Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Ο ΛΟΓΟΣ
'0808Μν@οωΜεΓ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠοΑιΤικΗ ΚΔ' οικοΝοΜικΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
- “.·-=::»=:·ς- 
κι Π γ
Ψᾶ¦ - ¦-Ν 
έ Φ   Φ - 3 η»
..· .
'τ' .ν η." ,
.ω .Α
“ ε ~Δ.κ;-.
η , _
<<ΚσΑπσζει»
η εποχική γρίπη
ΔιΕΡιΑΣιΕΣ κΑ· ΕΠΑΦΕΣ ΜΝ ΜΝ ΣγΝοΔο ΚΟΡΥΦΗΣ ΠΑ Το ποιΦιιικο Η
(3130 στο Ρόδο;
Ι ' Ι Ι Ι ο
« Επίκαιρή ερώτήοή προς τον
υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο
Καμμένο, κατέθεσε ο Βουλευτής
τής Δήμοκρατικής Συμπαράταζής Δήμήτρής Κρεμαοτινός, :ή
τώντας νά ενήμερωθεί ή Βουλή
γιατί το πρωθυπουργικό αεροσκάφος δεν προσγειώθήκε για
ή ανεφοδιαομό στή Ρόδο αλλά
7 Δ Ι “ Μ Α· Ι · ·
Μ τα Σ ΜΒ· ΞΞ”τ“ἑΣἩ, 'ἑῖΞς"ἑζἄἩ
δ λευτή . δ ” έΜ  ΚΛΕ|ΣΤΛ ΤΕΜ Π Η ΚΔ' |ΣΘΜΟΣ 8ἶἔΜωἶς :Ξ:ςἶἶ:ἑἔοἰε
Μ για το ταξίδι του Αλέξπ Τσίπρα
Σελ. Β στο 'ράν.
"Είναι γνωστό και αυτό το γνωρίιουν άριστα τα ραντάρ τής γειτονικής κώρας ότι προσγειώνονται 0-130 στή Ρόδο. Το ερώτήμα που τίθεται. είναι γιάτί επτάθήκε άδεια να προσγειωθεί το
πρωθυπουργικό άεροσκάφος
στή Ρόδο και δεν ακολουθήθήκε ή διαδικασία που αφορά τα
οτρστιωτικά Ο-Ι3θ. Και εφόσον άλλάξε τελικά πορείά και
δεν προσγειώθπκε στή Ρόδο,
στήν πραγματικάτήτα δεν έγινε
αποδοκή εκ μέρους τής Ελλάδας ότι δεν μπορεί να προσγειωθεί στή Ρόδο;" σήμειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Κρεμαστινός.
Λέτε να έχει δάσή ή ερώτήοή;
Ο λογικός
-ῖ:Ε·τ 3 . Δ  ἶΐ1 
Αίτηση σκύρωσης Αστέθεσε
η "ΑΕ πρσκειμένσσ
ν ν ί ι ' ι
σ σ σ ζ: η θσρσ 38”
ι> ` 7 . ¦
'.-Μ5::ῳ :-..“.