Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Ελληνικά ομόλογα αγοράζει ξανά η Greylock CapitalRecognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ννΝνν.ΧῆΜωἰε'Μο.9Τ ΤΕΤΑΡΤΗ Τ7 ΦΕΒΡΟΥΑΡ'ΟΥ 2ΟΤὁ 2709 ΧΡΟΝΟΣ - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 563Τ ΤΙΜΗ Τ¦5 €
ΓΔ. 482¦8° οι Δείκτες Της ημέρας Γενικος ΔεικΤης Κινηση Μετοχων
Γενικ6ςΔείκΤης 482.89 -Με Ανοδικές 44
τ ΜΒΜ. Μισο θα) Τ29]3 ΤΜ _ . ¦ , τ . .  ...................... ..
η πως 588.57 ια κ°°°δ·“=
ἰ|°8% δω _ ευ ·0.2 ν 
η8Ε|χΑΜαΜιω ΜΒΜ 0.δΤ% . . . _ . . ¦ τ . τ τ . .. _ .................... ,,
ΜΑ.Διεονωςπ“8 ι.ιω,98 ορια . Μ Ξ*°°°“ς 26 `
ΗΜ ΜΜ ΜΜΜ χΑ_ τρωω πως ειιιε Μ επι Το ισα ........................................... ..
έ...¦
ΠΟΝΤΑΡΕ| ΣΕ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΕ ΤΗΣ ΕΚΤ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞ|ΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΜΗΝ||(Α ΟΜΟΛΟ|Ά
αγοράζει ξανά ιι αγαπαει( σαρκα'
Πιθανή
· η το· ·, -
έ  μολόγων σΤο πρόγραμμα ποσοΤικής χαλάρωσης Της ΕΚΤ -ακόμη και με θεΤική αξιολόγηση Τον ΜάρΤιο Του 2016- δεν αναμένεται πριν Τον
Μάιο - Ιούνιο Του 201 6, ωσΤόοο Τα ελληνι κά ομόλογα ειδικά Το 2εΤές και Το
5εΤέςΙ θα μπορούσαν να καΤαγράψ0υν ισχυρή άνοδο. Ήδη διεθνείς επενδυΤές όπως Το ΟΤεγ|οςκ (Ζεράρ'
Μ8Π88θΠΙθΠΤ έχουν αρχίσει και αγοράζουν ελληνικά ομόλογα. ποντάρονΤας σΤο προβλέψιμο σενάριο όΤι μεΤά Την αξιολόγηση η αγορά θα σπεύσει να προεξοφλησει Την ένΤαξη Των
ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα
ποσοΤικής χαλάρωσης Της ΕΚΤ.
Το όφελος από Το σκέλος Των ομολόγων αλλά και Των καλυμμένων ομολόγων θα είναι οριακά αφενός γιαΤί δεν
διαθέΤουν ελληνικό χρέος ουσιασΤικό
-πλην Των ενΤόκων γραμμαΤίων Τ4¦9
δισ. ευρώ- ενώ Τα καλυμμένα ομόλο
3 Τ .
! ν και η ένΤαξη Των ελληνικών ο·
'ἐ·¦"”·¦
.μ ;η ι.
Συμφωνία για «πάγωμα» παραγωγής
πετρεηαίσυ: «Ναι» από Σαουδική Αραβία
και Ρωσία. εμπόδιο το ιράν
Σελ.”
η υποχώρηση του 2ετούς από 45% στο Δ% σε 2-3 μήνες
Τράπεζες χρησιμοποιούνωςεγγύηση
περίπου 200 διο. ευρώ περιουσιακά
σΤοιχεία¦ όΤαν Το μέσα σταθμισμένο
ενεργηΤικό Τους είναι 230 δισ. ευρώ.
ΣΤε'λεχος που βρισκεΤαι κονΤά σΤο
ΟΤεγ|οςκ αναφέρει οΤο "Χ" Τα εξης: "Το
(ΣΤεγ|οςκ Το 201 Τ είχε εμπλακεί άμεσα
σΤην αναδιάρθρωση Του ελληνικού
χρέους από Το σκέλος Των επενδυΤών και διαΤηρούσε θέσεις σΤο ελληνικό χρέος. Το ΤελευΤαίο διάσΤημα σΤαδιακά αγοράζει πάλι ελληνικά ομόλογα ειδικά βραχυχρόνιας διάρκειας
που θα πραγμαΤοποιήσουν και Την
μεγαλύΤερη κίνηση".
Το μέΤρο σύγκρισης για Τα ελληνικά ομόλογα είναι Τα ΠορΤογαλικά. Το 2εΤές ΠορΤογαλικό ομόλογο βρίσκεΤαι
σΤο 0¦9Τ %¦ Το 5εΤές στο 2¦3% και Το
10εΤές σΤο 35%.
Προφανώς και Τα ελληνικά ομόλογα
ακόμη και σε ένα θεΤικό σενάριο δεν
μπορούν να έχουν Τις ίδιες Τιμές και α
Σε   γα σχεδόν εξολοκλήρου χρησιμο- νάλΞχα Τις δ? αποδόσεις με Τα πορ
, ποιουνΤαι ως εγγυηση για Την παρο- Τογ ικα ομο ογα, ωσΤοσο ως προς
   ΧΑ. ΜΒ: χη ρευσΤόΤηΤας¦ όπως και ο πυλώ- Τις Τιμές μπορεί να διαπραγμαΤεύε
νας Η. Να σημειωθεί όΤι οι ελληνικές Τσι με ένα όι5ςουητ. Σελ]
Επίθεση Αη. Τσίπρα σε όσους Αναποτεηεσματική Δεν βιάζεται για αύξηση
θέηομν τη χώρα εκτός Σέγκεν η δράση της Τεεκ Ρόκα επιτοκίων ο Ρ. ΗεΤκέτ
Εκανε ηόγο για αντιευρωπαῖκή στάση Μεγαηες αδυναμίες διαπιστώνει το Τι εκτιμά ο πρόεδρος της Ρωσία'
- Συμφώνησε ο Ντ. Τουσκ ω· Ευρωπαίκό Εήεγκτικό Συνέδριο Μα Ρε5ετνε Φιηαδεήφειας ω ιο
Ο|ΚΟΝΟΜ'Α - ΠΟΛ'Τ|ΚΗ 3-5
τ το ν ή ι μ τι νι τι ν
ΒΙΟ ι,οΔο ε ὁ
Γιατί ήταν η Μετοχή
γ της ημέρας ω ο
Οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο τομπηό
Σαιν-υ .
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Απόηυτα
θεμιτή διόρθωση
στο ΧΑ.
Μετα την εντυπωσιακή
ανοδική αντίδρασή του τα π
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
«Ανθεκτική»
η βιομηχανία
χρωμάτων
Συνεχ2ει τις επενδύσεις και
τις εξαγωγές ο κηόδος ω 9
Στα ι3.3 εκατ.
τα κέρδη π.φ.
της Ανί5 Ηθ|'85
Απανωτό ρεκόρ πέτυχε
το 2Οι5 η εταιρεία κι. ιο
ΕΕ.: Δεν υπάρχει
«ριση Β»
για «αρχη»
Αποκήείεται έξοδος από Ε.Ε.¦
αναφέρει ο Ζ.Κ. Γιούνκερ Με
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “Ια-26