Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μικτές τιμοτὐσετς
Π Δ. Ζώρζος εκανε 7 Μ για σίγουρο τομετσ
το απόλυτο στην ΜΜΜ * Ψ 7 7' · με °“:=Ρἑ::°:%εΜ
με απόδοση 77.8! 7
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
20Ιό.
καθημερτνή
ΜΜΜ η
Εστω. 
Δρ.Φὑλλον
Ι.70Ι,· 72 '
Τιμἡ;|Μ£
σεντο3.ῇτ
ττττ τ .
κ εΣΕτΣἔἶὸΝ κΑΜπΕ_ττΗΡΜ Σ, ΕΜΕττ...
ΧΕΛ- τ · χ Η
| < Η `
_ . Γ Ι Μο των οΠηωὸιΗω ΠτΙΗΗνΙτωΜωι1 ντΙ ΠτΙΙῳι στιν να
ϊ | κ μην έφυγε Ποτέ. ο Θρύλος Η.ἴμττττΡ.“ Πέμη ΠΙΝ
' Η ,Β η' το /`τΠί›ρ10·Λωνωμιτ·:ὡ “Ιτ·τμων“ ΙΝ με~τωμ [ΙΟ ΜτΙ
| κ · | 7. ϊ ο ΝτΙντ(Ηρης, ΜΜΜ τι ω Οτ·ττ›μ
ω =·  6 τ· · “ · “Μ“ω ΜΜΜ" “  
τιμ"Μ·μ""·|"ΜΝΗΜΩΝ "ΜΡ ή·|·ΗΠν~ΜΜωωβΨτη·|ΔΓ"ΜΜ·|Ξητ'τη'|"ἴΜ|·"Η·"“·¦ η Μ · ἔἔ:Ι:Ξ"γ;;ἩΙσ;
    τ1Πἡντηοτι ως Ι'ττλτΙἔ(1
"ΠΕΒ  Η  "ΠρπττωΜῇ
   “ Μ
θΕΣΕτΣ ·  Ψ ΜΜΜ... 
 'ΜΝΗΜΗ ω...μΜ
7”ἑ“ |ΜΜΜπ'.Μ" ΜΔΒηνή·τ·
η και
σκάνδαλο "ο 2
του Μι).1ΒώγεΒιτς στις Βρυζἑ).)$ς -' τη ° · ω Ο" Μ!” ή· ΕπρεπεντΠττκοπείοριιπικττομττςστὸΠΔΚΔ.λύγωρίψηωωωΒΜων
_ · ΚτΠ “ΡΙειΠ Η“ χωρὶς ΣΧμΠω . 4 . ¦ .   τ. ' · . Ι... . η ¦ ¦ ,
τ ,, _ ι για* °λΜ“ω ΣΙτ...οκυΜΜΜοκΠνοντσμ0ς. ΜτΙ κτιμετοελλΜεωυλλΜγωνΠ