Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Τέταρτο μνημόνιο το προσφυγικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9|']¦"ΜδΜ%Ἡ| Μπι
ΠΟΝΤ'|('
'Ο ( › η
ΕΒΔΟΜΑΔ'Α|Α Π0Λ|Τ|ΚΗ | ΣΑΤ|Ρ|ΚΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ.τοροηϋΚἱ.ει ιιτπιιπι 18 οττι·ονΑιιον πιο χ πιιιι¦ 2€ ο. 19ο·
Τέταρτο μνιιμόνιο
το προοφμγικό
Η» ιιιικκμ·μκι'ι ω ιιμιι οι" μιιμὶ),ιι ΜΗΝ"
οι' ΦιΏ“Μ1Νιι›κιμιινιηι()ιπκι):›νικιμ¦
«Μπαίνω» π μετατροπή ως Μ σε Μπι πόνο· των ΜΜΜ α8ιτξόδων
«Καρότο» από Τοιιοκ, Γιούνκτρ, Μέρκεπ π οπτικός αειοΜγπαπ και π παραμονή ατπ Σένγκεν
εωεκοετοΜνω
80% ΕΜΗΝεξ
ΣΥΝΤΑΞΗ): ) 7. 8-9 ΝΕΑ ΔιιΜοκΡΑΤιΑ β 10·11 ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ρ 2445
Γιατί ο "όρων το Με Με και
ΜΜΜζα ο Μ για νέο
τπν ΜΝ παγκόσμιο κρακ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα