Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Εκρηκτικό μίγμα προβλημάτων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο: ΡοννΕη
8κιινἱ|γ δέσω" Ρουέν ΗεΙ|ο: ΑΕ,
Τει.: +30 ΣΤΟ 6728890
Θηκη: |ηίο@ροΠσ-ηει|οεετ
Μ,ροΠσ-Μι|οεσ
ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
Μ.ήειίτεΠιΡοτίκί8Γ
Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 /τιμή: 1,30 € Ε Π | χ Ε | Ρ |·| Η Α Τ | Κ |·| Ε Φ Η Η Ε Ρ | Δ Α Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.996
Νίκος Ταβουλαρης
Ο Πρόεδρος του ομίλου Νεώριον στη «Ν»
ηη κο Νε έ η
ο.διευιβιων σέιβουλοΒηςΕταιἑίας στη «Ν» 
ιΣσΖΥΠο
το 20"5
[κυβέρνηση] Ι(αλείται να δώσει αμεσα λύσεις σε τρία μέτώΠα: αγροτικό, Προσφυγικό και διαΠραγματευ σή
Εκρήκτικό μίγμα Π ρο βλήματων
Η οικονομία βυθίζεται στήν ύφεσή, ενώ οι αντοχές τής κοινωνίας εξαντλούνται
σημερα στη Ν
Β. Κ0ΡΚ|Δ|·|Σ:
ΑΚΟΥΕ|
ΚΑΝΕ|Σ
Τ|·|Ν ΑΓΟΡΑ;
Τουρισμός: Επιδόσεις
Πέντε αστέρων τσ 20Τ 5
Διψηφια Ποσοστα αύξησης στις μέσες τιμές δωματίων τους Πέτυχαν τα ξενοδοχεία Πέντε αστέρων
στην Ελλαδα τσ 2ΟΤ 5 συγκριτικα με το 2014, με
τσ 68% του «στόλου» των Πενταστερων να έχει
αυξημένα έσοδα την Περσινη χρονια, συμφωνα με
έρευνα του |νστιτσυτσυ Τουριστικών Ερευνών και
Προβλέψεων του Εενσδσχειακσυ ΕΠιμελητηρίσυ
Ελλαδος. >Τ Τ
Κίνα: Πυροσβεστικές δηλωσεις
αΠό τον κεντρικό τραΠεῇτη
Να υΠσβαθμίσει τις ανησυχίες για τα συνεχως μεισυμαια συναλλαγματικα αΠσθέματα της Κίνας σε
ξόισ νόμισμα ηρσσηαθησε σ διοικητης της κεντρικης τραΠεζας της χώρας, λέγοντας ότι δεν υΠαρχει
λόγος να συνεχιστεί η υΠστίμηση του νομίσματος σχόλια τα σΠσία θα μΠσρσυσαν να Προσφέρουν ένα
στηριγμα στις αγορές, Που εΠιστρέφσυν ξανα σε
λειτουργία σημερα, Δευτέρα, μετα την Παρατεταμένη αργία, στη διαρκεια της σησίας εηικρατησε
έντονη αναστατωση στις διεθνείς αγορές. >23
Νσετοι· 8· Αττίση Ρ|οη
για τα |σεί3τίς5
Συγκεκριμένες δρασεις Προκειμένου να φέρει εις Πέρας μία σειρα αΠό εργασίες, όΠως
να ετοιμασει ένα γενικό σχέδιο για τις μεταφορές και τΠν εφοδιαστική αλυσίδα ίΜαετοτ
Ρ18Π), καθώς και ένα Πιο εξειδικευμένο 
διο δρασής για τον εφοδιασΠκή (Αςτίοή Ρ1αή],
σε συνεργασία με τήν Τ831ζ Ροτςε, ανέλαβε
αΠό τον Πρώτή συνεδρίασή του το Συμβούλιο
ΑνόΠτυ ξής και Ανταγωνιστικότήτας Εφοδιαστικής. >Τ Ο
ΕχιΞτυΠνιΞ: |'||Σ'|'0|'|0||·|Σ|·|
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΝΑΝΑΕΕΝΕΝΤ >16
Αγροτικό, Προσφυγικό και διαΠραγματευσή συνθέτουν ιήν «καυτή» τριΠλέτα Προβλήματων Που καλείται να λύσει αμεσα ή κυβέρνήσή, Προκειμένου
να εΠαναφέρει τον ήρεμία στήν οικονομία και τήν
κοινωνία. Το «σταυ ρόλεξο» αΠαιτεί δυνατούς λύτες,
αφού κάθε κίνήσή ΠρέΠει να είναι Προσεκτικα μελετήμένή, καθώς τα Προβλήματα είναι σύνθετα, ΠολυεΠίΠεδα και κυρίως αλληλοσυγκρουόμενα. Οσο
όμως ο καιρός Πε ρνα τόσο το κλίμα γίνεται Πιο εκρήκτικό, καθώς ή κοινωνία «βραζει» και ή οικονομία
βυθίζεται στην ύφεση. Τα μΠνύματα Που έρχονται
στο οικονομικό εΠιτελείο είναι Πολλα, αΠό διαφορετικές Πλευ ρές, όμως όλα συγκλίνουν στο ίδιο συμΠέρασμα, ότι οι αντοΧές εξαντλούνται. Το Ζήτούμενο
είναι Πώς θα ολοκλήρωθεί ή διαΠραγματευσΠ, αΠό
τή στιγμή Που ή κυ βέρνΠσΠ -για να Περιορίσει τις
κοινωνικές αντιδρασεις αΠό αγρότες. ελεύθερους
εΠαγγελματίες, εΠιτΠδευματίες και σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα- εξετάζει να
βελτιώσει Παραμέτρους του ασφαλιστικού και φορολογικού Προκειμένου να Περιορίσει τις αναταραξεις εντός και εκτός τής κι] βερνώσας συμμαχίας, τήν
ώρα Που το ΔΝΤ αΠαιτεί Πρόσθετα μέτρα. >4-5
ΗΠοόμερανγκ
τα αρνητικα
εΠιτόκια
Νησόμερανγκ γυρίζει η
αΠόφαση της ΕΚΤ και αλλων
μεγαλων κεντρικών
τραηεξὡν να βγαλουν αΠό τη
φαρέτρα τους το όπλο των
αρνητικών εΠιτοκίων. Οι
μετοχές των μεγόλων
ευρωηα'ίκὡν τραηεξὡν
δέχονται ανηλεές
σφυροκόΠημα, με τον δείκτη
5τοχχ Ευιορο 600 Βοηκ5 να
καταγραφει αηῶλειες 2 5%
αΠό τις αρχές του έτους, ενώ
Παρόμοια είναι η εικόνα στα
χρηματιστήρια της Νέας
Υόρκης και του Τόκιο. >9
ΥΠότομηδέντακαωΜόΜ
0.540 05%
0.272
Ευρωζώνη
|σηωνίσ
-Ο.272
-θ.540
-Ο,65%
418] 2 -Ο,75%
[δΠλῶσε'ς] Ποιοι καλούνται να Πλήρώσουν ειδική εισφο ρα αλλήλεγγύ ής - Οι εξαιρέσεις
Για Ποιους χτυΠαει φέτος ή «καμπίνα»
Οι στρεβλώσεις στον υΠολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος
[Αλ. ΤσίΠρας]
Η Τουρκία
το «κλειδί»
στο Προσφυγυςό
Λίγα εικοσιτετραωρα μετα τή συμφωνία τής κυβέρνΠσής να αναμιχθεί το ΝΑΤΟ στήν αντιμετώΠισΠ του Προσφυγικού, ο ΠρωθυΠου ργός ΑλέξΠς ΤσίΠρας υΠσστήριξε ότι το «κλειδί» του Προβλήματος
είναι να μεταφερθεί το εΠίκεντρο της διαχείρισής του
στήν Του ρκία, όΠως αλλωστε έχει συμφωνήθεί μεταξύ ΕΕ. και γείτσνος, Παραλλήλα, εΠεισόδια σήμειώθήκαν χθες κατα τή διαρκεια συγκέντρωσής
διαμαρτυ ρίας εναντίον τής λειτου ργίας του Ποτ έμοί
στο Πυλί τής Κω. >26
Κυρ. Γκότσης στη «Ν»: Εκδοση εταιρικών
ομολόγων για χρηματοδότηση εταιρειών
Την αναγκη διαμόρφωσης καταλληλσυ Περιβαλλοντος για έκδοση εταιρικων ομολόγων, ωστε να σταματησουν οι εταιρείες να Προσφευγσυν σε
ξένες αγορές για αντληση κεφαλαίων, τονίζει ο Πρόεδρος της ΕηιτρσΠης
Κεφαλαιαγσρας ΧαραλαμΠσς Γκότσης σε συνέντευξη του στη «Ν». >3
ΕκΠνέει
ή Προθεσμία
για βεβαιώσεις
αΠοδοΧών
Ανοίγει ο δρόμος για τήν υΠοβολή των φετινών φο ρολογικών
δΠλώσεων, καθώς λήγει σήμερα Π Προθεσμία για τήν Πλεκτρονική υΠσβολή, μέσω του ΤειΧίε, των βεβαιώσεων αΠοδοΧών
ή συνταξεων φορολογικού έτους
2015, καθώς και των βεβαιώσεων αμοιβών αΠό εΠιχειρήματική
δρασΕήριότήτα. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα