Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Βαθύ κράτος και παρακράτος στήνει ο ΤσίπραςRecognized text:
ΟσοωφΜ-ν
ωΜψ·Μ |
ΌωιωφΜ
ΜΜ.ψΜβ
“Μ%Μ-Μ
ΠΑΠΠΑΣ ΚΝ ΠΠ" ΠΟ"ΛΖΟ'ΠἈ| ΝΑ ΜΟΥ" ΜΜΜ ΚΑΙ ΠΑ ΜΜΜ
η. ωΜ οι
πω ιο Μα Με
|Μετὸ Πε τέσσ|ερι8 Πονεῆῆοὁικὲ5 τηῆεοΠτ·κὲ5 ὸὁειεε,| 
εῆουν να φιμωσουν κο' Με ροὁ|οφων|κοι15 στοθμοε
Με ΤΟ ΝομοΣχεωο ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΝ Η ΕΓΕ'Π·|ΡΜ
ΚΑΙ Η ΜιοκΡΑπΑ ΠΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΣ·οπ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΜΟΥ ΕΜΠ! Μ'
ΜΡΜΜΤ0ὶ
Π"ΝΕ| 0 ΤΙΜΜ
·Μ· ψ
ω.ω“ἘΜηἔ
'Μι. Μή· (ΟΚΒ¦Μ ιό·.ωΜ ια μμ. το αΒ·ο ή"
Η Μ ωΠῖΟΥ ΝΟΜΕΜΤΟΣ
κή ἰΉ__ ' |>,.· _,Ε·
 (·μ"μ@ Ι' '|¦ἴ“|"ε] | ωω"¦ωμ°ΔαΜ
'4 έ' Μ··ΜΜ- ΠΜ·
Ο οκ .“Μ“·
  ωΜ·ς ·· ΜΜΟ
“ γ-Μη·°ΜκΜ
ΟΑΕΔ: Επιδοτούμενο πρόγραμμα επ·μόρφωσπ8
για 35.000 νέομε, ΜΜΜ '8-24 ετών
ο” ι ὡ“
γ·°· ι·· 0·ΜΒ· Μ·
1Δ·ΜΜ·
'ο'ΜΜ
η· ΜΑΜ”
·γ·ω. Τα Β·οω·
ω.Μα·ο·ΜΜΥ.“ ο
ψ. μ ωΜ·Μ Μια”
ω· Ά· ο Μ” Μ ΠΩ.
οσα Μ . Μ Β
. · '
Β·ΜΜΜ Με “ .
8ΜὡΩΜἔ
ἶἐ)› έκ 
ἶ;ΜγωΜΜ ΜΜΜ
ΠΜΠΜΜΜω'Μ$Μ8! δ
Μὲρωω ΜΜΜ μαωοσὡν η ΜΜΜ. με
Μακη" των κσΜυῆμμὡν σε ὸῆη ΙΜ ΜΜΜ
ΕΝΟΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ -ΜΜκω ΝΕΑΠΡΟΤΜΗ ΠΑΤΟ ΑΣΦΑΛΠ|ΚΟ
“ΠΜμΜΜνΜΜΜΜΜ
Μ νο οεὡοΙουν
:=·Μ·“::π:°“·“ ““°::ωω'δ ΨΜ“:.τπ:··Μ“Ἡ: · ων Μ ΜΜΜ
Μ·ῳΜω"ῳΜμ μ“0“ΜαΜΜο ΜωΜ6·ωωφ ωΘυ κοσΙ05 κο;"
οΜΤαω.Ν0ωΝ'0· Μω·Μ_Μ·ῳ· ΜΒΜ·αΜμΩ·
··ΜΒμΜωΜ· ΜΜπΜ ω““ΜΜΜω
ὡ-ωΣΜ.ω·ωῳμϋ Πισω-6 ΜΜΜ·Β ῳω·Μ·ωΜΜ
ΜΜΜ-Ω” κάμω ω Π' ΑΙΜ. 0μ··. ο Νω_ ΜΜΜ .Μ¦
- _ _ ' Ο ῦ ΜωΜΝΜ
Μ· ρ Ο 5 " η
ηἙ-“ω'μ'”““ οῆὁκπ@μ ρ·.Ξ.  εικονα» ἐν- 
' Μ·.Μ:ῳω 
β  "ΜΜΜ" ω.ω-Μ-ψ·“
ρ _ -Μ·Τ·ὡ Μα*.ΠΜ-ΜῳΜ-“ὡ ῳΜ'"'“ῳ __ ' | Η “β| ΠΜ.
Ρ ψ;Μ··ϋ 
 ω=_”ψΐ
Ψ·Ψ--ῳΜ“ 7:“Ξ¦=:“ Ο   000
ψ·0_ι· ΙΟ το Χ Ι
ποωΣοΜικο-ωεχπ Μμωμῳ ωρα" φ .
. ,. . --“-ωφ τω Μημωσμου
· Πρῶ“ΓΨΜ · Μ.
Εκτ05 Με ω““Μ , .. , _Τ-Μ“α. · : ¦›_ β .. . ,ω
κῆεισΙη5 Μα , Φ .
·ωΜρΜΒ= Ι “  ΚΟΚ"
Μ Μ Ι Ἡ
ἱΐἄ*ἑ” έ έξω'
ωωΜωμωωω ω·
· . | ἄ . _ ·
 9' ,ι μσέὅ!ἑιῳΜ
'  έ? | .ὁ
.χω Δ|||<·|ι|
ΜΜΜ'  Μ 
 “'“πρσΜ“οεγΓ"
'. /70Μ”Μ τη κα· Μν.·ί¦../Μ Ψ
ΜπωηΑ
·”ω· Ά·Μ·· Μ