Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
15 ΟΖ
 ι ΣΑ 
'ΠΙΣ ΔΕ'ΨΕΡΑ¦
ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0968 Τ|Μ|·|: 1,3Ο θ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|Ν|·| ΑΟΛ|·|Τ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ 2016
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓ|ΚΟ ' ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ& Γ'ΝΕΤΑ| αΕ|'||ΟΕΣΗ» ΣΤ" ΧΩΡΑ ΜΑΣ
ΣΤοΝ Μ  Δ  ...  · Δ
ΤΟΥΝΤΟΡ - ΑΡΝΕΣΕΝ  
Οι~φΜΐι¦ἶμ¦ Ό του ΠΑοκ.. 
οποχοιρέτιοον
Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ Α|'|Α|Τ|·|ΣΕ: τ
Ε|'||ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΤΕ Α|'|ΟΦΑΣΕ|Σ! ρ 
Π ΒΟΟ |'|ΑΟ|(ΤΣ|·|ΔΕΣ |'|ΟΛ|ΟΡ|(|·|ΣΑΝ
ΤΑ Α|'|ΟΔΥΤ|·|Ρ|Α
Π Α|'|ΟΔΟ|(|ΜΑΣ|ΕΣ ΚΑΤΑ |ΒΑΝ,
ΤΟΥΝΤΟΡ ΚΑ| |'|Α||(ΤΩΝ
ζ Σελ 23-34-56
ο:ιΗιο ΜΡιΣΕ ΑικΑιΗ Μ ΣΤῖιῖ ΗΡΑΚΛΗ
Ο η Τ κΑΡΑιΑ @Η ΤιοιοΤΤΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ι! 'Ο
ΑΝΑΑγΣΗ ΜΣΤΗ ΡΑιΤΤοπογΑογ: Η ειιεΝΑγΣΗ ΣΤΑ Μο κεΡΑι:ει ΣΤΑ ΝΤεΡΜΤιι
Υι·ιόλογοι για Την οδράνειά Τοσο,
Το «κεφάλια» πιο διοίκιιοιι8,
Σοββί8ιι8, Μίχελ, Γι(ονΣοάρεβο
Σ, _ Ν '
> ω Μ _.
οιΤοδιπηριο του βροκλη
'ι'Τ... ΒΤΑΖΕι  
γ .Σ ο. `  οι ΤιΑικΤΕΣΤογΑΡΗ ΔΕΝ
ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ
Η ς ΕΜΣΑΗ ΤοΗ ΗγοΜο ΤογΣ
ΑοΤΩ ΤΗΣ ΑιΑκοιΤΗΣ
»ο Σελ 6,7
Ο ΒΑΣ|Λ|·|Σ ΡΟΒΑΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ
25Ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΣΤ|Σ ΕΟΝ||(ΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡ|ΕΣ
ΤΡ||(ΑΛΑ - ΑΓΡΟΤ||(ΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Ο-Ο
ΒΟΡΕΠ|-ΕΑΟΟΕ
Η ΝΑΣ ΤιΑΝΝιΝΑ - πΑΝΑΘΗΝΑ'ι'κοΣ 0-3 ” Φωτ°ΡεΠ°Ρτἀζ Τ κγΡ|^ΡχΕ| ΣΕ Ρ|Μ"^ογΝΤ° ο κΑ| Η «Μ» ΑΝΑΛΥΕ| ΤΗΝ
Η ΚΑΛΛΟΝΗ - ιΤΑΝιΩΝιοΣ 1-1 ” ΔΠλὡ°ε|5 ” "ΠΡ“°Κήν'° ΚΛΕψ|ΜΜ^ ΚΜ ΠΝΑ' Η χ  “ " ΠοΔοΣΦΑ|ΡικΗ ΤΟΥ ΖΩΗ