Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ί7-Ο2-20ί6'
ΑΔΩΝιΣ κΥΡογ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. κγΡογ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. κΥΡογ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
ςι9τ4-ι997)
ΕΣΤΙΑ.
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝΠΞΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Ἀραιές νεφώσεις. Άνεμο·
Τετάρτη 1 7 Φεβρουαρίου 2016
Ἀριθμ. φύλ. 40880 | Τιμή ί,50 θ
νότιοι, νοτιοανατολικοί στα πελαγη 7 μέ θ
μπωφόρ, μέ έξασθένηση στό Αἰγαῖο. Θερμ·- (
Θεοδώρου τού Τήρωνος. Μαριαμνης. Μαρκιανού καί Πουλχερίας
κρασία σέ ύψηλα για τήν ἐποχή έπίπεδα ή
ΣτήνἈθήνα έως 23β. 
των βασιλέων. Θεοστηρικτου οσίου. Θεοδώρου νεομαρτ.
Σελήνη 9 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 7.ί4'-Δύσις 8.05'
Ἀμερικης 9, τ.κ. ί0872. Ἀθήναι. εείιεησννε@οίεηεί.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί 0 822083ί, Με: 2ί0 324807ί
Καταχωρίσεις: 2ί0 3220482. Συνδρομές: 2ί3 0ί70870 - 2ί0 3227870
"Ετος ί22ον
Τό δίς έξαπαταν
δέν συγχωρεῖται
Ό έλληνικός λαός έδωσε πέρυστ τόν 'Ιανουαριο
στόν κ. Τσίπρα τήν εὐκαιρία να κυβερνήσει, ώστε να
ύλοποιήσει αὐτα πού είχε ύποσχεθεῖ. εΗ κυριώτερη
ὐπόσχεσις συνίστατο στό «θα σκίσουμε τα μνημόνιο», ή ὁποία ὅμως απεδείχθη ανέφικτη."Οπως καί τό
μεγαλύτερο τμήμα τού προγραμματος τής Θεσσαλονίκης, πού περιεῖχε παροχές συνολικού κόστους Ι 1,5
δίσ. εὐρώ, μεταξύ τών ὅποίων αὐξήσεις τού βασικού
μισθού καί τών συνταξεων, αμεση καταργήση τού
ΕΝΦΙΑ καί αλλα τοιαύτα.
Τόν Σεπτέμβριο, αφού είχε αποτύχει πατα·γωδώς
ή διαπραγματεύσις μέ τούς δανειστές καί είχε ὐπογραφεῖ τό ταπεινωτικό τρίτο μνημόνιο, τό ὁποῖο αρνήθηκαν να έπικυρώσουν στήν Βουλή αρκετοί βουλευτές
τού Σύριξα, ὅ ΠρωθΜουργός θεώρησε ὅττ έχασε τήν
δεδήλώμένη καί προσέφυγε σέ νέες έκλογές. Σέ
αὐτές, ὅ έλλήνικός λαός ΜΜΕ ναπαρασχει στόν
κ. Τσίπρα μία δεύτερη εὐκαιρία, πολλώ μαλλον αφού
απέναντί του δέν ύπήρχε πολιτική δύναμις πού να
ἑμπνὲει τούς ντιΦ0Φὁμονς
Τό γεγονός ὅτι ὅ κ. Τσίπρας προσέφυγε παλι στήν
καλπη ὅκτώ μήνες μετα τήν ανοδό του στήν ἐξουσία
ήταν πολιτικό λαθος. Διότι έτστ «έκαιγε» σέ πολύ σύντομο διαστημα τήν δεύτερη εὐκαιρία πού είναι διατεθειμένος ναπαρασχει ένας λαός στόν κυβερνήτη του.
Οἱ λαοί παρέχουν εύκολα τήν πρώτη εὐκαιρία. Καί αν
δέν είναι απολύτως απογοητευμένοι από τα πεπραγμένα τής πρώτης περιόδου, συνήθως παρέχουν καί
δεύτερη εὐκαιρία.  δίνουν στό ίδιο πρόσωπο τρίτη εὐκαιρία.
Τώρα λοιπόν, πέντε μόλις μήνες από τήν έπανεκλογή τού κ. Τσίπρα, οἱ περισσότεροι Ψηφοφόροι του
αἰσθανονται έξαπατημένοι καί προδομένοι. Αἰτία
είναι τα σκληρα μέτρα πού πρέπει να λαβει τώρα, τα
ὅποῖα είχε προσπαθήσει να αποκρύΨει τόν Σεπτέμβριο, μιλώντας τότε για «παραλλήλο πρόγραμμα».
Κυρίως ὅμως είναι ή αλαζονεία καί ὅ κυνισμός πού
έπιδεικνύουν ὅ ἴδιος καί οἱ συνεργατες του έναντι τών
έξαπατηθέντων Ψηφοφόρων. Σχεδόν τούς λένε ὅτι
ήξεραν ὅταν τούς έΨήφιξαν!
"Οταν στελέχη τού Σύριξα έρωτώνται γιατί αθέτησαν τίς προεκλογικές τους ύποσχέσεις, απαντούν ὅτι
τό πρόγραμμα τής Θεσσαλονίκης έχει παύσει να
ἰσχύει καί ὅτι αὐτό τό έ·γνώριξε τό έκλογικό σώμα
ὅταν τούς έιτανεξέλέξε τόν Σεπτέμβριο. Δηλαδή, ούτε
λίγο ούτε πολύ, έπιρρίπτουν τίς εὐθύνες για ὅσαπραττουν οἱ ίδιοι στούς Ψηφοφόρους. Ἀφού έγνώριξαν ὅτι
ὐπήρχε τρίτο μνημόνιο -λένε τώρα- πρέπει να αποδεχθούν καί τήν έφαρμογή του.
Αὐτὸς είναι ὅ λόγος πού σήμερα αντιδρούν οἱ
παντες σέ ὅ,τι προωθεῖ ή Κυβέρνησις.Ἀν δέν είχαν
διενεργηθεῖ οἱ έκλογές τού Σεπτεμβρίου, οἱ πολίτες
θα ήταν πιό έπιεικεῖς πρός τόν Πρωθυπουργό. Καί αν
έκεῖνος είχε αποδεχθεῖ τήν βοήθεια πού τού παρέσχε
τότε ή Ἀντιπολίτευσις, ύπερΨηφίξοντας τό τρίτο
μνημόνιο, θα μπορούσε να τό έφαρμόσει πιό εύκολα.
"Ομως τό ὅτι προσέφυγε στίς έκλογές καί ύφήρπασε
τήν Ψήφο τών πολιτών μέ νέα Ψέματα, έχει έπιδεινώσει δραματικα τήν θέση του.
Ό λαός πού έδωσε ·γενναιόΨυχα στόν κ. Τσίπρα
τήν δεύτερη εὐκαιρία, τρίτη δέν πρόκειται να τού δώσει. Τό δίς έξαπαταν δέν σύγχωρεῖται...
Ἀπέτυχε
ή Τρείς Ροτεε
Τα μοιραία λαθη καί ή απολογία τής Εύρώπης
Το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ τού 2011, 
Εὐρωπαῖκή Ἐπιτροπή αποφασισε
να έκπονήσει ένα πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας πρός τήν(Ελλαδα,
στό πλαίσιο τού ὁποίου συγκροτήθηκε ή στα» Δρασεως (Τρείς
Ροτοε), μέ έπί κεφαλής τόν Χόρστ
Ραιχενμπαχ, 66χρονο τότε συνταξιούχο ύπαλληλο τής Κομμισσιόν.
Μαζί του ήλθαν στήν Ἀθήνα περί
τα 25 στελέχη από τίς Βρυξέλλες,
για να βοηθήσουν στήν έκπόνηση
καί έφαρμόγή τών μεταρρυθμίσεων
που προβλέπονταν στό μνημόνιο,
αλλα καί στήν έπίσπευση τής απορροφήσεως κοινοτικών κονδυλίων.
Σχεδόν πέντε χρόνια αργότερα, ή φιλόδοξη αὐτή αποστολή
κρίνεται μαλλον αποτυχημένη.
Σύμφωνα μέ τό Εὐρωπαῖκό Έλεγκτικό Συνέδριο, οἱ διαδικασίες
έπιλογής τών παρόχων ὐπη ρεσιών
πρός τήν έλληνική δημόσια διοίκηση δέν βασίζονταν παντοτε σέ
έμπεριστατωμένη αναλυση τών
διαθέσιμων έναλλακτικών πρότασεων, ένώ σέ ὁρισμένες συμβασεις παροχής μακροπρόθεσμης
βοήθειας δέν ὁρίξονταν μέ σαφήνεια τα αντίστοιχα παραδότέα.
Ἐπί πλέον, σύμφωνα μέ τήν σχετική έκθεση δέν ύπήρξε συστηματική παρακολούθησις τού τρόπου μέ
τόν ὁποῖο οἱ έλληνικές αρχές έδωσαν συνέχεια σέ διατυπωθεῖσες
συστασεις ούτε καί τού εὐρύτερου
αντικτύπου τής βοήθειας. "Οπως
διαπιστώνουν οἱ έλεγκτές, «λόγω
τής έπείγουσας καταστασεως, κατέστη έπιτακτική ή ταχεία συγκρατησιςτῆς ὁμαδας δράσεως. χωρίς να λαβει χώρα έμπεριστατωμένη αναλυση αλλων έπιλογών».
Οί τεχνοκρατες πού στελέχωσαν τήν Τρείς Ρότα: δέν έπελέγησαν μέ βαση τήν θητεία τους στήν
δημόσια διοίκηση κρατών πού
έχουν ξεχωρίσει για τίς βέλτιστες
πρακτικές τους σέ καποιον τομέα.
Δέν προκρίθηκε, δηλαδή, καποιο
έμπειρο στέλεχος πού ήταν μέλος
μιας ὁμαδας πού έφερε εἰς πέρας
ένα σημαντικό έργο ή σημείωσε
μια μεγαλη έπιτυχία.
Παραλληλα, μέ τήν έλευσή
τους στήν Ἀθήνα, αλλού έγιναν δεκτοί μέ ένθουσιασμό, αλλού μέ έπιφυλακτικότητα καί αλλού μέ
έχθρότητα. (Ορισμένοι ύπουργοί
έφθασαν να τούς χρίσουν ατυπα ώς
τόν στενότερο συνεργατη τους, ένώ
αρκετοί δέν τούς μιλούσαν καν. Σέ
καποια ύπουργεῖα παρακολουθούσαν θέματα καθημερινότητας,
ένώ σέ αλλα ασχολούντο μέ συγκεκριμένα μόνο έργα.
Χωρίς σώστή ἱεραρχηση, συνεκτική δομή καί ξεκαθαρη στρατηγική, ή <Ομαδα Δρασεώς τής Κομμισσιόν δέν έφερε τα έπιθυμητα αποτελέσματα. (Η χώρα μας έξακολουθεῖ
να χρειαζεται καθε δυνατή τεχνική
βοήθεια, αλλα συγκρατημένη, ὁρθα
δομημένη καί αποτελεσματική.
Παραθυρο έλπίδας
για τόν καρκίνο
Μεγαλες προσδοκίες από τα πειραματα έπιστημόνων
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ στήν αντιμετώπιση τού καρκίνου ύπόσχεται μια
νέα πειραματική θεραπεία, ή ὁποία
σύμφωνα μέ έρευνες έξαφανίξει
πλήρως τα συμπτώματα σέ ασθενεῖς μέ λευχαιμία τελικού σταδίου.
Ἀμερικανοί έπιστήμονες ανέπτυξαν μία μέθοδο, μέ τήν βοήθεια
τής ὁποίας τροποποιήθηκαν γενετικα οἱ «έκτελεστές» τού ανοσοποιητικού συστήματος, τα έπονομαξόμενα Τ-κύτταρα, έτσι ώστε να
έπιτεθούν, μέ τήν σειρα τους, στα
καρκινικα κύτταρα. Τα αποτελέσματα τής έρευνας ήταν κατι παραπανω από ένθαρρυντικα, καθώς
έννέα στούς δέκα ασθενεῖς μέ σοβαρή μορφή λευχαιμίας είδαν τα
συμπτώματα τους να έξαφανίξονται
πλήρως. Ἐπί πλέον, τέσσερεις
στούς πέντε ασθενεῖς μέ αλλες
μορφές καρκίνου τού σήματος ανταποκρίθηκαν καί αὐτοί θετικα στήν
θεραπεία καί πανω από τό 50% τών
ασθενών δέν ένεφανιξε πλέον κανένα σύμπτωμα.
"Ενα κοριτσακι ἑνὸς έτους από
τήν Βρεταννία ήταν ή πρώτη ασθενής στόν κόσμο, στήν ὁποία έπετεύχθη ανασχεσις τής λευχαιμίας
του χαρη στήν νέα πειραματική θεραπεία. Τό κορίτσι εἶχε διαγνωσθεῖ
μέ όξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία,
τήν πιό συχνή μορφή παιδικής λευχαιμίας. ”Εκανε χημειοθεραπεῖες,
καί μεταμόσχευση μυελού τών
όστών.Ώστόσο, ὁ καρκίνος έπανεμφανίσθηκε καί οἱ ἰατροί ήταν έξαιρετικα απαισιόδοξοι. Μετα όμως
τήν «θαυματουργή» αὐτή θεραπεία,
ή μικρή φαίνεται πλέον ὐγιής.
Παντως, αλλοι εἰδικοί έμφανίσθηκαν πιό έπιφυλακτικοί, ἐπισήμαίνοντας ότι ή νέα θεραπεία δέν
είναι αποτελεσματική σέ όλους.
Ἐπίσης, μερικοί ασθενεῖς έμφανίξουν παρενέργειες όπως πυρετό,
ύπόταση, ένώ δύο απεβίωσαν.
(Ωστόσο, όλοι συμφωνούν ότι
αρκετοί ασθενεῖς έμφανισαν
«ἄνευ προηγουμένου» βελτιώσεις,
κυρίως αν αναλογισθεῖ κανείς ότι
δέν εἶχαν ανταποκριθεί σέ καμία
αλλη θεραπεία.
Σήμερα
Ἀφορολόγητο
μέ κόρτες τό 20τ θ
Νομοθετική ρύθμισις θα
καθιστα ύποχρεωτική
ΤΠ] ή μέρας
Μήπως τελικά μας ζηλεύουν;
τήν χρήση πλαστικού
χρήματος για τήν δημι
ουργία αφορολογήτου.
ΣΕΛ. 2
Στήν Χαγη
οί Τσόμηδες
Ἀπίστε υτη πρόκλησις
από τούς Τσαμηδες με
προσφυγή στό Εύρωπαῖκό Δικαστήριο για αποζημιώσεις. ΣΕΛ.8
Χρεωκοπία εταιρειών
πετρελαίου
Σχεδόν τό ένα τρίτο
των εταιρειών παραγωγης πετρελαίου αντι
μετωπίζουν κίνδυνο
χρεωκοπίας. ΣΕΛ. 5
0”ίί :ΜΝ '
Μπορεῖ καποια πραγματα να
ακούγονται περίεργα, ίσως πολύ
απλα. ίσως ΜΜΜ. Πόσες φορές ἔχετε ακούσει ότι όσα αποφέρει σήμερα ή
χώρα όφείλονται στό ότι οί βόρειοι
μας φθονούν επειδή κατοικούμε στήν
αμορΦατΦη χώρα μὲ τα καλύτερο κλίμα τα Εύααιπκ;
ά Ετσι είμαστε οί'Θιληνες. Για όλα
φταῖνε οί ξένοι, οί αλλοι, αλλα ποτέ
έμεῖς», είναι τό «μότο» μέ τό όποῖο
πολλοί συμπατριώτες μα «αναλύουν»
τή σημερινή, τραγική. κατασταση.
Δέν θα ήθελα να δεχθώ τήν ώς ανω
αποψη, αλλα 
Προχθές. Δευτέρα. ένα φίλος από
τή μικρή μας σνντροφια. μας καλεσε
«να πρασει» επειδή έγινε για πρώτη
φορα παππούς. Τό ραντεβού ήταν
στόν «Ξιφία» στίς Με. αλλα δέν λογαριασΜατιήτανΜΜΜαροτοβέρνα ήταν κλειστή.'Ετσι. πήγαμε στόν «Γιαννη» καί αρχισε ή κρασο
Μ. Μαριδακι. Μίνα. καλαμαρακια, σαλατες, χόρτα καί κρασί, κουβέντα για όλα τα θέματα, κυρίως τα
πολιτικα. πειραγματα καί τα απαραίτητα ανέκδοτα.
καποια στιγμή πήρα τήν κιθαρα
καί τραγουδήσαιε τραγούδια τής παρέας. Μπήκαν στό τραγούδι καί οί
αλλεςπαρέεςκαίσέλίγο όλοτό μαγαζί
είχε γίνει μια σνντροφια... Γύρω στα
μεσανυχτα. σηκωθήκαμε. ή τιμή τι»
σπα. «Να ζήσει τα Μόνα Μαθήω
καί βγήκαμε στό δρόμο.
'Ηταν μια βραδια εκπληκτική. ΦεβΜαριοε μήνας. αλλα ήταν μια νύχτα
γλυκια, σχεδόν καλοκαιρινή. «Παμε
παραλία;» είπε ό Νασος. 'Εννέα μασήλιισς (ίσως τα λίγο ιεγαλύτεροι) έπαμε αμέσως «ναί» καί πήραμε τα δρόμο
για τή Φρέαιτύδα. «Παρε καί τήν κιθαρα» είπαν τα παιδια καί ό Γιαννης
μας τήν δανεισε εύχαρίστως.
Κι έτσι, στίς 15 Φεβρουαρίου. τα
τήν ίδια ώρα οί είδήσεις πρόβαλλαν
τις πλημμύρες στα βόρειο Εύρώπη
αλλα καί τήν '|σπανία. τόν βαρύ χειμώνα στα κονπνα μας Βαλκανια, ως.
παππούδες οί περισσότεροι. περπατούσαμε στήν παραλία τής Πειραικής.
των πηγαίνω. ιατακα<5ι<αιι><>. για
νυχτερινό μπανιο...
Κατεβήκαμε στήν «Τερψιχαρη›.
στό ίστορικό σπίτι τού @χω μαέστρου τής Φιλαρμονικής Πειραιώς
Δώρου Φακιολα, καί καθίσαμε στα πεζούλια τής παραλίας. Ἡ θαλασσα
«έσκαγα στήν ακτή κι ως τραγουδούσαμε «θαλασσα πικροθαλασσα.
γιατί να σ' αγαπήσω»...
Καταμεσής τού Φεβρουαρίου.
στήν παραλία. μέ τό κύμα να χαίδεύει
σχεδόν τα παπούτσια μας, ωμηθήκαμε τα τραγούδια πού γέμιζαν τα γλέντια μας. στίς «καλές εποχές».
Ἀπό Χατζιδακι καί Μίκη, Μαριώ
πουλο καί Ξαρχακο, Λοίζο καί Άνδρα
πουλο. «Χαρπνο τό φεγγαρακι» κι ας
μήν είχε φεγγαρι, «Μαργαρίτα-Μαργαρώ» καί «Στρώσε τό στρώμα σου»,
«Τα λόγια καί τα χρόιπα», «Δελφίνι-δελφωτ». «Μια προαστια». Τραγούδια
πού μπορείς να τα τι>αγ<>ναίισειε με μια
κιθαρα καί μια καλή παρέα. Τραγούδια
πού δέν γραφονται πια. καθώς οί σήμαινοί ΜοραΜν» για μηχωές
καίόχιγιαανθρώπους.Ἀντε τώρα, να
έξηγήσεις στούς Γερμανούς, τούς
Μακ. Με Μ. ατι με λίγο
κρασί, μαριδακι καί σαλατα καί μέ μια
κιθαρα, μπορείς. στήν Έλλαδα. στό καταχείμωνο, να ρομαντζαρεις. να τραγουδήσεις στήν παραλία καί τό πρωί
ναείσαιστόγραφεῖοσω.ΜΜκαί
δυνατός. 'Άντε να τό δεχθούν.
Τελικα. σνμπατρώτα. μήπως μας
ζηλεύουν;
ΜΟΔΑΜΟΣ
Νεοαπο ικισμού
έπίχειρα
Γραφει ὁ Γεώργιος Κ. Στεφανάκης* 
ι. Η ΑΡΑΒ|κΗ ανοιξη ύποκινήθηκε μέ αφελή
ένθουσιασμό. Μέ τρόμο αντιμετωπίζεται ή μεταλλαξή της σέ τρομοκρατικό χειμώνα. Συνακόλουθα (καί) σέ κύματα προσφύγων-είσβολέων.
ί'. Ἀποικισμός σημαίνει ότι ὁ αποικίζων έπιβαλλει διοικητικές δομές έπιλογής του στόν
αποικιζόμενο.
'Η ίδέα. προσφατως. συγκίνησε δυτικές ἡγεσίες μέτριας ίκανότητας. 'Η έλλειψη τού ανυπέρβλητου. όλλοτε. έμποδίου τής Σόβ.“Ενωσης βοήθησε. 'Επιδιώχθηκαν. έτσι. στόχοι οίκονομικοί.
έν μέρει καί (στόχοι) έσωτερικής κομματικής καταναλωσης δυτικών χωρων.
Διαταραχθηκε ή ίσορροπία στήν Μέση Ἀνατολή. Ἀνατραπη καν καθεστώτα πού αναχαίτιζαν
αναρχικές συσπειρώσεις. Πε ριφρονή θη κε ή περίπου παγια μεταπολεμική αντίληψη. Αύτή τής,
μή. ναρκοθέτησης ίσλαμικών καθεστώτων από
δυτικούς. φανερό τουλαχιστον (ί ! ί).
- Είναι χαρακτηριστική ή απόκλιση δρασης
μεταξύ των στα, πατρός καί υίού.
'Ο πατήρ στα ήγήθη κε τό ί99ί δυτικής συ μμαχίας έναντίον τού 88008πι Ημαθία. Τόν έξέβαλε
από τό Μπακ. 'Η λήξη των έπιχειρήσεων περαίωσε τόν στόχο. Δηλαδή -πολύ απλα- παραλεί
φθηκε ανατροπή τού θαααατη Ηυεεειη.
'Ο υίός στα, αντιθέτως. πέτυχε τήν έξόντωση τού 88ααετη Ηυεεειη.Ἡ είσοδος αμερικανικών
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠεσμαΜε
ο Ἡ χθεσινή ίνα!!
επανήλθε στό ζήτημα τών
ἑλληνικών διεκδικήσεων
γιά πολεμικές αποζημιώσας καί προέβάλε τήν ἑξής
απροσδόκητη αλλά καί
ἐνδεχομένως κάινοφάνή
ἐκδοχή: Δέν χρωστάει ή
Γερμανία στήν Ἑλλάδα,
αλλά ή Πλάς στήν Γερμανία ἐπί τή βάσει ἐκθέσεως πού ανεκάλυψε στά
Γερμανικά Ἀρχείά τού
Ράιχ ό προσφάτως αθωωθείς από τήν Πληνική Δικάιοσύνη κάθηγητής
Χάιντς Ρίχτερ. Ἡ «δασκάλυψις» όζει ἐκδικήσεως...
ο "Ενας Τάπων ήθοποιός
φονεύθηκε κατά τήν θεάτρική πρόβα ἐπί σκηνής
καί ἐνώ περιεβάλλετο από
πολλά μέλη τού θιάσου.
Ό ήλικίάς 33 ὲτών Ντάιγκο Κοισίνο μαχαιρωθηκε μέ
ξίφος σαμουράι στήν κοιλιά, χωρίς νά τόν ἀντιληφθή κανείς. Ἡ ἀστυνομία έρευνά άν έπρεπε νά
ύπάρχει πραγματικό ξίφος στήν σκηνή καί αν
πρόκειται γιά έγκλημάττκή ἐνέργεισ.
Ο Στό Μεξικό ύπάρχουν
δύο είδών φυλακές ύψίστης ἀσφαλείάς ή μᾶλλον
δύο είδών αλλιά σέ 
Ύπάρχουν ἐκείνσ πού
είναι γιά τούς κοινούς κάκοποιούς καί έκανα γιά τά
στελέχη τών κάρτέλ τών
ναρκωττκώκ τής λαθρεμπορίάς όπλων ή τούς διάκινητές τού Μαιας Τά
τελευτάἴά είναι «σούπερ
λούξ» μέ σουίτες πολυτελή λουτρά σάουνες καί
μπάρ, ἀκόμη καί ἐνυδρείά
πρός τέρψιν τών «μεγάλων κεφαλιών» τών καρ
τελ. Είπατε κάτι;
Ο ΣτήνΑύστράλίάβρέθηκάν τά ᾶνη τού προιστορικού μάρσιποφόρου λείαντος (ΠγΙροοΙεο σετπιἘοΧ)
πού εἶχε ἐπιπροσθέτως
τήν ίκάνότητά νά σκαρφαλώνει στά δένδρα γιά νά
ἐττττεθείστήν λεία του. Τά
ᾶνη βρέθηκαν σέ σπήλαιο
τής Δυτικής Αύστραλίάς
καί αρχικώς νομίσθηκε όττ
ανήκαν στόν λεγόμενο
«Διάβολο τής Τασμανίάς».
Τελικώς όμως ἀπεδείχθη
ότι πρόκειται γιά προιστορικό λεοντάρι.
ο Στά τοιχώματα τής
ἀκάτου τού Ἀπόλλων Ι Ι
πού πρώτο έφθασε στήν
Σελήνη ἐνετόπισάν τώρα
οί ἐτττστήμονες τού 7νστιτούτου Σμιθσόνιάν τήν
ύπαρξη σκαριφήματος μέ
ήμερολόγιο πού αρχίζει
στίς 16 )|ουλίου όταν τό
διάστημόπλοιο ἐκτοξεύθή
κε καί τελειώνουν στίς 24
ίουλίου όταν αὐτό επέστρεψε στήν Γή. Ηκάζετάι
ότι σχεδιάσθηκε από τόν
τρίτο τής αποστολής
Μάικλ Κόλλινς πού δέν
ἐβάδισε ἐπί τής Σελήνης
ο Τό Μέτσοβο κατατάσ
σεται στήν έκτη θέση τών
καλύτερων χειμερινών
προορισμώκ ακολουθώντας τό πάράδειγμά τής
Σαντορίνης γιά τό θέρος.
Τήν πρώτη θέση κάταλάμβάνει αύστριακή πό
λις τήν δεύτερη έλβετική
καί τήν τρίτη πόλις τών
ΗΠΑ. ”Ολα είναι χιονοδρομικά κέντρα.
Ίστορικά ντοκουμέντα
<ἔΟταν γεννήθηκαν οί λαϊκές αγορές
(1929) από τόν“Ελ. Βενιζέλο »
τού Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά (σελ. 4)