Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Πληρώνουν τους γιατρούς με αυγά και κοτόπουλαRecognized text:
ΌσσωφΜ-ν
ΜΜψ·Μ |
ο". γ |
““ἶτ“ἶ τ ε (1 ἙΙ1()1(1 
'Πέρσα ΚαωΧίτε τα· σ Παω με τσν ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία ΜΒ” 65°"ὁ φωτ
Μεγ·α;.καύρεμακαταθέσεων
“ ” ·- .ατωυΜιε
,^ · παταω·
¦.; “ .“ἐνἑο:8ανε· όντα
·-_ ,> τα · παω
Ζε ΜΜΜ φτασω περήφανα· 'ΜΜΜ ω'Ματ και “φωτ
τ ·° _ · ' ¦' η : ·
ΜΜωννΜααωΜταΜτ6τω8 ΒκσΦαστΜΥΒθ .¦,_-|¦ · ' .1, “Μ
ὺ·κ·_6-Μω·γΜΜω μαΣΩ ῖ“ ξ _Γ..“ β 'ω. Η· ' : ^ .το Μ82Μα · .- :μ ' ¦» ·
ωω.ω..Μώ ΜΜμωΜΜ°- ΜετΜγτσωΜ··ωώΜσ·Μ ·_ χα ·
λ°ατΜΜΜνσμωσ·α· ΜΝΣ·Μ'Μ·ω Μὐ"ωΜΜΒΜΩ°
 ἶἶΡ“”Μ““ἶἔἔ ωχ “. · τ . · τ
ἐΞ:Ξῖῇ:: Με τα κυτταρατσυ ·6ισυτσυ | ζώ ·
 ασθενη θερααεαετα· η Πασχα·μ·α · _ · 
Ο χειρουρν05 - ονκοῆὸγοε - ε·ὁτκὸε Μοστοὡ κ. Κατι Χ_ Κοροττονο5 ονοῆυετ
την ττοὸοφοτΠ εττονοστστ·κὴ μέθοδο των Αμερικονὡν ετιτστΠμὁνων ·›“ “
ΜΥΛΜ'ΩΣΠΝΣΤ| κνεΜΜΜο·ΜαΜαΝ5π5Μνψ
σ σ Ι ..
· η ν
θα ΜΜΜ «τόξα» η θα φ·μωαααν κατ τα Μαπω. Ο Τ 'Θ Ενω
Μ - Ον'Μ ί)'ἱΞΔ ·<
·# σι” ο· ωω-“ω° Μ··σω ·"Μ ¦
ΜωΜσΜΜσ ὡαωωΜ σ- α" ΜΝΠΜ.Γ-ώ γ Ο ΜΖσω 
ΜΜΜΜ.Μ“ Μα· ω-ρ·ϋΜ ωμΨῳηωΜΜ· “' '
Δὴ-··λΨαΜ Εκτακτη. ΜΒΜῳΜΜ Μ·ΜἈῳΜ-φ . ' ΝΟ Ο ΣτΌώ°5θ5
ΠΜ ·“·ωΜ· -ῳαΜΜτ"-σ" ¦ω.Μωωω έαω·-ΜΜ6 ”ΜΩ-ὴΜ.ωὺ· ΜΔ.. :Με
Τα ῆεφτα μου 0
ένα' 6αῆωμένα το
και φαραῇαγαμένα
0Ι2Δ> Η)
απο ΕΠΕΞΟΔ|0 Μ
ΜωΗ ΔΗΜ Η ΒΟΥΛΗΣ
ο φρανραρΧσ8 πέταξε
έεωτα Χρυσή ΑΜ
Μ “Η :Μα Σ'
ΕΜ από 25.000 τα νέα
 νέα· αἱ· Ἡ α
«τον ὁ#Μ4
, - το·
| στον <<αναΠαρο
' 4 Σὁ·μΠῆε»
· Με!
οΜΜωΜωΜἩΜΜηΜΜ@ωπΜ ·
,ο ο Σνσσρτ6ττε επτα φωτα τον _. α
Ο· τραβα και
_ - . μ, Δ .Ο · ρ '
ΜΜ έ .τα Τστττρσ και ττσρσ·τττθττκε . ωογω㦓μω.
' Η ..κ Μ Με· . :_ ·· ~
στασαΜε6ααό την ααα ατα φαω - 93: τ 1 ω·=·_? - ωο'ῇεμο
ψ.ΠψῳβςΜΜ ἑΜΜ_“. δε ν έχουνΙ
:ΜΜΟ :
 ο ι ι · ι  ¦ ¦ η ι .
  τ  _. πΡανΗατντ·κν
< 'ψ .τ ;- .- ., ¦ Δ ,η , α. · Ξ 'η .Πο/07070 τη! ΜΑ·ί...μσῇ7 '
 ““ αν Ι να _ = . .
“ ' τ ° ω·ωωμ Ζ
.Ἡ ΜΜΜ Μτ·Μ·· - "ωΜΜ' 7
.' ι. ' θ ” '
 ωτΜΜ.ω.· -- Μ
.' η τΜ:Μ“·φα ωχ
.. κ ·“·τ·η·Μκ στη. τ Δ η"