Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(ΗΑΝΡ|0Ν$ |.ΕΑθΠΕ= ΡΟΝΑ·ΡΞΑΛ 04 · ΓΑΝΔΗ·ΒΟΛΦΣΝΠ0ΥΡΓΚ 2·3
ἶΑΗὲΝΑ
Χ ΔΡ. ΦΥΛ.: 572 ||'|ΕΜΠΤΗ ”'8/Ο2/ΖΟ”|ό | Τ|ΜΗ: Ί¦3Ο ΕΥΡΩ Η ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
_.,_μΩ ω
ω «@εὁ»
Βασικός καρ | %ὴ
ανανηκαϊασϊαϊοςἶ=ἔ °βε 7
ο Χαϊζηϊσαϊας
ΣΤΗΝ ΑΝοΔο ΜΕ ΑΜΥΝΤ||(0 
ΤΗΣ οΜΑΔΑΣ 2 ΣχΗΜΑ ΣΤΗ έ!!
ΜΥ ΦΤ·ΑΞΑΜε» ` ΛΕΩΦ0Ρ0 Μ
« Μ°κ°ρ¦ να .
ΓΓ ;7έ- -> ^:7;..
¦ | η Μ
σηκα3αουν φεϊος ωχ Π 8 μ ε ΜΒ . Ρ .Σε/Μ 38/48 ›
ϊο Κυπελλο» Ἡ 1 π Ι "τ η Η; _α 7 @ή  
Ξ" ΤΟΥ ΔΑΝοΥ «ΝΑΧΜοΣ» ο κοΡοΒΕΣΗΣ Με ΠοΥΡΜοΤοΠοΥΛο
, . .1 
ῦ παν ΣάκηἘ η Ανέλαμβόνεω Μ 
“ Ι ω ° , επωλέ<:·νκαθήκον¦αΝ
7. @κ ω ι
2! :9 ¦ ζ η η ια'
Ο ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Λ|Γ0ΤΕΕ0 ΟῖΕ|'||ΣΗΜΑ Τ|ΜἑΜΑΝΑΤΖΕΡ Δ
ΒΑ|ΝΑΜΕ ΤΑ Σ|(ΑΛ|Α ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ |(Λ| ΑΝΑΤΡ|Χ|ΑΖΑΜΕ»
ζζέ Ωω @81
. . > Ο
Χ γ Πού·
κ :εΑιιιἶΜΜ Γ
/4 77 η; ών ι
Κρίμα| βαρια ήτϊα '
7 Ξ ·ΣΕΛ.3Ί-34
έ |(|'|ΕΛΛ0ΥΧ0 α  
'· · ¦ . ο Μα ·(εὅονι·(ὁς με 2-" ν· η Ζω
Ό0|'|Α|'|Α|'|0ΣΤ0Λ0Υ ΒΏ ΠΑΝ" ΥΡ|ΣΑΝ
 .-- =-«κΑοΑΡ!ΣΕ›ι «ΦΩΝΑΖΕ|» ΠΠ ΦΕΡΜ|-| ΜΜΜ α“ΤὅῇΡΩΤο !<γαΕΛΛο~
5 · Δ τ 7 '
ΟΛΟ' ο· "ΕΛ|Κ°| Σ› ή" | Λ λ “" ·› ὁ ` Ύ"' ΑΝ ῖ|Σ κογπε:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα