Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
Δ|ΑΔ0Χ||(ΕΣ ΑΠΩΛΕ|ΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΨΑ|.[ $ΤΠΕΕΤ
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ το 2008 |'|Α ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ
Ο Η τιμη του συμβολαίου του χρυσού παραδοσεως Απριλίου υποχώρησε κατά 0.796
Ξεκίνησε. από χθες, μία ακόμα
σημαντικη πρωτοβουλία για τον
αγροτικό κόσμο, η «Κάρτα Αγρότη», από το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς,
με δ.σ. τον Σταύρο /ιιι:κκάκοἑε)Δ` 8
«Κατά τη διάρκεια του πρώτου ενΜΜΜ η αξία του χαρτοφυλακίου του 'ΓΧΣ επιβαρύνθηκε σημαντικά από την πτωτική πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς»,
ανεφερε ο δ.σ. Άρης Ξενόςιος|ἑελ θ
Τη δυνατότητα χρηματοδότησης
από 40% εως και 700% των επιλε
ξιμών δαπανών όσων ενταχθούν
στο νέα ΕΣΠΑ, χωρίς την προσκό
μιση εγγυητικών, επισήμανε ο υπ.
Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.λ 4
ο πικαιΜιιΜτΜα
οΙκοΝοΜΙΛ
798 · ο,|θ=8“θώ_  η | ¦
η “ 7έ=°'θ ΝΟ'
Λ'|'Ν|Τ|ΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Με Ο ΧΑΡΤΗΣ
Ο στρατηγικός στόχος της Δευ για Σημαντικές οι ανατροπές στον χὡ- Μ
την επομεΜ περίοδο είναι να ανελ- ρα του οργανωμένου λιανεμπορίου __%
θα στο 85% η λιγνττική παραγωγή μετά τη μεγάλη συμφωνία των Ομί- ““·“·““··ο - ε““Μ
κοινα προχωρήσουν άμεσα οι ενέρ- λων Μαρινόπουλου και Σκλαβενίτη, - ,_ _ __ _ |_ _
γειες για την κατασκευή δεύτερης με δ.σ. του δεύτερου τον Γεράσιμο χρ“ἱιπἔμριδΑοΠΝοΒ “ ” 7- '“ “ ¦ ·
μονάδας στην Μελίτη ί'. Μ Σκλαβενιτη. Η συμφωνία προβλεπει °ε° · Ι
ἔστι Ε καν διευθύνων' Μ Π Μ ότι τα θέ αγροτπιετκωε του πρώτου ν β°'Ικη °'°δ°ς
υ της πιχε ρηαης, ' ς αναγι - θα περ σουν υπό τον ελεγχο ενός νεου, κοινού ' Ι
κής. ~ “ Σελ. 7 οχήματος. Σελ. Ί ί  "ρ π... τρ°πεζες
ι ι ι ι . --““ /,: :σας
“ _ Μ. ,η έα! 
Ξ ΣΤΗΡ'=Η ΚΟ|ΝΩΝ|ΩΝ ΕΛΛΗΝ'Κ0 ΝΕΛ' "'" ψ 
Η Υποστήριξη σε μαθητες και τις οι- Μπαίνουμε σταδιακά στην άνοιξη. 
Η κογενειες τους που αντιμετωπίζουν με τις αυξομειώσεις στις θερμο- 
έ? προβλήματα επισπιοτικής ανασφά- κρασίες, και τις ιωσεις και τη γρί- 
_ο λειας προσφερει, ενισχύοντας το πη. που κτυπούν αδιακρίτως μι- ' Με :Ω ι
Ξ; Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης φως και  Ασπίδα Μαν ἐς“ΞϊἑΞ
= Υγιεινής Διατροφής του ινστιτούτου στην κατάσταση αυτή αποτελεί το 
ο Ρτο|ερείε. ο Διεθνής Αερολιμένας μελι της εταιρίας Ελληνικό Μάλι Μ
Αθηνών (ΔΛΑ)¦ με διευθύντρια Επικοινωνίας την ιωάννα Παπαδοπούλου. Σελ. το
ΑΕ., με πρόεδρο τον Διονύση κωνσταντότωΜο.
Μ  Μέ! Μ'=κ“ηἴ <  Μα Ι:==·2ηΜ
7 Ψ - Ό" ω _ ΜΝ ι
ΑΝΑΛΥΣΗχ ' ' ·
ΜΜΜ" Μ Ρ
¦ Μ·ΜωΜ
.ΜΜκΜ =:·ηὡ Μκ··Μ
""ΜΝ· Μ Ν' Με Με
ί _ ·ι·-Μηα- Ι
ι ΜΜ··ω=ἰ
Μ η" '
ΜΜΜ- ” < Μ---” η.
ι _ _ Η!» ι Μ·κ·ι,ω ι κατω”- ιΜ== ί :ἴ0“ἩΜη : ἰ