Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Έως 10 δόσεις οι φόροι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“π ΡοννΕ Η
ΜΜΜ! εστίες: Ροκ" Ηε||Μ Λ.Ε.
ΤΘ|.: +30 ΣΤΟ 6728890
αιτία": |ηίο@ρωετ-ηε||οεετ
Μ.ρονια-ηοιι85,ετ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
Μ.η21ττει·ηΡοΠκίἔτ
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016/τιμή: 1,30 € Ε |'| | χ Ε | Ρ Η Η Α Τ | Κ Η Ε Φ Η Ν Ε Ρ | Δ Α Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 25.997
Μάριο "τραγκι
Πρόεδρος ΕΚΤ
Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας
“ΝΑΝ0ΥΒΡΕΣ»
ΠΡΟΣ Α|'|0ΦΥΓ|·|
ΧΑΝ|·|ΑΩΝ ΝΑΥΑΩΝ
σημερα στη Ν
ΕΡΓΑΝΗ: Αρνητικό το ισοζυγιο
Προσλιίψεων - αΠοχωριίσεων
Αρνητίκη είναι η εικονα της αγορας εργασίας τον
Πρώτο μηνα του έτους, αφου συμφωνα με τα στοιχεία του συστηματος ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου
Εργασίας, τον μηνα |ανουαρίο καταγράφεται μείωση της μισθωτιίς αΠασχόλησης στον ιδιωτικό
τομέα, καθως ΠροκυΠτει αρνητικό ισοζύγιο Προσληψεων - αΠοχωρησεων κατά 9.954 θέσεις
εργασίας. >6
Πρόγραμμα
για τη νεανική ανεργία
ΑΠό σημερα τίθεται σε εφαρμογη το νέο
Προγραμμα με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και
ΠίστοΠοίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 18-24
ετων, σε εΠίχείριισείς του ιδιωτικοί] τομέα σε κλαδους αιχμης της ελληνικης οικονομίας». Το
Πρόγραμμα, συνολικού ΠρουΠολογισμου 39,75
εκατομμυρίων ευρω, αΠευθυνεταί σε αΠόφοιτους
δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκΠαίδευσης, καθως και σε αΠοφοίτους ΑΕ|/ΤΕ|. >6
Ακίνητα: ΑΠο το ρετιρέ
στο υΠογειο οι τιμές
Χωρίς φρένα κινουνται Πτωτικα για μια εΠταετία οί
τιμές των κατοικιών. Σε σχέση με το 2007, συμφωνα με την ΤτΕ, οί τιμές έχουν υΠοχωρησει στην
Αθηνα κατα 42,9%, στη θεσσαλονίκη κατα 44,θ%
και στίς αλλες μεγαλες Πολεις κατά 38,] %. >6
Κομισιόν: ο-εΠίλυση διαφορών
μεταξυ εμΠορων - καταναλωτών
Πλατφορμα ηλεκτρονικης εΠίλυσης διαφορών
μεταξυ εμΠορων καί καταναλωτών γία τίς εγχωρίες καί διασυνοριακές αγορες αγαθών καί
υΠηρεσιων στην Ε.Ε. εγκαινίασε χθες η ΕυρωΠαίκη
ΕΠιτροΠη. Η ηλεκτρονικη εΠίλυση διαφορών (ΗΕΔ)
Προσφέρει ένα ενιαίο σημείο εισόδου, ενω οί δίαφορές Προωθουνται σε εθνικούς φορείς
εναλλακτικός εΠίλυσης δίαφορων (ΕΕΔ), οί οΠοίοι
έχουν εΠίλεγεί αΠό τα κράτη-μέλη συμφωνα με
κριτηρια Ποιότητας καί έχουν κοινοΠοιηθεί στην
ΕΠιτροΠη. >'| Ο
Αγορα φαρμάκου: ΕΠέστρεψε
σε ρυθμους αναητυΞης το 20ί 5
Σε εηίηεδα υψηλότερα καί αΠό το 2010 εΠεστρεψε
αΠό Πλευρας διακίνουμενων ογκων η αγορα φαρμακευτικών καί Παραφαρμακευτικων Προίόντων
Πέρυσι, καταγράφοντας συνολικό τδρο 3,42 δισ.
ευρω έναντι 3,2 δισ. ευρω το 2Οί 4. Η Πορεία αυτη
ΕΠιμηκόνεται ο Χρόνος Πληρωμών για να ανακοΠεί η αύξηση των ληξιΠ ρόθεσμων Χρεών
Εως 10 δόσεις οι φόροι
Τι θα Προ βλέΠει η τροΠολογία για τα εκκαθαριστικά του 2016
Νομοθετική ρύθμιση Που θα ΠροβλέΠει την εΠιμήκυνση της Χρονικής
διάρκειας αΠοΠληρωμής των φόρων
Που θα βεβαιωθούν με τα εκκαθαριστικά των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή το ΥΠΟΙΚ ΣτόΧος
είναι η διευκόλυνση των φορολογουμένων, ώστε ο φόρος να Πληρώνεται σε
Περισσότερες δόσεις και να μη συσσωρεύονται νέα λ1ιξιΠρόθεσμα Χρέη.
Σύμφωνα με Πληροφορίες της «Ν», η
ρύθμιση θα Παρέχει τη δυνατότητα
στους φορολογούμενους να εξοφλήσουν τα συνολικά Ποσά των οφειλών
τους σε 8, 9 ή ακόμη και σε 10 μηνιαίες δόσεις. Με τη διάταξη Που θα κατατεθεί στη Βουλή θα ορίζεται ότι το συνολικό Ποσό οφειλών Που αναγράφεται σε κάθε Χρεωστικό εκκαθαριστικό
σημείωμα μΠορεί να εξοφληθεί σε μηνιαίες δόσεις, η Πρώτη εκ των οΠοίων
θα λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα
του μήνα Που έΠεται της έκδοσης του
εκκαθαριστικού και η τελευταία στις
30/12/2016. Δηλαδή, ο αριθμός των
μηνιαίων δόσεων θα είναι ίσος με τον
αριθμό των μηνών Που θα αΠομένουν
αΠό το τέλος του μήνα εκκαθάρισης
της φορολογικής δήλωσης μέΧρι και
το τέλος Δεκεμβρίου. >'7
Αγορές: Από τα χαμηλα στα υψηλο
¦..- ·
ω · ή" “
_¦ω _ .` Δ
η 1+Τ,|6%
λ  ο'
+3,56%
+3,οι% _
+2 τικ 
Ζυρίχη Φραγκ- Παρίσι Χονγκ θσλο Αθήνα Τόκιο
φουρτη Κονγκ
|·| μεταβλητ6τητα έχει χτυΠησει «κοκκινο» το τελευταίο διαστημα στίς διεθνείς αγορές
μετόχων. ΕΠειτα αΠό ένα Πολυιίμερο
Πτωτίκο ραλι, τα διεθνη χρηματιστήρια γυρισαν χθες
σε θετικη Πορεία εξασφαλίζοντας υψηλο κέρδη στους επενδυτές. Στο Πανηγυρικό κλίμα
συμμετείχε καί το Χ.Α., με τον γενικο δείκτη να ενισχύεται 7,4%. >Ι θ
[διυΠρυγματευση]
ΟΧι Πριν αΠό
τη Δευτέρα
οι θεσμοί
στηνΑθήνα
Η ημερομηνία εΠανέναρξης
των διαΠραγματεύσεων με τους
εΠικεφαλής των θεσμών τοΠοθετείται το νωρίτερο για την
εΠόμενη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, αλλά ο Πρόεδρος
της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι δήλωσε Πως «είναι Πολύ νωρίς να καθορίσουμε έγα Χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της
Πρώτης αξιολόγησης», ενώ ο
εκΠ ρόσωΠος της Κομισιόν υΠογράμμισε Πως δεν εξαρτάται
μόνο αΠό τους θεσμούς Πότε
θα ολοκληρωθεί η Πρώτη αξιολόγηση. Είναι σαφές Πως οι θεσμοί Περιμένουν Πρόσθετα στοιΧεία αΠό τα συναρμόδια υΠουργεία, Πριν εΠανέλθουν στην
Αθήνα. >4-5
[διάλογος] Η «Ν» αΠοκαλύ Πτει το σΧέδιο Που εξετάζει η κο βέ ρνΠση για να εκτονώσει τις αντιδράσεις
7 Παρεμβάσεις για να σΠάσουν τα μΠλόκα
Επτά Παρεμβάσεις για την άμεση κάμψη των αντιδράσεων των αγροτών Περιλαμβάνει η Πρόταση της κυβέρνησης, Που θα τεθεί στο τραΠέζι του διαλόγου με τους ε1ατ ροσώΠους τους, αΠό
καλύΠτει σήμερα η «Ν», Οι κυ βερνητικές διε ργασίες για την εκτόνωση των
αντιδράσεων Που Προκάλεσε το σΧέδιο για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση εντείνονται Προκειμένου να κλείσει το μέτωΠο των κινητοΠοιήσεων και
κίνδυνος
διογκωσης της
υστερησης εσοδων
Τα δυσκολα γία την έκτέλε
ση του ΠρουΠολογισμου είναι μΠροστα, καθως η μικρη
υστέρηση των εσόδων του
|ανουαρίου κατα 69 εκατομ
Με μεγέθη” ΠΜ” ί
(σε εκατ. ευρω)
' ΠραγματοΓίοίΠσείς
' Στόχοι ΥΠΟ|Κ
ί“ι·0σφυνικ61
Βερολίνο
κατά Χωρών
Βίσεγκραντ
Η Παρέμβαση των Βρυξελλών
Μό ΤΠ ΝΟ Ναό ΟΠΟδ€|Κωε' ω στην ΕλΜδΟ Π στο Πλαίσιο αυτό το υΠ. Εργασίας εξε- μυἔ'ο ευρω ἔ""ρχε'ἐρἩος ] ΟΟο και του Βερολίνου ανάγκασε τις
Πολυφαρμακία καλα κρατεί, Παρα τα οΠοία μέτρο τάξει σενάρια Που δεν θα ηεριορίΖον- Κ'ν_ “ως νο _'ε“ρΨ ε' το" 500 ι97 ί Χώρες του Βίσεγκραντ να υιο
έχε| Με Π κυβέρνηση, και Μό την άλλη ότι τα ται σε μια αΠλή βελτίωση του αρΧικού εΠομενο“ς μ"νες' ογω Πο_ Ο · · · · · θετήσουν τελικά μετριοΠαθέ| 2 2 Ι Ι λπ|Κῇς Κω ο|κονομ|κῇς οβε_ Καθορα ακίδα ΔοΠίινες Πρωτογενες |σοΖυγίο | Ι
φαρμακεία και οι φαρμακαΠοθηκες «ανασαναν» σε σΧεδιου του ασφαλιστικού για τους βο|ότ|πο >3 ΜΕΡΗ, ΤθίῖγΚΟ“, σΠοτ€λεσμσ ΜΕΡΗ, στερες θεσεις αΠ° ο,τι αναμε
. . . . . . . , , . , , . ίι ονίισ ον ίι οί1ίισ ον κ οικον ίι οίίίίσ ον ¦ , ¦
εναν βαθμο Περυσι εΠείτα αΠο μια 5ετια συνεχων αγροτες, αλλα Περιλαμβανει δέσμη ς ρ γί+2'ίμ γΞ+Β+Γ+ΒΕί ΠρἑυΠ/σμοί] η ΠένΜ.ἐΜω νοταν οτο θεμα της Προστασίας
υΠοχωριίσεων. >ί 2
εΠτά Παρεμβάσεων. >4 - 5
των συνόρων. >Ζ4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα