Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
16-02-2016 Ο
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ1ΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Ἀραιές νεφώσεις.Ἀνεμω
νότιοι, νοτιοανατολικοί στά πελάγη 7 μέ θ
μπωφόρ, μέ έξασθένηση στό Αἰγαῖο. Θερ
μοκρασία σέ ύψηλά γιά τήν ἐποχή έπίπεδο.
Στήν Ἀθήνα έως Ζ3β.
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016
Παμφίλου μάρτυ ρος καί τῶν σὐν αὐτῶ.
Φλαβιανού πατριάρχου Κων/πόλεως
Σελήνη 8 ήμερῶν
Ἀνατολὴ ἡλίου 7.15'-Δύσις 8.04'
Ἀριθμ. φύλ. 40879 |Τιμή 1,50 €
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, εετίειιεννε@οιεπει.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φάε: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 122ον
Ἡ αλυσίδα
τῆς οίκονομίας
Τό μεγαλύτερο λάθος πού θα μπορούσε να διαπράξει ὁ έλληνικός λαός ήταν να έκλέξει τόν Σύριζα πέρυσι τόν 'Ιανουάριο καί να τόν έπανεκλέξει τόν Σεπτέμβριο.°Η απόφαοις αύτή ὁδήγησε στήν οίκονομική καταοτροφή τής χώρας."Ο,τι θετικό εἶχε έιτιτεοχθεῖ
μεχρι τότε, αχρηστεύθηκε."Ολα βρέθηκαν πάλι στό
μηδέν ή, για τήν ακρίβεια, κάτω από τό μηδέν. Καί μετά από 13 μήνες, τίποτε δέν έχει αποκατασταθεί.
°Ως γνωστόν, ή οίκονομία λειτουργεί ώς αλυσίδα.
Κάθε τομέας της έξαρταται από κάποιον αλλον, πού
μέ τήν σειρά του τροφοδοτεί τούς έπόμενους.'Ετσι,
αν σπάσει ένας κρίκος τῆς αλυσίδας, τό οἱκοδόμημα
διαλύεται. Καίή Κυβέρνησις τού Σύριζα, μέ τήν αψυχολόγητη στάση της κατά τό πρῶτο έτος από τῆς ανόδου της στήν ἐξουσία, έσπασε τήν αλυσίδα τής οίκονομίας. Δέν ύπάρχει τομέας της πού νά μήν έπλήγη
βάναυσα στό διάστημα αὐτό.
Ό πρωτογενής τομέας τής οἱκονομίας είναι ὁ
αγροτικός.°Η πολιτική σέ αὐτόν Μρξε καταστροφική. 'Επί έναν ὁλόκληρο χρόνο δέν έγινε τίποτε τονωτικό γιὰ τήν πρωτογενή ΜΜΜ τῆς χώρας μας Καί
τώρα, ή Κυβέρνησις αίφνιδίως θυμήθηκε τό φορολογικό καί τό ασφαλιστικό τῶν αγροτῶν, πού αμφότερα
καθιστούν τήν έπαγγελματική έπιβίωσή τους προβληματική.'Ετσι, ένας κρίσιμος κρίκος τής έλληνικής
οίκονομίας δέχεται καίριο πλήγμα.
Άλλος τομέας μέ συμβολή στήν ανάπτυξη είναι ὁ
τομέας τής οἱκοδομής καί τῶν κατασκευών. Παλαιότερα έλέγετο ότι ή οίκοδομική δραστηριότης είναι
ή ατμομηχανή τής οίκονομίας. Αύτό διεκόπη βάναυσατό 2010, μέ τήν παράλογη φορολογίαπού επέβαλε
ή τότε Κυβέρνησις τού ΠΑΣΟΚ στα ακίνητα. Ό
ΦΑΠ ὁδήγησε στήν ανεργία έκατοντάδες χιλιάδες
έπαγ·γελματίες καί έργαζομένους πού απησχολούντο
αμεσαή έμμεσα στήν οίκοδομή.
°Η ύψηλή φορολογία τῶν ακινήτων συνεχίσθηκε
καί έπί συγκυβερνήσεως ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Ό ΦΑΠ αντικαταστάθηκε από τόν ΕΝΦΙΑ, αλλά ταρέμειναν αμετάβλητες οί αντικειμενικές αξίες στα έξωπραγματικά
έπίπεδα τού 2007. Καί τό αποτέλεσμα ήταν νά καταρρεύσουν οί έμπορικές αξίες τῶν ακινήτων, κάτι πού
ὁδήγησε στό πλήρες πάγωμα τού τομέως τής οίκονομίας πού έξαρτάται από τά ακίνητα. Ό ὁποῖος δέν περιορίζεται μόνον στήν οίκοδομή.
Τα ακίνητα σέ όλο τόν κόσμο χρησιμοποιούνται
ώς ένέχυρο για τήν άντληση κεφαλαίων από τό τραπεζικό σύστημα καί τήν διενέργεια έπενδύσεων.
"Οταν λοιπόν καταρρέει ή εξω τους, τότε πλήσσεται
καί τό τραπεζικό σύστημα, αφού μειώνονται οί
έμπράγματες ασφάλειες έναντι δανείων πού έχουν χορηγηθεῖ. °Η δέ Κυβέρνησις τού Σύριζα συνέχισε τήν
δημευτική Φορολογία τῶν απαξιωμένων ακινήτων,
προκαλώντας πρόσθετες ζημιές στό σύστημα.
Άλλα τό χειρότερο είναι ότι έντός όλίγων μηνῶν
ὁ Σύριζα κατέστρεψε καί τόν τραπεζικό τομέα. Μέ
τήν διαπραγμάτευση τού πρώτου έξαμήνου προκάλεσε τέτοια αβεβαιότητα, ῶστε ακολούθησε μαζική φυγή κεφαλαίων στό έξωτερικό. Καί μέ τήν αψυχολόπιο ένοπλο τοῦ δΤιι·0νηΦἰοΜτοο έπεβΜΘησαν
οί Μριοριομοί στήν κίνηση κεφαλαίων. Τότε έσπασε
ὁ κριοιι.ιώτερος κρίκος τής αλυσίδας τῆς οίκονομίας.
Ό ὁποῖος έκτοτε δέν έχει αποκατασταθεί.
Τα Δωδεκανησα
σε διεθνές καθεστως
Οί στόχοι τής Τουρκίας καί αμηχανία τῶν Ἀθηνῶν
ΟΧΙ μόνον αμηχανία, αλλά καί
αδράνεια χαρακτηρίζει τήν στάση
τών Ἀθηνῶν, πού ύφίστανται αλλεπάλληλες ταπεινώσεις ένώ ή Τουρκία σταθερα προωθεί τίς διεκδικήσεις της. Ἀνέκαθεν ή Άγκυρα αμφισβητούσε τήν έθνική μας κυριαρχία στά Δωδεκάνησα, έπικαλουμένη ότι ή συνθήκη ένσωματώσεως
προβλέπει αποστρατιωτικοποίηση.
°ίΕτσι, αφού έπί σειράν έτών διαμαρτύρεται κάθε φορά πού τα προσεγγίζει στρατιωτικό αεροσκάφος,
τώρα έφθασε στό ση μεῖο να απαιτήσει να μήν προσγειωθεί για ανεφοδιασμό τό πρωθυπουργικό αεροπλάνο! Διότι τό έπιβατηγό αὐτό
αεροσκάφος τυγχάνει νά ανήκει
στήν Πολεμική Ἀεροπορία. Τό χειρότερο είναι ότι στήν τουρκική
απαίτηση ύπεχώρησε ὁ <ίΕλλην
Πρωθυπουργός καί πήγαν για ανεφοδιασμό στήν Κύπρο. Τό θλιβερό
δέ είναι ότι ή ἑλληνικὴ Κυβέρνησις θέλησε νά αποκρύψει τό συμ
βάν. Καί είναι θλιβερό διότι δεικνύει τήν αμηχανία, ἴσως δέ καί τίς
φοβίες πού διακατέχουν τούς κυβερνώντες μας. Οἱ ὁποῖοι, έχουν
μέν συναινέσει στήν ανάληψη από
τό ΝΑΤΟ αποστολών προστασίας
εύρωπαῖκών συνόρων στό Αἰγαῖο,
αλλά δέν γνωρίζουμε νά ἔχουν δώσει ὁδηγίες στούς“Ελληνες έπιτελεῖς γιά τήν διαμόρφωση της
έντολής καί τῶν ὁδηγιών πού πρέπει νά δοθούν στά περιπολούντα
ΝΑΤΟῖκά πλοία. Τώρα φθάνουν
στό Αἰγαῖο χωρίς ξεκάθαρους κανόνες ένεργείας.
Γνωρίζουν αραγε ότι τήν ἴδια
στιγμή οἱ Τούρκοι επιδιώκουν δραστηρίως δύο πράγματα; Πρώτον
τήν έξαίρεση τών Δωδεκανήσων
από τήν ζώνη περιπολιών τού ΝΑΤΟ καί δεύτερον τήν διαβεβαίωση
ότι τά πλοία της Συμμαχίας θά κινούνται σέ διεθνή ύδατα. Δηλαδή
δυτικώς τών έλληνικών ακριτικών
νησιών, αφού μεταξύ αύτών καί
τών τουρκικών ακτών τά χωρικά
ύδατα έφάπτονται.
Εἶναι πολύ πιθανόν, ή δεύτερη
απαίτησις τῆς Τουρκίας νά απορριφθεῖ. Εἶναι όμως παγία τακτική της
Ἀγκύρας νά έπιδιώκει μαξιμαλιστικούς στόχους προκειμένου νά έχει
περιθώρια διπλωματικών έλιγμών
καί ύποχωρήσεων. Προφανώς έτσι
πράττει καί στήν συγκεκριμένη περίπτωση, σκοπεύοντας τελικώς νά
έξασφαλίσει μόνον τήν έξαίρεση
τών Δωδεκανήσων. Καταγράφοντας
έναν ακόμη «πόντο» στήν τακτική
τών αμφισβητήσεων καί της προωθήσεως τών θέσεών της για έλεγχο
τού ανατολικού Αἰγαίου μέχρι τόν
25ο μεση μβρινό. Τήν ἴδια στιγμή
έντείνονται οἱ προκλήσεις τῆς τουρκικής Ἀεροπορίας. Στόν αριθμό-ρεκόρ τών 22 ανήλθαν οἱ παραβιάσεις
τού έθνικού έναερίου χώρου χθές μέ
δύο έμπλοκές μαχητικών. Μιά κλιμάκωσις χωρίς προηγούμενο στούς
τελευταίους μήνες.
Χωρίς όριο  μείωσις
τῆς αξίας τῶν ακινήτων
Πῶς ἑἔηγείταιή διαρκής πτωτική πορεία στίς τιμες
ΑΚΟΜΗ καί έμπειροι παράγοντες
της αγορας δέν μπορούσαν τό 2010,
όταν ξεσπούσε ή κρίσις στήν χώρα
μας, νά προβλέψουν ότι έξι χρόνια
αργότερα οἱ τιμές τών ακινήτων θά
έξακολουθούσαν νά έχουν κατιούσα πορεία.
Σύμφωνα μέ έκτιμήσεις της
Τραπέζης της Ἑλλάδος, τό τέταρτο τρίμηνο τού 2015 οἱ τιμές τών
οἰκιστικών ακινήτων (σέ όνομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσον
όρο μειωμένες κατά 5,4% σέ σύγκριση μέ τό αντίστοιχο τρίμηνο
τού 2014. Γιά τό σύνολο τού 2015
οἱ τιμές τών διαμερισμάτων ύπεχώρησαν κατά 5,1% έναντι μειώσεως
7,5% τό 2014.
'Η κάθετη πτώσις τού εἰσοδήματος τών'Ελλήνων πολιτών, λόγω
μειώσεως μισθών καί συντάξεων
καί αύξήσεως τόσο της αμέσου όσο
καί της έμμέσου φορολογίας, εἶχε
έμφανεῖς έπιπτώσεις στήν αγορά
ακινήτων. Παράλληλες, ή έπένδυσις σέ ακίνητα στήν 'Ελλάδα δέν
ήταν έλκυστική γιά τούς περισσότερους ξένους, λόγω τού ασταθούς
οἱκονομικού καί φορολογικού περιβάλλοντος στήν χώρα μας τήν τελευταία έξαετία. Ἀκόμα και ή «χρυσή βίζα» πού δόθηκε ώς κίνητρο
στούς πολίτες έκτός ΕΕ δέν απέδωσε τά αναμενόμενα.
'Η περαιτέρω μείωσις τών τιμών
τών διαμερισμάτων είναι ένδεικτι
κή τής βουλήσεως τών ἰδιοκτητών
νά «απαλλαγούν» από αὐτά, ακόμη
καί μέ έλαχιστο κέρδος, προκειμένου νά μήν συνεχίσουν νά πλη ρώνουν τόν δυσβάστακτο ΕΝΦΙΑ.
Εἶναι έπίσης απότοκος τού γεγονότος ότι ἡ αγορά διαθέτει πλέον δεκάδες χιλιάδες αδιάθετα ακίνητα, ή
τιμή τών ὁποίων μειώνεται αύτομάτως μέ τό πέρασμα τού χρόνου.
Εἶναι, τέλος, αποκαλυπτική τού
αρνητικού κλίματος πού έχουν δημιουργήσει ή έπιβολή κεφαλαιακών περιορισμών, ή πολιτική αβεβαιότης καί ὁ σχεδιασμός γιά νέα
μείωση συντάξεων καί αύξηση φορολογικών συντελεστών.
(Λεπτομέρειες σελ. Ζ)
Σήμερα
Πλειστηριασμοί
γιά χρέη στό δημόσιο
Τό ύπουργείο Οἰκονόμικῶν εε κίνα από τα μέσα
Τῆς ἡμέρας
Μαρτίου τούς πλειστη
ριασμοὐς για χρέη Πρός
τό δημόσιο. ΣΕΛ 2
'Η ΝΔ γιά τό
προσφυγικό
Συνάντησις τού κ. Κυρ.
Μητσοτάκη μέ τούς 28
πρέσβεις τῆς ΕΕ για τό
προσφυγικό ζήτημα.
ΣΕΛ. 8
'Εμπορικό «άνοιγμα»
της ΕΕ στήν Κίνα
Ἀναταραχή επικρατεί
στήν εὐρωτιαϊκή βιομηχανία όσον αφορά τό
ένδεχόμενο ἡ ΕΕ να χορηγήσει στήν Κίνα τό καθεστώς της <<οἰκονομίας
τις αγοράς»
ΣΕΛ. 5
'Ηταν ένα Σαββατοκύριακο δύσκολα, καθως τά αΙκανομικά έχουν
φθάσει σχεδόν σέ αδιέξοδα. 'Ετσι,
πλήν τού καθιερωμένου, κάθε ΣαββαΤ0 πρωί, Μέ νέΜπαλισύΞ Φίλους
στήν πλατεία (δυόμισυ εύρώ ό καφές
καί ένα καί είκοσι τό εἰσιτήρια τού
τρόλλεύ) δέν ξεμύτισα από τό σπίτι!
Βρήκα εύκαιρία να «ξεσκονίσω»
τή βιβλιοθήκη μας, νά Μωω καί
πάλι τα παλιά βιβλία πού κληρονόμησα απότόνπαττέρα μου,νάχααδέψω τίς σελίδες από κάποιες έκδόσεις
παλιές, ήλικίας πλέον τών 150 ἐτῶν.
Ταξινόμησα, για μιά ακόμη φορά,
τούς δίσκους τού βινυλίου καί χάρηκα
τά όμορφα έξώφυλλα, πραγματικά
έργα τέχνης κάποια από αὐτά. Τακτοποίησα καί τούς ψηφιακούς δίσκους, πού δέν έχουν τήν όμορφο τού
βινυλίω, αλλά είναι -πῶς να τό κάνουμε;- πιό εύχρηστα καί καταλαμβάνουν λιγώτερο χώρα.
Καθάρισα τά σνρτάρια τού γραφείου μου, πέταξα ένα σωρό χάπια
τών όπαίων ή ήμερομηνία είχε λήξει,
τακτοποίησα στίς εἰδικές θήκες όσες
Μουτ» είχα πετάξει «χύμα» στα
έρμαια, Μπα τη (μικρή) σάλο
γή εἰκόνων πού έχω στήν κρεβατοκάμαρα. Κοντά στό μεσημέρι τού
ΜΜΜ Φύσα νά ΜΜΜ μέ
τά γραμματόσημα. Κατέβασα τά
αλμπωμ, τακοίταξα πάλι προσωπκά, θαύμασα τίς σειρές από τήν
πρωην ΕΣΔ αλλά καί τά γραφιματόση μα μέ λουλούδια από όλα τόν
κόσμο, πού μάζευα από μικρό παιδάκι. Ἀλήθεια, για πόσο καιρό θα
Μάρκου Μαι γΜμωόσηνα; Ἡ
ἀλλήλογραΦία έχει σχεδόν καταργηθεί. Ποιός γράφει κάποια σήμερα;
'Ενα Ψυχρό ε-Μεί1ή ένα Ψυχρό 8Μ8
ακόμη καί τήν (ύπατίθεται) ήμέρα
τῶν έρωτευμένων, τού ξενόφερτου
«Άγίου Βαλεντίνου»!
Σκεφθήκαττε ποτέ ότι ή αφθονία
τών μέσων έπικαινωνίας καί «καινωνικώ δικτύωσης· μᾶς στέρησε τήν
αληθινή Επικοινωνία; Μήπως τελικά
αὐτός ήταν ό στόχος Μνων πού μας
προσέφεραν τόση «έπικοινωνία»;
Τό μεσημΦι τού Σαββάτου στό
τραπέζι, ή ὲΥγονή μας μέ ρώτησε
«γιατί μαζεύω γραμματόσημα».
Άρχισα νά τής έξηγῶ, ότι αἱ ανθρωπρι, έχουν κάποια «χόμπυ», αλλά
καθώς ή ανάλυσή μου μάκραινε, ή
σύζυγος άπλαποίησε τά πράγματα.
«Τά γραφματτόσημα τού παππού θα
γίνουν δικά σου καί θα έχουν μεγάλη
αξία κάποια στιγμή». Ἡ μικρή χαμαγέλασε μέ Ικανοποίηση καί έπαψε
νά ρωτά...
Τό μεσημέρι, ένας ύπνάκας κάνει
πάντα καλό, σύντροφο μέ μια έλληνική ταινία καί τό ΜΜΜ «Ό βασιλιάς τῶν λιονταριῶν» στό βίντεο,
Σαββατοκύριακα τοῦ μνημονίοο
παρέα μέ τήν Μονή, μᾶς πήρε τό
βράδυ, ξημέρωσε ή Κνωσό"
ῦΕι«λησιασμόΞ καί ΜΜΜ, καφές καί ξεφύλλισμα, έφυγε τό πρωινό!
Μεσημεριανό τραπέζι, γράψιμο, ένα
Μ στήν Τηλεόραση, παιγνίδι μέ τι
μικρή, διαβασμα γιά τό σχολεῖο,
«Ἀθλητική Κυριακή», παει τό Σαββατοκύριακα, πέρασε δίχως νά τό κάτα Στίς «Με Με. θά έχομε
πάει μιά έκδρομή, θα είχαμε βγεί τό
Μάι «γιά Φαγητό Εξω», ΜΜΜ
παειένασινεμά, έναθέαττραή θάεΙχαμε καλέσει φίλους για φαγητό στό
σπίτι. ω είχαμε κάνει έξοδα, φυσικά,
αλλά θά είχαμε αγοράσει διάφορα
αγαθά, θα είχαμε «Με» τήν αγορά. Μπαρεῖ νά περάσαμε καλά κλεισμένοι στό σπίτι, αλλά κάποιοι αλλοι
βλέπουν τά μαγαζιά τους νά αλλάζουν. Είναι τό μνημόνιο, αγαπητοί...
'ΜΟΔΑΜΟΣ
Είναι τόσο κακός
ὁ Ι)οΙι81ά Τι·ιιιιιρ;
ΓΡἀΦει ὁ Ραφαήλ Α. Καλυβα-Μοι 
ΣΤΗΝ Βορειοδυτική πλευρά της ννεειιιιιριοη οὐδέποτε καί οὐδείς έχει ὐπάρξει τόσο ένοχλητικός
καί σκανδαλὡδης όσο ο Μάιο Ττιιιπρ. Οί Δημοκρατικοίποὐ κατοικούν έκεί θεωρούν ότι είναι
ένας φανατικός, ένας άκραίος ποὐ έξάπτει τα
πάθη καί ποὐ ύποθάλπει τόν κακό εαυτό της
Ἀμερικής. Βέβαια, αὐτοί είναι Δη μοκρατικοί καί
αποτελούν τήν πλειονότητα της γεωγραφικής
αὐτῆς περιοχής. Σέ αὐτό τό σημείο όμως ξεκινά
καί τό παράδοξο. Οί <<σοβαροί» Ρεπουμπλικανοί
συνταυτίζονται πλήρως μέ τήν έκτίμηση αὐτή,
καί τόν μισούν ακόμα περισσότερο. Αίσθάνονται
τόν ΤΜΗρ ως μία απειλή γιά αὐτούς προσωπικά,
γιά τή νομιμότητα τους καί τήν έπιβίωσή τους.
Είναι όμως τόσο κακός ώστε αὐτό νά δικαιολογεί
τήν απέχθεια τῶν <<έστέτ»;
Διότι πέραν της άκρότητας τῶν <<Μεξικανῶν
βιαστῶν» στό αρχικό στάδιο της καμπάνιας του,
ο ίδιος δέν έχειπροβεί σέ κάποια δα καί τόσο σοκαριστική δήλωση γιά τήν μετανάστευση. Τό νά
έλέγχεις τά σύνορά σου σηκώνοντας τείχος, τό
νά άπελαὐνεις τοὐς παρανόμους μετανάστες ή
αὐτούς ποὐ έχουν διαπράξει είδεχθή έγκλή ματα
είναι άραγε κάτι τό <<άκροδεξιό»; Διάφοροι Ρεπου μπλικανοί μεγαλοσχή μονες θεωρούν πως
ναί."Ε, δέν θέλει καί ίδιαίτερα έμβριθή σκέψη
γιά νά αντιληφθεί κανείς γιά ποιόν λόγο τοὐς
γυρνούν τήν πλάτη οί ψηφοφόροι. Καί μάλιστα
οί Χριστιανοί ψηφοφόροιποὐ θεωρούν άμφιβόλου ποιότητος τήν ήθική ὐπόσταση έπιχειρη ματιῶν τύπου Τιιιιιπρ. Καί όμως αὐτό δικαιολογείται!
Συνέχεια στήν σελ. 8
κοπτέρων γιά τήν μεταφορά τών ἐτιτβατῶν του.
ο Κάθε χρόνο πεθαίνουν
Μ 5,5 αατομμύρια άνθρωποι
σέ όλο τον κόσμο από παθήσεις πού σχετίζονται μέ
ο Στό. . . σφυρί βγάζει ή τήν ατμοσφαιρική ρύπωνε
κυβέρνηστς των Φιλιππίνων κοσμήματα ακίνητα
καί μετοχές πού κατασχέθηκαν από τον πρώην δικτάτορα Το χώρας Φτουτινάντ Μάρκος καί την
οίκογένειά του. Κατά τά
20 χρόνια πού κυβέρνησε
ὁ Μάρκος δημιούργησε
μία περιουσία 10 δια δολλαρίων! Ἀπό την δημοπρασία έλπίζεται νά
αντληθούν Ι Ζ 7εκατ δολλάρια. Μεταξύ των 300
περίπου κοσμημάτων
συγκαταλέγεται καί ένα
σπάνιο ρόζ διαμάντι 25
καρατίωΜ
ο Μετά 57 χρόνια ύπηρεσίας τό αεροπλανοφόρο
«νεται» τού ίνδικού 17ολεμικού Ναυτικού απέπλευσε γιά τό τελευταίο
του ταῇδι, πρίν όδηγηθεί
στό ναυπηγείο, όπου θά
μετασκευασθεί σέ πλωτό
ύπερπολ Με ξενοδοχείο.
Τό «νέα» ναυπηγήθηκε
καί τέθηκε σέ ύπηρεσία τό
1959 μέ τό όνομα «ΗΝ$
ΗεΠΠεε» στό βρεταννικό
Βασιλικό Ναυτικό. Τό
Ι 982 ύπήρξε ή ναυαρχίδα
τού βρεταννικού στόλου
πού ναυμάχησε γιά τά
νησιά Φώκλαντ καί τό
Ι987ἐπωλήθη στήν)|νδία
αλλάζοντας καί όνομα Ως
πλωτό ξενοδοχείο θά έχει
500 δωμάτια καί τεράστιες
συνεδριακές αίθουσες ένω
θά διατηρήσει τήν δυνα
ση' Σύμφωνα μέ μελετη ή
ρύπανσις προκαλεί περισσότερους θανάτους από
ότι ὁ ύποσττισμός ή παχυσαρκία τό αλκοόλ, τά
ναρκωτικά καί το ανασφάλές σέξ! Ξεχάσανε βέβαια
νά πούν ότι έμείς στην
Ελλάδα έχουμε τό μνημόνιο, τό ὁποίο μάλλον θά
μας ξεκάνει πρίν από την
ρύπανση...
ο Τουλάχιστον στήν χώραμας δέν δουμε σοβαρή
έλλειψη νερού όπως έχουν
σχεδόν τά δύο τρίτα τού
παγκοσμίου πληθυσμού
δηλαδή περίπου 4 δισ.
άνθρωποι, ύποστηρίζουν
Όλλανδοί ἐπιστήμονες. Ἡ
έρευνα καταλήγει δέ μέ το
έξής: Ότι έπειδή χρειάζεται πολύ νερό γιά νά παραχθεί ένα κιλό κρέατος
έαν κανείς τρώει περισσότερο ψάρι καί λιγώτερο
κρέας βοηθᾶ στήν μάχη
κατά τῆς λειψυδρίας!
Ο Βρετανικοί καί Σουηδοί
ἐπιστήμονες έλπίζουν ότι
έντόπισαν ένα φάρμακο,
πού μελλοντικά ίσως μπορεί νά προστατεύσει από
τό Ἀλτσχάιμερ! Αύτό θά
είναι ένα «έπαναστατικό
βήμα», καθώς τά τελευταία χρόνια δεν έχει βρεθεί
τίποτε γιά τήν νόσο
 Τό νέο φάρμακο δρα
προληπτικά όπως οί στατίνες γι ' αύτό όνομάσθηκε
τοτητα προσνηώσαος έλι- «νευρο0τατίνη».
Διαβάστε τά αρθρα
«Άν ικανότητα, χάος»
Παναγιώτης Μποκοβός (σελ. 3)
«Ἐν όψει κρίσεων»
Χρῆστος Κονταρἰδης (σελ. 8)