Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Γερμανοί και Αλέξης βάζουν μπουρλότο στην ΕλλάδαRecognized text:
Όσοωφω-ν
ΜΜψ·Μ γ '
ο." , |
"“ἶ“ἔ ' ε Ο ΪΠΟ1(1 
%ΜΜ ο ΜΜΜ. ΜΜποω το ΜΜΜ. Μ το ξεπούΠπωιου ΜοΙοο ΛΟΝΔ¦Νο
Μαιο· οΜΜ Μ νο ιο Κυ·ιο·οκο. ΥποΧ@Μ κο· στο Μ·Μ ΠΡΟΣ Βερο^¦Νο
'ΕΡΜθ|Μ|ΜΕΞ||Σ
ΜΝ" ΜΝΉΜΗ
Π"" ΜΜΜ
.ΜωωΜ·Μπογ :φ ω' :Μωβ ΜΜἑ°ἔ“.“
αΞέρω 60 :ζ έ 7 7 Δ
μηω οΗ@ωΜ·Μη
σε Ι Μ·ΜωοΜ
μΜ£ιωυς γω νο Μ
ΜετεωεΜΜΜ»
ΔιΠῆωμοτ1κὸ εΠε·σὸ6›ο, με αμερικονικὸ
ΜΜΜ Πίσω οσο τη βρετονικἡ ονύὁροση
μ·β· ΜοΜαμ_
Πωῆ0νε ων Ψ Ξ :έ“..$ζΜ.Μῖῶ
 ΜΜῶ-ω'-η·ωΜ
ΠωωΜ- ῶΜ·μΜ·
› ωω..ψ--Μ. Μ ο .
ΟΕΜ! Μωμ··Μ··ΜΜ- 
ΠοροὁοχΜουΖὁῆο: <<Η ονὸμε|ξη
του ΝΑΤΟ Με βγὁΖε· εκτ65 Σένγκεγ›
ΪοπποΜωΝο Δ ¦ ' ῖ0ΣΜΨΟΞΌκ9ΤΩΝ|ΜΛΕ0ΠἩΜῳΝ ο .. ¦. .. .γ
τογΜεΡΜΜ-οΜΜοε ο ΜΜΜ μοιρο:ε· ΙΜ ΜΜυΜ
Δ¦ηωμσωχωι5
ω-·ῳ.ῳῳ-_· ΜΜΜ--“ωρ ωξὁο Κω ΜΜΜ
 ·&ωΜΜ·Ψ η
-“ῖ Ψ· · · > ωοιοωιοποοκκωε
σωμοκω5 005..
` Ι'ΙὁῆεμοεΔ
ονοκοΙνώσεων
ΜσρΙνόκπ ΜεῆΙσσσ νί6π
ω“ω.Ψ“ΜΜ“υωΜ05_Δ -ωο.“οω- ·Μ` ΕΜ
ω·Μ·ΒΜ:ῖο φα·Μ-μ Β
ΜωΜιΜωΒ“ΜΜ&
"ΑΕ ο· ηΜ·· φαω· Μ.”
ω“·"ΜμωΨωμΜῳψ-·
ωΜΜω! 'Μ ι·
ι' ¦ _
._ ·_|·¦ “ ι .υ
"· .|
· Ν. _
_ΙΜ,ΜΜΜ_·ω_·ΜὶΜ·Μά·“
ΝΨωἙ_ΨΓΜωμ·ΐ “ · μ ' ' “Ψ
.. ὴ¦ῇ . .Ϊ . ·“.“Ξ*“ “μ .
Μ-···_Μ·ψ#-Μ
ΜΜΥἩ ΓΙΩΡΓΟΥ 'ΜΜΜ
' ._ «Μιμί κο·
 διοσπορὁ 3.000
προσφύγων
Με γε·ιονιέ5
Με Αθήνα»
·ΪΔ£|
. ΠοΝευο
· Σ0Μῳει5 τριών 
Μ κοΙο|ωγο5, απο
έ ρ24ο.οωΜωωυΜ
Πιο· δεν θεῇ
νο κυκῆοφορηοει
σημερο η <<Α›;
ΠΜ- . Δ._ ν η ,¦ .. _._ .ΓΓΕϊ1Τ;ῖῖΠΣΠ
ωωΜωμ"οωΜω· °  . . '_ 
. ··ὴκ , >- ¦ Ξ
Ο 4. Σε; ὅ - ]ὅέεφιῳ#@ο ; . η.
.Ϊ .¦·_:_“,η·(9ὡ Ό ¦!·Ξ ἐψΞ| Ψ!Ἀξ“ τ /7:ΜπΜ0 “ω ΠΜ ι...μΠμ ·
“' ““='! “ · < '· “Ο Μ·ωΜαο·Ί _
@.ω·..···ω“· Μ"Μ"  Ι ' Ϊ
_ γ Δ ρ - . _~ . ο
..Δ-Ν ·· · ·· · .. ω Μῶ.·-.
 Μ ._“ΨΨ“ΨὴΨ%_ ,