Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Οι ανατροπές στις εξετάσεις φέρνουν τα πάνω κάτω στις βάσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'Θ ΜΕ ΒΛΑΣι'οκΥπΑΡΑ
Ρ ' ~ κΕΡΔ|ΖογΝ
χ | ·Μ ί· 
κ -< ·· Α ι  
Τ|·| ΜΑΧΗ
 ί “ - ΛΕγχΑιΜιΑΣ
έ έ ΑΜΜΑΝ" - ορόσημο ΣΕ^'6
ενάντια στον καρκίνο Ϊ) _ ἴ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΕΥ. Φ|ΛΟΠ0ΥΛΟΣ
ο.. ;¦_?ἑ*ἐ:ἰ; ¦ "`*
Πρόεδρος Αντικαρκινικής Εταιρείας “
Τέταρτο 17 Φεβρουαρίου 2016 - Αριθμός φυλλου 1.820 - Τιμή 1,30 6 - νιινιινν.α-τγρο5.τοΜ
ΟΔ|-| ΓΟΣ
Οι ανατ ρ ο ιι έ8
στ  
φερνουν τα Πανω κατω στι5 βασει5 ΜΒΜ
Γ|Α ΣΕΝΓκΕΝ
του βαθμού για Ανοδο βάσεων κΑι κΑΕ|Σ|Μ0
αΠολυτΠρίου, η μείωση των σε |ατρικές, Πολυτεχνείο. Τι ισχυει τι μείωση του
μαθηματων και οι διαλές για εισαγωγή σε Αστυνομικές ΣΕΜΔΕΣ αριθμού των εισα- 
εξετασεις αλλαζουν τα δεδομένα Σχολές και Πυροσβεστική π 23 κτέων σε ΑΕ' - ΤΕ' ι ΣΕΛ. 8-'|'|
Ρ0ΓΡΑΜΜΑ
ΣΕΛ|ΔΑ '| '|
_Μκ Ε ὰ ί
η 7 |ἴ ;ἔ ., _ _ κ ω;” ”α 'Στα οεΣΣΑΑοΝικΗ ι, 7 Δ ' ρ .Μ Η ἐκ :ΒΑ _  .ι . 
ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΕΝΤΕ ίΥΝΑ||(ΕΣ ` ·  ~ ι  χ ;· 7 4  ς
ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΝ" _ι [·  > 7 ·“ ῖ“ _ 
ι π '4 ·  :Ις'_ ' “ ` ..κι ί “ - · τ ί ε " · Α 
ι Μ Ξ
 | εκ τα·   το ΠΑΡΑΣκΗΝιο
 . Π δω ΜΝ κΡιΣΕΩΝ
£|·|ΑΜΡ|0Ν5ἰΕΑΕΠΕ
Ανοιχτοί ῆογαριασμοί ΣΕ ΕΛΑΣ.,
 -Ξ “Αν αγροτών* ι ι ΠγιΡΑἔΑΑὸΜ
ΣγΜΜΑχιΑ ΡΑΣιΑΣ - Σ. ΑΡΑΒιΑΣ ΠΑ ΝΑ ΑΝΕΒογΝ οι ΜΕΣ τον ιιΕιΡΕΑΑιογ ΑΜΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα