Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο Νταριους 'οντομ έσωσε
το στίγμα για τη συνέχεια του
οηυμηιακου σε ευρῶηη και ειιηυου:
α'εχουμε συνεχώς ηρορηήματα. αηηα μαθαίνουμε να ζουμε με αυτα ο ρ 'η
είμαστε καηή ομαοα και ΜΕΓΑΛΗ ΔΩΥΛΞΜ
θεηουμε να ηετήχουμε κανει οΑμερικα·
ΧΑΜ0|'ΕΜ
για ησηανικοΜου. ικανοηοίηση
για την εηιστροΦή
του Αγραβανη και
γενική ηαραοοχή ότι
ηηαεΜεκτΗ ή εικονα στο ο' με:
.. σας κοντραστο Λαυριο τα το: '.
' παραθέχτηκαν όηοι. οίχως:ναἔ
εσικαηεστουν οικαιοηονίες > ,
Διιιιιιι επειιιεΑτιι Για το
ΤΩΝ ΣΠΟΡ τους στόχους μας ο · ως Μωρο- , η · · : κ:°ἶ°2===κἩἩἔΜ Λί°Π0ΥΛ0 σε ιγμαρεισ-και.
- _ 'οταν ηαίζουμε σω- ρίυμα. στον του' ' ; “_ γ γ ¦ . . ιιοσοκνημικιί ο θα μείνει
Δ/υτ Η ς . ο . Ν | ΚΟ Η Η 'δ Η ς "α δεν μας "ω γῦΜ¦°Μ ΞΕΧΝΩ... Ρ η .γ . χει..ἑ=¦ίἔἔἔ: στην έν"Μπ έξω Ο °ΑΜΜΜγ
Διευθυντής Συνταξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΜΜ: Ί 30 Θ ί ι·°τὐνε.“· χ .Μα να¦ηαίζει' κίνησε οσυιιεια Ξεπερνώντας'
9 ν Μωυσή »σου τον Δωσε" ί
ΤΕΤΑΡΤΗ Ί7 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|0Υ 20% Ο Α.Φ. Ί5887
Ημέρα Μαρινακη που και...
τίηρα χθες στο Ρέντη. με τον Πορτογαήο
τεχνικα να έχει εηί σαραντα ηεητα τετ σ τετ με
τον ιηρῶην της Άντερηεχτ› Λούκα ΜιηιβογεΒιτς
και να κανει ηοηηές σοκιμές στο οικογενειακό Μισό ή
εαιοεαΡιιτε τα Ρ
. _ , Ύ ι  ` >ΠΑΡΑ!!Ε*|ΤΜΆΤ|κ"ἐς
βεητιωτικα εργα ηου γινονται . γ ι ν Δ ι_ ς ή - ; _ _ μ
  .  
σοσΦαιριστές ο και Φυσικα ευχήθηκε
καηή εηιτυχία ενόψει
Άντερηεχτ
καειαη:ε ο Ατομα: ο Μιηιβογεβιτς και
ζντιέηαρ σε ορο τοοιηαο χθες με τους εσοικοιίς ο κανονικα συνεχίζει και το οίσυμο
Μηοτία> σου· στην αμυνα ο ποιο το
επικρατέστερο αρχικα σχήμα
Συμφωνα
με έγκυρες
ηηηροΦορίες.
ο ηαρατηρητής
διαιτησίας Δημήτρης
Κύρκος ίθεσηρωτίας›
βαθμοηαγησε με
7.αο τον οιαιτητή
χαρη καηογερό
ηουηο για την
αηαοοσή του στο
γ ντέρμηι Αεκ` οηυμηιακας
ΜΝΗΜΗ Η ΜΠΕΡΛεχΤ·. ηέει ο Κωνσταντίνος
Ρουγκαηας ο ο νεαρός αμυντικος
ηου αγωνίζεται στο ατομο (Λέουρεν›
οήηωσε:' χο αντίηαηος είναι υηοοεέστερος
αυτή τη χρονια ο Αν ο σουμηιακας ηαρουσιαστεί ομως στα ησιχνίοια του τσαμηιονς
Λιγκ. οεν θα αντιμετωηίσει ηρορηήματα ο Λαό
ονοματα έχει κσηους ηαίκτες. νομίζω ομωςΙατι
οεν έχει οέσει σαν ομαοσ ο εγώ Ξεχώρισα τον
ΝτεΦουρ αηα το μεταξύ μας ηαιχνίοι ο
Παίζει στο κέντρο και είναι ο αρχηγος.
ο Φυσικας ηγέτης ο Νομίζω ότι είναι
αναρχη ομαδα ο Πρέηει να εηιθαηει
τον ρυθμό ο οηυμηιακός και
μηορεί να το κανει·
. α οι “ερυθρ6ηευκοι» θα
ς εηιοιῶζσυν τη. οικαίωσή τους. στην γ ·
ιιΕηιτροηήΕσέσεων τηςΕΠο.› ωστε να ηέσει' ¦ ο `
. μίααγωνιστική κεκηειομένων των θυρών σου Ἡ .
;τους;εηιβΜθηκε.ηρωτσοίκσ ααα τον τοιιυτικ6 = 'ι ΔΕ.
'οικαστ της Σουπερ Λίγκας κοινα έχουν τον
κόσμο'ταυς ο ο'·Γ.`καραίσκακης» την ι ς
 κυριακή .τουτου οτονΑτρ6μητο _ . τι
ο βαθμός του _ Ν
καηογεραησυηουείναι .
εταιρετικα χαμηαος και'ο οευ- `
ι τέρας χειρότερος σου πήρε γριαι- .
' τητής υηα την έναρξη της σεων ο
ή ο θανασης Γιαχος ίχίου›. αυτι`
μ βαθμοηογήθηκε με 7.30 για»την
εμφανισή του στο ντέρμηι1ηΑοκε
`· οηυμηιακαςιο-2ι. μηήκε στο '
«ψυγείο» για='ηερίηου· 
σου μήνες Αν ι
ΓραΦι ο ΑΝΔΡΕΑ: :ΕΡΕΒεΜ: στη στήήη του ιιοΞΜΑΜ ΜΜΜ:Μ:υ ίσεῆίσα οι
ΤΎπαΡεηωσΝ`ῦ
 Ι ῇ “ ·` :οι ~
1 Ι 'οηως ανακοίνωσε η Με. “η συ! . νεργασία δεν μηορουσε να συι
 ι ¦  | νεχιστείεεαιτίας της οιαοορε- ι
οι δυο ηρο- _ - ι ι ' ί τικής οιηοσοΦίας στο χτίσιμο ί
κρίσεις του οηυμηια- -` .ς _' `; "ΆΝ^"ὲΜ¦ῇ” ΕΜ". 7 "
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Ι Χ μ ρ μ ς Δ Ό ,ς - ζ Χ ' και στη διαχείριση της ομαοαςι· ι
οι γ°ν£ίς κού απο τους “32· του 7. Ζ “ Βίαια' του οπου εΡθειγ· είναι , ` , _ '
ΜΜΜ( ΟΥΕΦΑ/ΠΜΜυα Λιγκ ι  ιστορικα που Δοειγμένο. Μουτ;" οι ` _`
Μ°"°ά¦°°ζ μέσα στον Μο αιωνα έχουν η ι . .ερυθραηευκσιυ σεντρῷνε γκαπ.” ευρω- .
η" ΜΜΜ" Ι ΚΜ" ΜΡ°ν0Μ"ή 'Μ ί 7 . . ηαῖκα ματς..ατο τέηος_ηαίρνουν και-τσ οιηΜ Κ
Μ Π έ ° αμυνα: το μηδέν παθητικό = χ .ο τα Μειωσα ο-ο εκτος εαηοσυς ιΛυ·κο-· ι η
° ' ζ " ι κοντο· κρυο και Ρου- ι  ρουνισ και Άηχυυυρι. ανεξαρτήτως
_ ΠΕΙΡΑΙΑ: ιιυ·να“οτεΒεσε το σου ¦ ο · _> _ _ οιορνονωο“ς. μιστοηοιοαν το παρα- ` ς
 ι ταρω για την Μο· ι ,ι ` Β , ηανω σε" Μυμηιακοςοεν το ρ? '
μενη αυτή 
φατσα το ταρω... η ¦ ή' ¦,
~χ ήτωυω.ιιΜωεειναι.κιτ-.Με 1;
= ΜεοΛΗΣΠΑιΧαιΔΠΗΣ ηθηςΑΓΩΝι=ἩκΗΣ οτΔιαιτητής τ .
η. ζ. . . _ . ¦. .  δ , “1 ά"ό° Ή =είναιο ΜΜΜΡήΠΠΜΑΜ:ιΑιτωαοακαρνανίαςιω "Ἡ
 Κωστή ί ΚΕ' ' 4 '
ναυρῇκριυυυα | 
ι . ι κυιθροηοοίτυυ οι αΗΜΗτΡ'ΜΗΣ:(καστοριαςΡΜΕῖΣΗ- `
ί 'ΝΗΣΜΧαίασιοΤο ματς αρχίζει στις 7.Ξαμ.μ.ίκαιχθα“ `
ς;_ :`ιιεταοοθεί_αηευθείαςαηο το_ινονηεΡοκΤΞί τ Τ;
. . :εε....  .ι ι ι . ι 
Γραφει σ ι·ιαι·ι·οχΜα: ιεηίσιι ισ). ν·- εειιιαα ισ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα