Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Κρίσιμο 20ήμερο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜττετΠΡοτίκίἔτ
ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Μ ΡοννΕίι
δει·ητί|μ ΞεΠίτεε Ρόκα Ηε||αε ΑΕ.
Τει: +30 2ί0 6728890
απο": ίηίο@ροηετ-ηε||85.εί·
Μ.ροΝσ-ηε|'85σ
Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 | τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.998
Νέα Δημοκρατία
Εαι·οΜη|τ
|·|ΑΕ|(ΤΡ0Ν||(|·|
Ε|'||ΣΤΡ0Φ|·|
ΧΡΗΜΑΤΩΝ
σημερα στη Ν
ΤρόΠεΖες: Χωρίς αξίολόγηση
δεν θα υΠόρξουν κέρδη
ολοκληρωση της αξίολόγησης το αργότερο έως
τον ΑΠρίλίο «αντέχεί» ο σχεδίασμός των τραΠεζών
γία εΠάνοδο στην κερδοφορία το 20" θ. Η
καθυστέρηση Που καταγράφεταί υΠονομευεί
σταδίακα τίς Παραδοχές υΠό τίς οΠοίες ο κλαδος
έστησε το εΠενδυτίκό στόρί της Πρόσφατης
ανακεφαλαίοΠοίησης, αφου η εξέλίξη σε μη
εξυΠηρετουμενα δανεία καί ρευστότητα
συναρταταί με τίς Προσδοκίες ανάκαμψης μετα την
εΠίτυχη ολοκληρωση της αξίολόγησης. >ί 3
Ενεργείακη ασφαλεία
γία τη ΝΑ ΕυρώΠη
Δέσμη μέτρων γία την ενεργείακη ασφαλεία Που
καλυΠτεί το φυσίκό αερίο, την Πλήρη δίασυνδεση
των τερματίκών σταθμών υγροΠοίημένου αερίου
με έμφαση στα Βαλκανία καί τη ΝΑ ΕυρώΠη, καθώς
εΠίσης τη στρατηγίκη γία τη θέρμανση καί ψύξη
κατοίκίών καί βίομηχανίας καί τη μεγαλυτερη
αλληλεγγύη μεταξυ των κρατών μελών, υΠέβαλε
χθες η Κομίσίόν στο Πλαίσίο της στρατηγίκης γία
την ενεργείακη ένωση της ΕυρώΠης. >6-7
Νομοσχέδίο: Οί αρμοδίότητές
του ΑναΠτυξίακοό Συμβουλίου
Το σχέδίο νόμου γία τη σύσταση καί τίς
αρμοδίότητες του ΑναΠτυξίακού Συμβουλίου έθεσε
σε δημόσία δίαβουλευση το υΠουργείο Οίκονομίας,
ΑναΠτυξης καί Τουρίσμου. Το ΑναΠτυξίακό
Συμβουλίο θα αΠοτελεί το ανώτατο γνωμοδοτίκό
όργανο του υΠουργείου γία θέματα Που αφορουν
την αναΠτυξίακη Πολίτίκη της κυβέρνησης. >9
ΑΠοκλείσμός εφορίών
αΠό λογίστές - φοροτεχνίκοός
Με αΠοκλείσμό εφορίών καί αΠοχη αΠό τίς
φορολογίκές δηλώσείς συνεχίζουν καί
κλίμακώνουν τίς κίνητοΠοίησείς τους οί λογίστές καί
οί φοροτεχνίκοί, εκφράζοντας την αντίθεση τους
στο Προτείνόμενο αΠό την κυβέρνηση ασφαλίστίκό
ν/σχ. Εφόσον υλοΠοίησουν την εξαγγελία τους είναί
σαφές Πως θα δημίουργηθεί τεραστίο Πρόβλημα
στη δίαδίκασία υΠοβολης των δηλώσεων. >3
Α|0|'|(ΩΣ|·| Φ0ΡΩΝ ΚΑ| Α|·|Ρ|0Σ|0Υ
|'|Α|·|ΤΤ0ΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ >5
ΤΡ||Ἡ0| ΣΤΑ Α0Ρ|||(Α ΥΑ||(Α
Α|'|0 ΤΑ ΕΑΡ|ΤΑ|. £0ΝΤΠ0|.5 >14
ΝΑΡ|0 ΝΤΡΑ|'|(|: |'|Ρ0ΕΤ0|ΝΑΖΕΤΑ|
|'|Α ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΕΤΡΑ
ΝΟ"|ΣΡ|ΑΤ||(|·|ΣΧΑΑΑΡΩΣ|·|Σ >21
[Βέλγιο] ΣτόΧος του ΠρωθυΠου ργού η εΠίτευ ξη συμφωνίας για τη διαΠ ραγμάτευ ση έως '7 Μαρτίου
Κρίσιμο 20ημε ρο
Αναζητηση Πολιτικής διεξόδου για εΠιστροφη των θεσμών στην Αθηνα
Το αίτημα της ελληνικης κυ βέ ρνησης να καταβληθεί
κάθε δυνατη ΠροσΠάθεια αΠό όλα τα εμΠλεκόμενα
μέρη ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό η διαδικασία της Πρώτης αξιολόγησης αναμένεται να διατυΠώσει και εΠισημως ο Ελληνας ΠρωθυΠουργός
στον Πρόεδρο της Ευ ΜΠΟΜΠ ΕΠιτροΠης Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ κατά τη διάρκεια της σημερινης τους συνάντησης στις Βρυξέλλες. Βασικό θέμα στην ατζέντα
της συνάντησης των δύο ανδρών είναι το Προσφυγικό και το μεταναστευτικά, εν όψει και της αυ ριανης
Συνόδου Κορυφής Ωστόσο, ο Ελληνας ΠρωθυΠουργός αναμένεται να θέσει και το θέμα της αξιολόγησης Προκειμένου, μέσω της Πολιτικής οδού, να ανοίξει ο δρόμος για την εΠάνοδο των εΠικεφαλης των θεσμών στην Αθηνα, αλλά και για την ολοκληρωση των
διαΠραγματεύσεων. ει δυνατόν μέσα στο εΠόμενο
20ημερο, Πριν δηλαδη αΠό την εΠόμενη Προγραμματισμένη συνεδρίαση του Ευτοετουρ στις 7 Μαρτίου. Το αίτημα για εΠίσΠευση των διαδικασιών της
αξιολόγησης διατυΠώθηκε και Χθες στον Πρόεδρο
του Ευ ρωΠαῖκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, ο οΠοίος δηλωσε αισιόδοξος στις εΠίσημες δηλώσεις του
για την τρέΧου σα διαδικασία αξιολόγησης. >4-5
Συναντίληψη
Τσίηρα - Τουση
Συναντίληψη ως Προς την
αντίμετώΠίση του
Προσφυγίκου δίαΠίστώθηκε
στη συναντηση Που είχαν
χθες ο ΠρωθυΠουργός
Αλέξης ΤσίΠρας καί ο
Πρόεδρος του ΕυρωΠαίκου
Συμβουλίου Ντόναλντ
Τουσκ, ο οΠοίος
εΠίσκέφθηκε την Αθηνα εν
όψεί της Συνόδου
Κορυφης, αυρίο καί
μεθαυρίο στίς Βρυξέλλες,
με το Προσφυγίκο καί τίς
σχέσείς Ε.Ε. - Ηνωμένου
Βασίλείου να είναί τα
κορυφαία στην ατζέντα
των εργασίών της. >24
[αγρότες] Τρία αιτηματα στο Μαξίμου, το οΠοίο θεωρεί ότι η Πλειονότητα εΠιθυμεί διάλογο
Παράθυ ρο εκτόνωσης των μΠλόκων
Μετά την εΠιστροφη του Πρωθυ Που ργού αΠό τις Βρυξέλλες η συνάντηση
τι 00 ευρώ η διακοηη]
Ποιοι Πληρώνουν
φέτος το τέλος
εΠιτηδεύματος
Τέλος εΠιτηδεύματος αΠό 500-650 ευρώ θα κληθούν
να καταβάλουν και φέτος εκατοντάδες Χιλιάδες εργαΖόμενοι με «μΠλοκάκια», μικρομεσαίοι εΠιτηδευματίες και ελεύθεροι εΠαγγελματίες και 8001.000 ευρώ οι εΠιΧειρησεις. Στο μεταξύ. όσοι κατά
το 2015 η Προηγούμενα έτη δεν είΧαν εκδώσει κανένα τιμολόγιο και εΠιθυμούν να Προβούν σε εκΠρόθεσμη διακοΠη της δραστηριότητάς τους, μΠορούν να το Πράξουν έως τις 29 Φεβρουαρίου, με κόστος 100 ευρώ. >3
||ετρέλαίο: Πτώση ημών, παρα την αλλαγη ηλεόσης
33.3 
τίμη Πετρελαίου δολ.|βαρέλί
05 08 09 10 ί ί Τ 2 ί 5 Τ 6
Φεβοουαοίοτ 2016
Σε μία συντονίσμένη κίνηση, στην Πρώτη Που γίνεταί εδώ καί αρκετα
χρονία γία τη στηρίξη των τίμών Πετρελαίου, Σαουδίκη Αραβία, Ρωσία,
Καταρ καί Βενεζουέλα συμφώνησαν να «Παγώσουν» την Παραγωγη
τους στα εΠίΠεδα του |ανουαρίου. >6-7
[Ελεγκτικό Συνέδρίο Ε.Ε.]
Γιατί αΠέτυΧε
η Ομάδα
Δράσης
ΡάιΧενμΠαΧ
Οι αδυναμίες, η έλλειψη στρατηγικης και στόΧων και η ρευστη Πολιτικη κατάσταση οδηγησαν σε αΠοτυΧία την Ομάδα
Δράσης για την Ελλάδα, Που συστάθηκε το 20 1 1 υΠό τον Χο ρστ
ΡάιΧενμΠαΧ για να ΠαράσΧει τεΧνικη βοηθεια στη Χώρα μας,
σύμφωνα με έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ. > 4-5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα