Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
17-02-2016'
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ.
ΗΝ1ΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝΠΞΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Ἀραιές νεφώσεις. Άνεμοι
νότιοι, νοτιοανατολικοί στα πελαγη 7 μὲ 8
μπωφόρ, μέ έξασθένηση στό Αἰγαῖο. Θερίσκρασία σέ ύψηλα για τήν ἐποχή έπίπεδα.
ΣτήνἈθήνα έως 23β.
Τετάρτη 1 7 Φεβρουαρίου 2016
Θεοδώρου τού Τήρωνος. Μαριαμνης, Μαρκιανού καί Πουλχερίας
των βασιλέων, Θεοστηρίκτου όσίου, Θεοδώρου νεομαρτ.
Σελήνη 9 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 7.14'-Δύσις 8.05'
Ἀριθμ. φύλ. 40880 | Τιμή 1,50 θ
Ἀμερικής 9, τ.κ. 10872, Ἀθήναι, εειιαπΜε@οιεπει.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 122ον
Τό δίς έξαπαταν
δέν συγχωρεῖται
Ό έλληνικός λαός έδωσε πέρυσι τόν 'Ιανουαριο
στόν κ. Τσίπρα τήν εὐκαιρία να κυβερνήσει, ώστε να
ύλοποιήσει Με πού είχε ύποσχεθεῖ. °Ι·Ι κυριώτερη
ὁπόσχεσις συνίστατο στό «θα σκίσουμε τα μνημόνια», ή ὁποία όμως απεδείχθη ανέφικτη."Οπως καί τό
μεγαλύτερο τμήμα τού προγραμματος τής Θεσσαλονίκης, πού περιέῖχε παροχές συνολικού κόστους 1 1,5
δίσ. εύρώ, μεταξύ τών ὁποίων αύξήσεις τού βασικού
μισθού καί τών συνταξεων, αμεση καταργηση τού
ΕΝΦΙΑ καί αλλα τοιαύτα.
Τόν Σεπτέμβριο, Με είχε αποτύχει πατα·γωδώς
ή διαπραγματευσις μέ τούς δανειστές καί είχε απογραφεῖ τό ταπεινωτικό τρίτο μνημόνιο, τό ὁποῖο αρνήθηκαν να έπικυρώσουν στήν Βουλή αρκετοί βουλευτές
τού Σύριξα, ὁ Πρωθωωυρ·γός θεώρησε ότι έχασε τήν
δεδηλωμένη καί προσέφυγε σέ νέες έκλογές. Σέ
αύτές, ὁ έλληνικός λαός ΜΜΕ ναπαρασχει στόν
κ. Τσίπρα μία δεύτερη εὐκαιρία, πολλώ μαλλον αφού
απέναντί του δέν ύπήρχε πολιτική δύναμις πού να
αιιπνὲει τούς ντιΦοΦὁμ0ιε
Τό γεγονός ότι ὁ κ. Τσίπρας προσέφυγε παλι στήν
καλπη όκτώ μήνες μετα τήν ανοδό του στήν ἐξουσία
ήταν πολιτικό λαθος. Διότι έτσι «έκαιγε» σέ πολύ σύντομο διαστημα τήν δεύτερη εύκαιρία πού είναι διατεθειμένος ναπαρασχει ένας λαός στόν κυβερνήτη του.
Οἱ λαοί παρέχουν εύκολα τήν πρώτη εὐκαιρία. Καί αν
δέν είναι απολύτως απογοητευμένοι από τα πεπραγμένα τής πρώτης περιοδου, συνήθως παρέχουν καί
δεύτερη εύκαιρία.  δίνουν στό ίδιο πρόσωπο τρίτη εύκαιρία.
Τώρα λοιπόν, πέντε μολις μήνες από τήν έπανεκλογή τού κ. Τσίπρα, οἱ περισσότεροι Ψηφοφόροι του
αἰσθανονται έξαπατημένοι καί προδομένοι. Αἰτία
είναι τα σκληρα μέτρα πού πρέπει να λαβει τώρα, τα
ὁποῖα είχε προσπαθήσει να αποκρύΨει τόν Σεπτέμβριο, μιλώντας τότε για «παραλληλο πρόγραμμα».
Κυρίως όμως είναι ή αλαζονεία καί ὁ κυνισμός πού
Μεικνύουν ὁ ἴδιος καί οἱ συνεργατες του έναντι τών
έξαπατηθέντων Ψηφοφόρων. Σχεδόν τούς λένε ότι
ήξεραν όταν τούς έΨήφιξαν!
"Οταν στελέχη τού Σύριξα έρωτώνται γιατί αθέτησαν τίς προεκλογικές τους ύποσχέσεις, απαντούν ότι
τό πρόγραμμα τής Θεσσαλονίκης έχει παύσει να
ἰσχύει καί ότι αὐτό τό έ·γνώριξε τό έκλογικό σώμα
όταν τούς έπανεξέλεξε τόν Σεπτέμβριο. Δηλαδή, ούτε
λίγο ούτε πολύ, έπιρρίπτουν τίς εύθύνες για όσαπραττουν οἱ ίδιοι στούς Ψηφοφόρους, Ἀφού έγνώριξαν ότι
ύπήρχε τρίτο μνημόνιο -λένε τώρα- πρέπει να αποδεχθούν καί τήν έφαρμογή του.
Αὐτὸς είναι ὁ λόγος πού σήμερα αντιδρούν οἱ
παντες σέ ὁ,τι προωθεῖ ή Κυβέρνησις.Ἀν δέν είχαν
διενεργηθεῖ οἱ έκλογές τού Σεπτεμβρίου, οἱ πολίτες
θα ήταν πιό έπιεικεῖς πρός τόν Πρωθυπουργό. Καί αν
έκεῖνος είχε αποδεχθεῖ τήν βοήθεια πού τού παρέσχε
τότε ή Ἀντιπολίτευσις, ύπερψηφίξοντας τό τρίτο
μνημόνιο, θα μπορούσε να τό έφαρμόσει πιό εύκολα.
"Ομως τό ότι προσέφυγε στίς έκλογές καί ύφήρπασε
τήν Ψήφο τών πολιτών μέ νέα Ψέματα, έχει έπιδεινώσει δραματικα τήν θέση του.
Ό λαός πού έδωσε γενναιόΨυχα στόν κ. Τσίπρα
τήν δεύτερη εύκαιρία, τρίτη δέν πρόκειται να τού δώσει. Τό δίς έξαπαταν δέν συγχωρεῖται...
Ἀπέτυχε
ή Τρείς Ροτεο
Τα μοιραία λαθη καί ή απολογία τής Εύρώπης
Το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ τού 2011, 
Εὐρωπαῖκή Ἐπιτροπή αποφασισε
να έκπονήσει ένα πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας πρός τήν(Ελλαδα,
στό πλαίσιο τού ὁποίου συγκρατήθηκε ή στα» Δρασεως (Με
Ροτοε), μέ έπί κεφαλής τόν Χόρστ
Ραιχενμπαχ, 66χρονο τότε συνταξιούχο ύπαλληλο τής Κομμισσιόν.
Μαζί του ήλθαν στήν Ἀθήνα περί
τα 25 στελέχη από τίς Βρυξέλλες,
για να βοηθήσουν στήν έκπόνηση
καί έφαρμόγή τών μεταρρυθμίσεων
πού προβλέπονταν στό μνημόνιο,
αλλα καί στήν έπίσπευση τής απορροφήσεως κοινοτικών κονδυλίων.
Σχεδόν πέντε χρόνια αργότερα, ή φιλόδοξη αὐτή αποστολή
κρίνεται μαλλον αποτυχημένη.
Σύμφωνα μέ τό Εὐρωπαῖκό Έλεγκτικό Συνέδριο, οἱ διαδικασίες
έπιλογής τών παρόχων ύπη ρεσιών
πρός τήν έλληνική δημόσια διοίκηση δέν βασίζονταν παντοτε σέ
έμπεριστατωμένη αναλυση τών
διαθέσιμων έναλλακτικών πρότασεων, ένώ σέ ὁρισμένες συμβασεις παροχής μακροπρόθεσμης
βοήθειας δέν ὁρίξονταν μέ σαφήνεια τα αντίστοιχα παραδότέα.
Ἐπί πλέον, σύμφωνα μέ τήν σχετική έκθεση δέν ύπήρξε συστηματική παρακολούθησις τού τρόπου μέ
τόν ὁποῖο οἱ έλληνικές αρχές έδωσαν συνέχεια σέ διατυπωθεῖσες
συστασεις ούτε καί τού εὐρύτερου
αντικτύπου τής βοήθειας. "Οπως
διαπιστώνουν οἱ έλεγκτές, «λόγω
τής έπείγουσας καταστασεως, κατέστη έπιτακτική ή ταχεία συγκρατησιςτῆς ὁμαδας δράσεως, χωρίς να λαβει χώρα έμπεριστατωμένη αναλυση αλλων έπιλογών».
Οἱ τεχνοκρατες πού στελέχωσαν τήν Τρείς Ροτεε δέν έπελέγησαν μέ βαση τήν θητεία τους στήν
δημόσια διοίκηση κρατών πού
έχουν ξεχωρίσει για τίς βέλτιστες
πρακτικές τους σέ καποιον τομέα.
Δέν προκρίθηκε, δηλαδή, καποιο
έμπειρο στέλεχος πού ήταν μέλος
μιας ὁμαδας πού έφερε εἰς πέρας
ένα σημαντικό έργο ή σημείωσε
μια μεγαλη έπιτυχία.
Παραλληλα, μέ τήν έλευσή
τους στήν Ἀθήνα, αλλού έγιναν δεκτοί μέ ένθουσιασμό, αλλού μέ έπιφυλακτικότητα καί αλλού μέ
έχθρότητα. ςΟρισμένοι ύπουργοί
έφθασαν να τούς χρίσουν ατυω ώς
τόν στενότερο συνεργατη τους, ένώ
αρκετοί δέν τούς μιλούσαν καν. Σέ
καποια ύπουργεῖα παρακολουθούσαν θέματα καθημερινότητας,
ένώ σέ αλλα ασχολούντο μέ συγκεκριμένα μόνο έργα.
Χωρίς σωστή ἱεραρχηση, συνεκτική δομή καί ξεκαθαρη στρατηγική, ή <Ομαδα Δρασεως τής Κομμισσιόν δέν έφερε τα έπιθυμητα αποτελέσματα. (Η χώρα μας έξακολουθεῖ
να χρειαζεται καθε δυνατή τεχνική
βοήθεια, αλλα συγκροτημένη, όρθα
δομημένη καί αποτελεσματική.
Παραθυρο έλπίδας
για τόν καρκίνο
Μεγαλες προσδοκίες από τα πειραματα ἐπιστημόνων
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ στήν αντιμετώπιση τού καρκίνου ὐπόσχεται μια
νέα πειραματική θεραπεία, ή όποία
σύμφωνα μέ έρευνες έξαφανίξει
πλήρως τα συμπτώματα σέ ασθενεῖς μέ λευχαιμία τελικού σταδίου.
Ἀμερικανοί έπιστή μονες ανέπτυξαν μία μέθοδο, μέ τήν βοήθεια
τής ὁποίας τροποποιήθηκαν γενετικα οἱ «έκτελεστές» τού ανοσοποιητικού συστήματος, τα έπονομαξόμενα Τ-κύτταρα, έτσι ώστε να
έπιτεθούν, μέ τήν σειρα τους, στα
καρκινικα κύτταρα. Τα αποτελέσματα τής έρευνας ήταν κατι παραπανω από ένθαρρυντικα, καθώς
έννέα στούς δέκα ασθενεῖς μέ σοβαρή μορφή λευχαιμίας εἶδαν τα
συμπτώματα τους να έξαφανίξονται
πλήρως. Ἐπί πλέον, τέσσερεις
στούς πέντε ασθενεῖς μέ αλλες
μορφές καρκίνου τού σήματος ανταποκρίθηκαν καί αὐτοί θετικα στήν
θεραπεία καί πανω από τό 50% τών
ασθενών δέν ένεφανιξε πλέον κανένα σύμπτωμα.
"Ενα κοριτσακι ἑνὸς έτους από
τήν Βρεταννία ήταν ή πρώτη ασθενής στόν κόσμο, στήν ὁποία έπετεύχθη ανασχεσις τής λευχαιμίας
του χαρη στήν νέα πειραματική θεραπεία. Τό κορίτσι εἶχε διαγνωσθεῖ
μέ ὁξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία,
τήν πιό συχνή μορφή παιδικής λευχαιμίας. ”Εκανε χημειοθεραπεῖες,
καί μεταμόσχευση μυελού τών
όστών.Ώστόσο, ὁ καρκίνος έπανεμφανίσθηκε καί οἱ ἰατροί ήταν έξαιρετικα απαισιόδοξοι. Μετα όμως
τήν «θαυματουργή» αὐτή θεραπεία,
ή μικρή φαίνεται πλέον ὐγιής.
Παντως, αλλοι εἰδικοί έμφανίσθηκαν πιό έπιφυλακτικοί, ἐπισήμαίνοντας ότι ή νέα θεραπεία δέν
εἶναι αποτελεσματική σέ όλους.
Ἐπίσης, μερικοί ασθενεῖς έμφανίζουν παρενέργειες όπως πυρετό,
ύπόταση, ένώ δύο απεβίωσαν.
ίΩστόσο, όλοι συμφωνούν ότι
αρκετοί ασθενεῖς έμφανισαν
«ἄνευ προηγουμένου» βελτιώσεις,
κυρίως αν αναλογισθεῖ κανείς ότι
δέν εἶχαν ανταποκριθεῖ σέ καμία
αλλη θεραπεία.
Σήμερα
Ἀφορολόγητο
μέ καρτες τό 2018
Νομοθετική ρύθμισις θα
καθιστα ύποχρεωτική
ΤΠ] ημέρας
Μήπως τελικά μας ζηλεύουν;
τήν χρήση πλαστικού
χρήματος για τήν δημι
ουργία αφορολογήτου.
ΣΕΛ. 2
Στήν Χαγη
οί Τσαμηδες
Ἀπίστε υτη πρόκλησις
από τούς Τσόμηδες με
προσφυγή στό Εύρωπαῖκό Δικαστήριο για αποζημιώσεις. ΣΕΛ. 8
Χρεωκοπίσ εταιρειών
πετρελαίου
Σχεδόν τό ένα τρίτο
των εταιρειών παραγωγής πετρελαίου αντιμετωπίζουν κίνδυνο
χρεωκοπίας. ΣΕΛ.5
τη" Με: '
Μπορεῖ καποια πραγματα να
ακούγονται περίεργα. ῖσως πολύ
απλα. ίσως ΜΜΜ. Πόσες φορές ἔχετε ακούσει ότι όσα αποφέρει σήμερα ή
χώρα όφείλονται στό ότι οἱ βόρειοι
μας φθονούν ἐπειδή κατοικούμε στήν
ὸμοΜτΦη χώρα με τα καλύτερο κλιμα τα Βύρωνα
τ Ετσι είμαστε οἰἘλληνες. Για όλα
φταῖνε οἱ ξένοι. οἱ αλλοι, αλλα ποτὲ
εμεῖς». είναι τό «μότο» μέ τό όποῖο
πολλοί συμπατριώτες μα «αναλύουν»
τή σημερινή. τραγική. κατασταση.
Δέν θα ήθελα να δεχθώ τήν ώς ανω
αποψη. αλλα 
Προχθές. Δευτέρα. ένας φιλος από
τή μικρή μας σύντροφό, μας καλεσε
«να ιερασει» ἐπειδή έγινε για πρώτη
φορα παππούς. Τό ραντεβού ήταν
στόν «Ξιφία» στίς Με. αλλα δὲν λογαριωΜωΜΜΜωροτοβὲρνα ήταν κλειστή.'Ετσι, πήγαμε στόν «Γιαννη» καί αρχισε ή κρασο
Μ. Μαριδακι. Μίνα, καλαμαράκια. σαλατες, χόρτα καί κρασί. κουβέντα για όλα τα θεματα. κυρίως τα
πολιτικό. πειραγματα καί τα απαραίτητα ανέκδοτα.
καποια στιγμή πήρα τήν κιθαρα
καί τραγοιδήσαιε τραγούδια τής παρέας. Μπήκαν στό τραγούδι καί οἱ
αλλεςπαραςκαίσελίγο όλοτό μαγαζί
είχε γίνει μια ΜΜΜ... Γύρω στα
μεσανυχτα. ΜΜΜ. ή τιμή πιο
σπα «Να ζήσει τωρα» Μαθήω
καί βγήκαμε στό δρόμο.
'Ηταν μια βραδια εκπληκτική. ΦεβΜαριοΞ μήνα, αλλα ήταν μια νύχτα
γλυκια, σχεδόν καλοκαιρινή. «Παμε
παραλία;» είπε ό Νασος. 'Εννέα μεσήλιισς (ίσως καί λίγο μεγαλύτεροι) είπαμε αμέσως «ναί» και πήραμε τα δρόμο
για τή Φρεσιτύδα. «Παρε καί τήν κιθαρα» είπαν τα παιδια καί ό Γιαννης
μας τήν δανεισε εύχαρίστως.
Κι έτσι, στίς 15 Φεβρουαρίου. ένώ
τήν ἴδια ώρα οἱ είδήσεις πρόβαλλαν
τις πλημμύρες στή βόρειο Εὐρὡπη
αλλα καί τήν '|σπανία, τόν βαρύ χειμώνα στα κοντινα μας Βαλκανια, ως,
παππούδες οἱ περισσότεροι. περπατούσαμε στήν παραλία τα Πειραιώς.
μέσα πηγαίναμε. ι<αται<αλ<5ι<αιι><>. για
νυχτερινό μπανιο...
Κατεβιίκαμε Μήν «Τερψιχόρη».
στό ιστορικό σπίτι τού @χω-ιού μαΝτρου τής Φιλαρμονικής Πειραιώς
Δώρου Φακιολα, καί καθίσαμε στα πεζούλια τής παραλίας. Ἡ θαλασσα
«έσκαγε» στήν ακτή κι έως τραγουδούσαμε «θαλασσα πικροθαλασσα.
γιατί να σ' αγαπήσω»...
Καταμεσής τού Φεβρουαρίου,
στήν παραλία, μὲ τό κύμα να χαίδεύει
σχεδόν ταπαπούτσια μας. θυμηθήκαμε τα τραγούδια πού γέμιζαν τα γλέντια μας. στίς «καλές εποχές».
Ἀπό Χατζιδακι καί Μίκη. Μαριώ
πουλο καί Ξαρχακο, Λοίζο καί Ἀνδριό
πουλο. «Χασπνο τό φεγγαράκι» κι ας
μήν είχε φεγγαρι. «Μαργαρίτα-Μαργαρώ» καί «Στρώσε τό στρώμα σου»,
«τα λόγια καί τα χρόνια», «Δελφίνι-δελφινακι», αυτό προαστιω. Τραγούδια
τον μπορώ να τα τραγω8ιίσειε μὲ μια
κιθαρα καί μια καλή παρέα. Τραγούδια
πού δεν γραφονται πια, καθώς οἱ σημερινοί ΜοραΜ για μηχαιες
καίόχιγιαανθρώποιςἈντε τώρα, να
έξηγήσεις στούς Γερμανούς. τούς
Μεσα. ταις Μ. ότι με λιγο
κρασί, μαριδακι καί σαλάτα καί με μια
κιθαρα. μπορείς, στήν παρεα, στό καταχείμωνο, να ρομαντζαρεις. να τραγουδήσεις στήν παραλία καί τό πρωί
ναείσαιστόγραφεῖοσω.ΜΜκαί
δυνατός. 'Άντε να τό δεχθούν.
Τελικα. Μπατριῶτα. μήπως μας
ζηλεύουν;
ΜΟΔΑΜΟΣ
Νεοαπο σεισμού
ἑπίχειρα
Γραφει ὁ Γεώργιος Κ. Στεφανάκης* 
ι. Η ΑΡΑΒ|κΗ ανοιξη ύποκινήθηκε μέ αφελή
ένθουσιασμό. Μέ τρόμο αντιμετωπίζεται ή μεταλλαξή της σέ τρομοκρατικό χειμώνα. Συνακόλουθα (καί) σέ κύματα προσφύγων-είσβολέων.
'ί. Ἀποικισμός σημαίνει ότι ό αποικίζων έπιβαλλει διοικητικές δομές έπιλογής του στόν
αποικιζόμενο.
'Η ίδέα, προσφατως, συγκίνησε δυτικές ἡγεσίες μέτριας ίκανότητας. 'Η έλλειψη τού ανυπέρβλητου, αλλοτε, έμποδίου τής Σόβ.“Ενωοης βοήθησε. 'Επιδιώχθηκαν, έτσι, στόχοι οίκονομικοί,
έν μέρει καί (στόχοι) έσωτερικής κομματικής καταναλωσης δυτικών χωρων.
Διαταραχθηκε ή ίσορροπία στήν Μέση Ἀνατολή. Ἀνατραπη καν καθεστώτα πού αναχαίτιζαν
αναρχικές συσπειρώσεις. Πε ριφρονή θη κε ή περίπου παγια μεταπολεμική αντίληψη. Αύτή τής,
μή, ναρκοθέτησης ίσλαμικών καθεστώτων από
δυτικούς, φανερό τουλαχιστον (ι ! ι).
- Είναι χαρακτηριστική ή απόκλιση δρασης
μεταξύ των Βυεή, πατρός καί υίού.
'Ο πατήρ Βυεή ήγήθη κε τό 1991 δυτικής συ μμαχίας έναντίον τού 8ααααπι Ηιιεεειπ. Τόν έξέβαλε
από τό Κανναιι. 'Η λήξη των έπιχειρήσεων περαίωσε τόν στόχο. Δηλαδή -πολύ απλα- παραλείφθηκε ανατροπή τού επαρκή Ηιιεεειπ.
'Ο υίός Βυεή, αντιθέτως, πέτυχε τήν έξόντωση τού 8ααασπι Ηιιεεειπ.Ἡ είσοδος αμερικανικών
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠεσμαΜ
Ο Ἡ χθεσινή ινα:
επανήλθε στό ζήτημα τών
έλληνικών διεκδικήσεων
γιά πολεμικές αποζημιώσεις καί προέβαλε τήν έξής
απροσδόκητη αλλά καί
ένδεχομένως καινοφανή
έκδοχή: Δέν χρωστάει ή
Γερμανία στήν Ἑλλάδα,
αλλά ή Ἑλλάς στήν Γερμανία ἐπί τή βάσει ἐκθέσεως πού ανεκάλυψε στά
Γερμανικά Ἀρχεία τού
Ράιχ ό προσφάτως ἀθωωθείς άπό τήν Πληνική Δικαιοσύνη καθηγητής
Χάιντς Ρίχτερ. Ἡ «ἀνάκάλυψις» ὅζει ἐκδικήσεως...
ο 'Ενας 7άπων ήθοπσιός
φονεύθηκε κατά τήν θεάτρική πρόβα ἐπί σκηνής
καί ἐνώ περιεβάλλετο άπό
πολλά μέλη τού θιάσου.
Ό ήλικίάς 33 ετών Ντάιγκο Κάσίνο μαχαιρώθηκε μέ
ξίφος σαμουράι στήν κοιλιά, χωρίς νά τόν ἀντιληφθή κανείς. Ἡ άστυνομία έρευνά άν έπρεπε νά
ύπάρχει πραγματικό ξίφος στήν σκηνή καί άν
πρόκειται γιά έγκληματτκή ἐνέργεια.
Ο Στό Μεξικό ύπάρχουν
δύο είδών φυλακές ύψίστης άσφαλείος ή μᾶλλον
δύο είδών κελλιά σέ 
Ύπάρχουν ἐκείνά πού
είναι γιά τούς κοινούς κάκοποιούς καί εκείνα γιά τά
στελέχη τών κάρτέλ τών
ναρκωττκώκ τής λαθρεμπορίας όπλων ή τούς διακινητές τοι7 ΜθεΙαπἔ Τά
τελευταία είναι «σούπερ
λούξ» μέ σουίτες πολυτελή λουτρά σάουνες καί
μπάρ, ἀκόμη καί ἐνυδρεία
πρός τέρψιν τών «μεγάλων κεφαλιών» τών καρτελ. Είπατε κάτι;
Ο ΣτήνΑύστραλίά βρέθηκαν τά ᾶνη τού προιστορικοι7 μάρσιποφόρου λεοντος (ΠΜαωΙεο Μακ)
πού εἶχε ἐπιπροσθέτως
τήν ίκάνότητα νά σκαρφαλώνει στά δένδρα γιά νά
ἐπττεθείστήν λεία του. Τά
ᾶνη βρέθηκαν σέ σπήλαιο
τής Δυτικής Αύστράλίας
καί αρχικώς νομίσθηκε όττ
ανήκαν στόν λεγόμενο
«Διάβολο τής Τασμάνίάρ›.
Τελικώς όμως απεδείχθη
ότι πρόκειται γιά προιστορικό λεοντάρι.
ο Στά τοιχώματα τής
άκάτου τού Ἀπόλλων Ι Ι
πού πρώτο έφθασε στήν
Σελήνη ἐνετόπισάν τώρα
οί ἐπτστήμονες τού 7νστιτούτου Σμιθσόνιαν τήν
ύπαρξη σκαριφήματος μέ
ήμερολόγιο πού αρχίζει
στίς 16 ίουλίου όταν τό
διαστημόπλοιο εκτοξεύθή
κε καί τελειώνουν στίς 24
ίουλίου όταν αύτό ἐπέστρεψε στήν Γ ή. Ηκάζεται
ότι σχεδιάσθηκε από τόν
τρίτο τής αποστολής
Μάικλ Κόλλινς πού δέν
ἐβάδισε ἐπί τής Σελήνης
ο Τό Μέτσοβο κατάτάσ
σετάι στήν έκτη θέση τών
καλύτερων χειμερινών
προορισμώιἡ ακολουθώντας τό παράδειγμά τής
Σαντορίνης γιά τό θέρος.
Τήν πρώτη θέση κάταλάμβάνει αύστριάκή πόλις τήν δεύτερη ἑλβετική
καί τήν τρίτη πόλις τών
ΗΠΑ. ”Ολα είναι χιονοδρό
μικά κέντρα.
Ίστορι%ά ντοκουμέντα
<ἔΌταν γεννήθηκαν οἱ λαϊκές αγορές
(1929) από τόν›Ελ. Βενιζέλο »
τού Ἐλευθερίου Γ. Σπιαδᾶ (σελ. 4)