Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Με σκληρές τιμωρίες απειλεί τους μαθητέςRecognized text:
ωοωφΜ·ν
κιβΜψ·Μ Π
Ό"π·ωψ |
Μω'ψωβ ' ωωω62
ΜΜΜ πιω" Μὶηιἑ
' “· ΜΜΜ' Μ Εω'020Υ" ΜΑΜ "ΒΟΛΟ ΜΜΜ "ΟΥ ΗΜΜΥ
° * Σὡθηκον 9 στουε ϊ0 οσθενεί5 με ΜΜΜ!
Σε ρόΠο ΜΜν6μου, ο υπουργ68 Παιδεία. απαγορεύε· Πω' στουε 6 ὁ 005 Μο
τη συμμειοχἡ σε δωμαρωρ'εε για το Ηο@οὶ8 ,
' - Η' - · η” ;
ψ “ η Δ !;· γ'
κωωΜπω α τη· 
κι· ΜωΜω.. π #8 7 γ Ά ,' 4η. Ψ .Ϊῆω·#
μΜΜωΜωσ Ε *4 '  Α ΜΜΜ· οιφοροτεΜκοί, που ορνο(ΜοΙ
ΜΜΜω ο " “ Ψ
νο Ποροῆὁβουν 05 φοροῆογ|κέ5 δηῆὡσει5
κι· ΜΜΜ .
ΜΜΕ Η
χαπια Ωω!
Μῶ5κονωνω
` ΜΝ ιοωοι επ».
σε Δ" β μ Δ' 4 · · ωΌΝΓΜ Δ πω Θε τω5α@Μ
 Π · 4' -Μ.ΕΛαωΜ·ὡΜα Μ:οΜΜ·ᾶω· Μω·ω·Μ.ωΜ“' ¦ ¦· σαν η ωμΠἄ5ῦ
° · “Μ"°"“Ἡ@: πωπω ::3ΜΜ; “8: ω
ο _ η' · ωΜοΜ-·ὡΜωῳ Τωωῳ·=ω·ῳ ΜΜΜ!” Μ· 
νο βόῆει
ΜΠῆοκο στονΜΠὁῆο.
@ενη στο δύο η Εῆῆὁὁο
Το Μσξψου πέτυχε
να 6ΙσσπσσεΙ
Με σγρότε5 χ ,
Μό τον ΑΝΤ
·&λ.^ΙΙ
ΜΟΝΟΗ·ΑΝΕΞΑΜΣ|ΑκΔΗΜΟΣΕΥΣΕΤ0ΜΡΟΤΟΥ η “ - .. τ .- . 
*' ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΟΥΣ|κΟΣΥΝθΞ'Ἡ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ Ο Δ" Πο|σθΜω9
_ ' ,- ϊ Πα Μγοκρ·σίσ κσἙσγγέῆῆε·εκδόω8 κΜουνὲεω
ωωωωωωωωέ και κονσΜρχε80 ΜΜΜ θεοῦωρὁ@Ξ · ι“Δ“μο›φο“ω
ουχ-Η .πιω
Μα . ,,_-ῳχ
ἴΓΨ°“““°°°“ῳ ή; 'πρσΜ“οεγπκ“
4 η °“ ·Ἡἔ|
ὁ ι. [_ - Ιβ _ Ο . __,/ .
-- γ¦ _”~:;“ἶ . ' - · .· ` | , “|ῆ ' Δ·¦ -'|
| |&.·“η Κυ.: Ο ι · ρ· · | Ι ' “ΜἩΠ70 ^“| Π” ““““Π“/. 4
ἡ _μ_¦_ -¦Μ ._ . . .4- ΜπωΜαξ·
ΒΑ! “ιι-“ιι Μ"Μ·· "ωΜΜ' _ ¦ 
 Μ=“ΜΜ:ω.·
δρ' ο·ωππ:τ·ν“·ηπἩ. ..
 η τΜΒΜ··πΔω··π:Δι··έ·τΜἐ··εγΜ . . 8
Μα ·ν'··Η |'~ '