εδαφος εΠί 35 μηνες. >9
Με δύο
διαφορετικές
όψεις
το 2015
Με τα εΧέγγυα να εξελιΧθεί σε
μία ιδιαίτερα καλη Χρονιά για τις
εΠιΧειρΠσεις -και δη τις εμΠορικές- ξεκίνησε το 201 5. όμως οι
εξελίξεις και κυρίως τα ςερΠαΙ
εοΠΠ·οΙε φαίνεται να ανέτρεψαν
δραματικά την Πορεία αυτη,
όΠως ΠροκύΠτει αΠό τα στοιΧεία '753 ισολογισμών Που ανέλυσε η Παρ. >Τ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα