Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Πωσ ΠΜΠ·ὡΜ8
Η" ΜΒΜ. ΜΙΒ
το ΜΜΜ". Πε
ΠΜ... ΠΠωωΠΠ!
αΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ |(ΡΑἩ·|ΣΟΜ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠ' ΕΝΑ' ΠΟΣ ΟΤΑΝ
ΒΑΖΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΣΤΟΧΟ ΝΑ' ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΣΚΛΗΡΑ, ΤΟΝ ΠΕΤΥΧΑ'ΝΟΥΜΕ»
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣΜ|ΔΔΔΗἔμεὶ@ΜῳσΠ“ ςΉΠχωρισ» γκι το Πτ1ρΠκρ(πο5,Δ εβαε ΠρΠγατΠ ΟΨΜΟΟ$
ἐκ Ψ· ` _ 3 ..
_  _.“,-4 Ι ζ . · ι
«ΝΟνΉΉΟΧΟ|Ν 'Ο 5065," "ΝΝ"
'Μ “Ἡ , · · ·
ΝἔξῷβΠξεκἰνΠσε η μάχη ”~
~-έΡᾶνΠον ῖ0υ8 για ΜΗ
:εξῆἰἀνσΠ του :
ζμ .Ρ'ἶ“=Ξζ.`| · '^ .ι
ΠοδοσφωρουΊΝω θα Με·
;4 . . ω ι ¦
μεχρ: τελου$Ἡ
«Δεν σπρΠοκρίνοΜ|
αε|ΞΠρᾶγμσΠκ@ω@
όσα ΠΑΡΑ ΤΥΠΑ
σνοφἐροντω στο
φύλλο σγώ να»
ΜΝΗΜΗ , -` "Ϊ .
ΜΜΜ στ0«ΦιΝεω» «'|0υ88ν" ΟΝ" ΙΝ" ΔΕΝ» 5“*~>-ῖωΣ“;
Η!" κ"Μ'ΒΟΟ"ΟΟΜ ο ΠΕΠΗ· Χ0ΛΝΤΕΝ. Με τΗΝ ·Δ·0τΗτΛ "Μ Ι" """"""""
' ' ' ' τογ ΣκΑογΤΕΡ ΜΝ Π·ΣτοΝΣ "Η ΙΟ «ΜΜΜ» _
"8 ω Ζω" ΚΝ"ω"ω"ΒΜε ° εΠιΣκεΦΤΗκΕ Μ τρωω τΗΣ "8 Μ""""Μω ·_ ,
ΜΒ ΙΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΠ "Ο ' ὅ. «ΒΑΣΙΛΗΑΣ», ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ, β Η
""ω""Βω¦ "ως . ' Μ|ΛΗΣΕ Με ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ-ΣΑΚ0ΤΑ Α δ
· ΚΑΙ ΞΥΠΝΗΣΕ ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ
κι" 0  _ · ΕΠ|ΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥ 2002