Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
15-02-2016 Ο
ΑΔΩΝΙΣ κγΡογ
Διευθυντής (1898-1918)
Αχιλλέα Α. κγΡογ
(1918-1950) 
~ ΚΥΡΟΣ Α. καστ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κΥΕογ.
ς1974-1997)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Από Το 1894'
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Λίγες νεφώσεις μέ τοπικές βροχές στα βόρεια καί βαθμιαία βελτίωση. Άνεμοι νότιοι, στό °Ιόνιο τοπικα 7
καί στό Αἰγαῖο 8 μπωφόρ. Μικρή ανοδος
τής θερμοκρασίας. Στήν Ἀθήνα έως 21β.
Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016
'Ονησίμου αποστόλου. Εύσεβίου όσίου, Μάίωρος μάρτυρας,
Ἀνθίμου όσίου τού έν Χίω.
Σελήνης Πρώτο Τέταρτο
Ἀνατολὴ ἡλίου 7.ίδ'-Δύσις 8.08'
Ἀριθμ. φύλ. 40378 ί Τιμή ί ,50 € γ
Ἀμερικής θ, τ.κ. ί0872, Ἀθήναι, εετίεηεπε@οιεηειρτ
Τηλεφωνικό κέντρο-Ξ _2ί 0 822088ί, ως 2ί 0 824807ί
Καταχωρίσεις: 2ί0 8220482, Συνδρομές: 2ί 8 0ί 70870 - 2ί0 8227870
"Ετος ί22ον
Παιδαριώδη λαθη
από τόν π. Τσίπρα
"Οταν ένας Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει ζητήματα όπως τό ασφαλιστικό, τό αγροτικό
καί τό προσφυγικό, τό τελευταίο πού πράττει είναι ς
να ανοίξει μέτωπο καί μέ τα μέσα ένημερώσεως.
Αύτό από μόνο του δείχνει ότι ὁ κ. Τσίπρας δέν
είναι σέ θέση να διαχειριστεί τήν κατασταση τήν
ὁποία έχει έν πολλοίς ό ίδιος δημιουργήσει. Δια
πράττει παιδαριώδη λαθη.
Καποιοι έχουν ύπερεκτιμήσει τίς ίκανότητές
του. Θεωρούν ότι έπειδή έξελέγη Πρωθυπουργός σέ
ήλικία 40 έτών, διαθέτει το απαιτούμεναήγετικα
προσόντα.“Ομως έδω αποδεικνύεται ότι τό μόνο πού
διαθέτει είναι τήν ρητορική δεινότητα, μέ τήν ὁποία '
παρέσυρε τούς πολίτες να τόν ψηφίσουν. Ἀπό ἐκεῖ
καί ύστερα λειτουργεί καταστροφικό. Τα έργα του
κατά. τό τελευταίο δωδεκαμηνο αὐτό αποδεικνύουν,
καί μαλιστα σε όλους τούς τομείς.
ο Στήν διαπραγμάτευση μέ τούς δανειστές ή δήθεν
ασυμβίβαστη στασις του κατέληξε στό βατερλώ τής
απογραφής τού τρίτου μνημονίου.
ο Στό ΜΜΜ οἱ απίστευτες ασυνάρτησως 
πρώτου έζαμήνου ως” τόν Με των Μωα- _
κτων είοροών προσφύγων στήν χώρα.
ο Στήν οίκονομία, ή αψυχολόγητη πολιτική πού απέφερε τούς κεφαλαιακούς περιορισμούς κατεδίκασε
τήν χώρα σέ νέο κύκλο ύφέσεως.
Σκεφθείτε ότι έχουν περασει 13 μήνες από τότε η.
πού ὁ κ. Τσίπρας έζελέγη Πρωθυπουργός καί στήν
πραγματικότητα δέν έχει πετύχει τίποτε. Μόνο προβλήματα δημιουργεί, ταότωία δέν μπορεί να έπιλύσει.
Καί μέ τα αλλεπάλληλα λαθη πού διαπράττει, καθιστά
αδύνατη τήν διαχείρισή τους τα τόν ἴδιο καί τήν κυβέρνησή του. 'Η απόφασίς του λ.χ. να ανοίξει αὐτή
τήν στιγμή τό θέμα μέ τα τηλεοπτικά καναλια, είναι
κίνησις πολιτικού αύτοχειριασμού. Τήν χειρότερη
στιγμή, ανοιξε τό δυσκολότερο μέτωπο.
Μέχρι τήν ήμέρα πού κατετέθη καί ψηφίσθηκε ή
τροπολογίαγιατήν παράκαμψη τού'Εθνικσύ Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως, τα περισσότερα τηλεοπτικά
καναλια μετέδιδαν μέν τίς καταλήψεις δρόμων από
τούς αγρότες, έτόνιζαν όμως ότι δέν έπιτρέπεται να
παρακωλύεται ή κυκλοφορία καί να κόβεται ή χώρα
στα δύο. Ἀπό τήν ώρα πού κατετέθη ή τροπολογία,
ωωωωωερχωωωΜΜωΜ
των αγροτών, μέχρι τού σημείου να έπικροτούν τό
αίτημα τους γιακαθοδο των τρωςτέρ στήν Ἀθήνα1
'Η πολιτική Με πού έχει ύποστεί από αὐτό ὁ
Πρωθυπουργός ε ναι ανυπολόγιστη. Καί είναι Με
λεσμα τής ανικανότητός του να σταθμίσει τήν κατασταση καί να ἱεραρχήσει τίς κινήσεις του.'Οταν καπωπΜΜε μία μείζονακρίση μεσω
τρία μεγάλα μέτωπα -ασφαλιστικό, αγροτικό καί προΜό- είναι αδιανότητο να ανοίγει καί τέταρτο μέτωπο μέ τα ΜΜΕ. Τουλαχιστον ας περιμένει.°0μως
είναιπρ0ΦανέςΜΜΜσεΜΜΜΜ
πνεύμα έκδικητικότητος κατα των καναλαρχών.
Πού έμεναν γράφαμε ότι Κυβέρνησις Τσίπρα
έχει λαβει τήν κατωύσα καί πώς, έφεξής, ό,τι συμ
βαίνει θα αποβαίνει είς βαρος της. Ἀπό τήν στιγμή
λοιπόν πού τα έβαλε καί μέ τα ΜΜΕ, ή καθοδική
πορεία θα ἑπιταχυνθεί.
  Ἡ Ἀριστερα
σέ αποδρομή...
Ἀνασχηματισμό πρίν από ἑπλογές έτοιμαζει ὁ Ἀλ. Τσίπρας
ΣΕ ΚΡΙΣΗ ταυτότητος αλλά καί
νομιμοποιήσεως στήν ἑκλογική
του βαση, ὁδηγούν τόν Σύριζα οί
έζελίζεις. Τήν ώρα πού οἱ αγρότες,
αλλα καί οἱ έλεύθερσι έπαγγελματίες εἶχαν καταλαβει τό κέντρο τών
Ἀθηνῶν, αλλεπάλληλες ήταν οί συσκέψεις στό «κλειστό έπιτελεῖο»
τού Μεγάρου Μαξίμου, για τό τί δέον γενέσθαι προκειμένου να ανατραπεί τό εἰς βαρος τής κυβερνήσεως κλίμα."Οχι τυχαία έντονες, σύμφωνα μέ πληροφορίες, ήταν καί οί
συζητήσεις για τό ένδεχόμενο
έκλογών σέ πολύ σύντομο διαστημα ώςςδιαδικασία «ἑζόδου κινδύνου» για τήν Ἀριστερα από τήν
ἐξουσία, όσο τα ποσοστά πού μπορεί να συγκεντρώσει παραμένουν
αξιοπρεπή καί τήν διατηρούν σέ
τροχιά έζουσίας, αλλα καί ως έκ
των πραγματων έπιβαλλόμενη κα
ταστασις στήν περίπτωση πού κα
ποιοι βουλευτές δέν αντέξουν στίς
πιέσεις των κοινωνικών ὁμαδων καί
καταψηφίσουν καποιο από τα έπί
μαχα καί αντιδημοφιλή νομοσχέδια τών προσπαιτουμένων.
Σέ κάθε περίπτωση, έκτιμήθηκε ότι ή στρατηγική στόχευσις τού
ν Σύριζα ως πρός τήνφδιακυβέρνηση
θα πρέπει να παραμείνει σταθερα
προσανατολισμένη στήν όλοκλήρωση τής αζιολογήσεως τό συντομώτερο δυνατόν, πρίν από τό τέλος
τής ανοίζεως, καί στήν συνέχεια ί
σέ μια πιό μακρόσυρτη διαδικασία
διαπραγματεύσεων για τό χρέος.
Περίοδος πού δέν απαγορεύει διαδικασία έκλογών. Σέ τακτική βαση, κρίσιμος θεωρήθηκε από τό
κεντρικό έπιτελείο τής κυβερνήσεως ὁ διάλογος μέ τούς αγρότες
καί ή διάσπασις καποιων «μπλόκων» από δυναμεις πλέον φίλιες
στήν συστημική Ἀριστερα καί ή
προβολή τής συγκρούσεως μέ τήν
διαπλοκή στήν βαση τού διαγωνισμού για τίς νέες τηλεοπτικές
άδειες. Καί στό πεδίο αὐτό όμως
έμφανίζονται δυσχέρειες όπως ὁ
ασταθμητος παραγων τού Συμβου
λίου τής ῦΕπικρατείας, ώς πρός τήν
συνταγματικότητα τού νόμου
Παππά για τα τηλεοπτικά καναλια,
πού μπορεί να έπιφέρει σημαντικό
πλήγμα στήν όλη διαδικασία.
Τό έπιτελείο τού πρωθυπουργού
έκττμα ότι από τήν πλευρα τής
αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, μετα
τήν ανάδειξη τῆς νέα ἡγεσίσετης.
δέν θα ύπαρζει αμεσα ασφυκτική
πίεσις για έκλογές. Καί τούτο διότι
' ή Νέα Δημοκρατία έπιζητεῖ χρόνο
για τήν αναδιοργάνωσή της. αλλα
καί έπιθυμεί να ἑπιβαρυνθεῖ πολιτικά ή σβέρνηειε Σὐριἐα-Ἀνεἔαρτήτων'ΕλλήνωνΙ μέ καποια νομοσχέδιο, όπως τό αγροτικό.καί τό φορολογικό. ”Ετσι, θεωρείται ότι ύπαρχει χρόνος. Μαλιστα για τήν αλλαγή τού κλίματος, μετα τα έπόμενα
νομοσχέδια, ὁ κ. Τσίπρας ήδη έχει .
ανοίξει τό ση μειωματαριό του καί
όργανώνει ανασχηματισμό. Μέ τόν
τρόπο αὐτόν, οἱ έκλογές θα αναβληθούν για αργότερα, τουλαχιστον έπί
τού παρόντος.
Τα Τίρανα διαγράφουν
τούς Βορειοηπειρώτες
Προκλήσεις 102 χρόνια μετά τήν κήρυξη τής Αύτονομίας ι
ΔΥΟ φορές ή Βόρειος'Ήπειρος
άγγιξε τήν έθνική αύτοδιαθεση.
Τό 1914, μετα τούς Βαλκανικούς
Πολέμους, έν συνεχεία κατα τόν
Α' Παγκ. Πόλεμο καί τό 1940 μέ τό
Έπος τού έλληνικού Στρατού στα
βουνα τής Ἀλβανίας. Καί καθώς'
συμπληρώνονται τίς ή μέρες αύτές
102 χρόνια από τήν πρώτη απελευθέρωση, τήν Αύτονομία πού κηρύχθηκε στό Ἀργυροκαστρο (καί
πού ίκατοχυρώθηκε μέ τό Πρωτόκολλοςτής Κερκύρας στίς 17 Μαΐου τού 1914), ή αλβανική Κυβέρνησις προχωρεί μέ αργα καί σταθερα βήματα στήν αλλοτρίωση
τών έπαρχιών τής έλληνικής μει
_ ονότητος."Εχουν προηγηθεί οἱ με
θοδεύσεις για τόν έλεγχο περιου
σιών καί μεταβίβαση γαιών, για
τήν έζυπηρέτηση τών ὁποίων ή
Κυβέρνησις των Τιράνων έζαπέλυσε λυσσαλέες έκστρατεῖες για
να έπιβαλει τούς ύποψηφίους της,
στίς δημοτικές έκλογές τού περασμένου καλοκαιριού.
Καί τώρα, μέ μια πρωτοφανή
διαδικασία, έπιχειρούν να διαγραψουν τούς Βορειοηπειρώτες από
τούς έκλογικούς καταλόγους. Τα
πολιτισμένα κράτη καθιερώνουν
διαδικασίες, ώστε να ψηφίζουν οί
πολίτες πού προσωρινα ή μόνιμα
διαμένουν στό έζωτερικό. Προωθείται ή διαδικασία έπιστολικής
ψήφου, ώστε να διευκολύνονται
όλοι αὐτοί να ψηφίζουν στίς χώρες
καί στούς τόπους καταγωγής τους.
Αυτά όμως ἱσχύουν στόν πολιτισμένο κόσμο.°Όχι στήν Ἀλβανία.
°Εκεί απεργαζονται νομοθετική
ρύθμιση πού σε αποκλείει τούς μονίμους κατοίκους έξωτερικού. Δηλαδή τούς Βορειοηπειρώτες."Οταν,
πρίν λίγους μήνες, ξεδιπλώνονταν
οί μεθοδεύσεις τών Ἀλβανών για
τίς δημοτικές έκλσγές, τό ἑλληνικὸ
Κράτος αδιαφορσύσε. Καποιοι μαλιστα θέλησαν να αποδώσουν τήν
αδράνεια στήν ...οίκονομική κρίση."Ετσι οί“Ελληνες τής Βορείου
°Ηπείρου αφέθησαν αβοήθητοι.
“Οπως αφήνονται καί τώρα, καθώς
για τό όλο θέμα καί παλι ἐπιδεικνύεται αδιαφορία.
(Λεπτομέρειες σελ. 4)
Σήμερα
Κριτική Δραγασάκη
στόν Πόλ Τόμοεν
κατά τών περικοπών
στίς συντάξεις πού πρότεινε ό κ. Τόμσεν ὁ κ.
Δραγασάκης. Σελ.2
Σύγχυση στό ΝΑΤΟ
δη μιουργεῖ ή Τουρκία
Ἀφού ή Τουρκία έπέτυχε
να αποκτήσει λόγο στά
τεκταινόμενα στό Αίγατο,
μέσω τού ΝΑΤΟ, προβαίνει οέ αλλεπάλληλες
προκλήσεις. Σελ. 8
Τουρκία-Σ. Ἀροβίο
έναντίον'Ἀσοαντ
Ἀμερικανο_ί καί Ρώσοι σέ
απ' εύθείσς συνεννοήσεις, ένώ τό τουρκικό
πυροβολικό βομβαρδίζει
τήν βόρειο Συρία. Στό
'1ντσιρλίκ μαχητικό της
Σ. Ἀραβίας. Σελ. 5
κάθε ΜΜΜ, λοιπόν, όταν
έχανε γράψει τα μπαμπά μας και
«μας είχε ακούσει» ή μητέρα μου, γιά
νά διαπιστώσει αν έχομε διαβάσει καί
αφομοιώσει τό ανάλογο Μάλαμα τής
'Ιστορίας καί τής Φυτολογία τής απο·
μένης ἡμέρας. βγαίνανε στό πεζοδρόμιο γιά να παίξουμε. 'Η μητέρα μου
καθόταν από μπαλκόνι γιά νά μας
προσέχει νά μή Μα στό δρόμο
καί μας Μου κανένα αύτοκίητο.
Σιγά-οιγά έφθαναν καί τά αλλά ποιδιά πού ήταν φίλοι καί συμμαθητές
μας καί έμεναν στήν ίδια γειτονιά. Τό
δικό μας πεζοδρόμιο ήταν πιό φαρδύ
από τα πεζοδρόμια των δικών ταις
·οττιτιάπκάίγι' αύτόείχωιετόπρονόμιο τής ...έδρας για τό παιχνίδι.
'Αίτια συνέβαινάν στίς έποχές πού ή
ψυχαγωγία· των παιδιών δέν ήταν
να κάμπουριάζουν επάνω στό κομπιούτερ, νά παραμένουν βουβά έπί
ώρες καί νά «παίζουν» μέ άυλα, ψηφιακά όντα.
Μάλιςμσζωόμωτεόλατάπωδιά
ι ετίθετο τό έρώτημα: «Παιδιά, τί θά
Μάνια σήμερα;» «Παίζονμε Περνᾶπερνά ή μέλισσα;» Τό «μενα» περιελάμβανε είρύτστη ποικιλία παιχνιδιών. ίδού μερικά από τά δημοφιλέστα: Κυνηγητό. Καυτό, Σχοινάς.
Με κι ΜΜΜ. Δεν πως κνρά-Μάρίά δέν περνάς, δέν περνάς, ΠιΜ, πιναωιή, όλα από τ° άλλο
μου Μ,·Εχω μια πορτοκάλια πού
κάνει δύο πορτοωλια, γιατί νά κάνει
δω και νά τι Με πιο. τα προς.
σας πήραμε φλουρί κωνσταντινάτο,
να πήρατε. μας πως Μι δίχως
 Παιχνίδια δηλαδή πού είτε
είχαν σχέση μέ ΜΜΜ Μ. σε
ήταν πιο; ήμι-άνόητα.
Μού ήρθε στό μυαλό λοιπόν,
Εκείνο τό «Παίζουμε περνά-περνά ή
μέλισσα». όταν άκουσα ότι γίνεται
λόγος για προσφυγή σὲ να Μ!
· Φαντάζομαι δηλαδή νά μαζεύονται
«Παιδιά, παίζουμε ἑ%λ07ές;»
'οί ύπουργοί. όπως έκαναν τότε τά
παιδιά, καί νά θέτουν τό έρώτημα:
«Τί θά παίξουμε σήμερα;» «Παίζουμε
Με;» Οι εκλογές. βέβαια. μέχρι
πρό ένα έτους δέν ήταν παιχνίδι γιά
να ψυχαγωγούνται οί πολιτικοί. Σήμερα όμως έγιναν καί οί πως ποιχνίδι, αυτή παιχνίδι έχουν κάνει καί
τι σωστοί ως χώρας. Μέσα
σέ από μήνες διεξήχθησαν τράςέκλο- '
για αναμετρήσεις. Τέσσερεις μήνες
μετά “αν τρίτη Μαγική Μέτρηση
ή κυβέρνηση σκέπτεται και πάλι νά
προσφύγει σέ να Με! «παιζουμε
τους;»
Ἀντί να κυβερνάει ό συνεταιρισμός ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αντί να λαμβάνει
αποφάσεις γιά τήν σωστή λειτουργίατούκράτουςκαί τήν έξοδοάπό
τήν κρίση καί Μ νά προγραμματίζει τίς έξώίξεις για τήν οίκονομίά καί
τήν Μ ως χώρας, προτιμαει
νά «παίζει Μί'Ολη άύτή ή πα
ράταση καί παρά φύση παρέα ως
Άρουρα μέ τήν Δεξιά ως Δεξιάς
δίνει τήν εντύπωση ότι είτε δέν ξέρουν τί να κάνουν, είτε δέν τολμούν
να κάνουν ό,τιδήποτε, είτε ότι συγκεντρώθηων γιά νά παίξουν! Καί τό
μόνο παιχνίδι πού ξέρουν νά ποί
ζουν είναι οί άλογα. Τίς έπαιξαν
Με φορές καί Τούς βγήκαν σέ καλό.
Φορά. τώρα μάλιστα πού τούς έχουν
πνίξει τά προβλήματά τού Ἀγρο·τικού, τού Φορολογικού, τού Ἀοφαλιστικού, τού ΜΒΜ, των
εκ Βρυξελλών απειλών περί αποκλεισμού από τήν ζώνη Σένγκεν καί τής
διαφωνίας μετά τών «θεσμών» πού
ήρθαν. είδαν καί έριξαν μαύρη πέτρα
πίσω τους χωρίς να πούν αν καί .πότε θά ξανάγυρίσουν;
«Παιδιά, παίζουμε Μ;»
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Νόμπελ
προπαγάνδας
- Γραφειὁ ΝαιωλέωνΛιναρδᾶτος* έ
Με κΑΠο|Α καθυστέρηση έφθασε στήν 'Ελλάδαή είδηση ότι δύο ήλικιωμένοι στό Μετρό του
Μονάχου ξυλοκοπηθήκαν όταν προσπάθησαν
νά προστατεύσουν μια κοπέλα τήν ὁποία παρενοχλούσε μια ὁμάδα Ἀράβων. 'Η είδηση, παρότι συνοδεύεται από βίντεο, δέν φάνηκε νά
ένδιαφέρει τήν μεγάλη πλειοψηφία τών ΜΜΕ.
τα πσράδειγμο, τήν ίδια ήμερα τό δελτίο εἰδήσεων τού Μερα προτίμησε να ασχοληθεί μέ τήν
νέα «προκλητική» (βλ. Σέε) ταινία τῆς Ἀντέλ
ῦΕξαρχόπουλος. Γενικά, μέ ελάχιστες έξαιρέσεις, τα ΜΜΕ δέν ασχολούνται μέ γεγονότα
πού δημιουργούν αμφιβολίες καί έρωτήματσ
γιά τό κύμα λαθρομετανάστευσης πού έχει κατακλύσει τήν 'Ελλάδα.
Σέ ότι αφορά τά γεγονότα τής λεγόμενης
προσφυγικής κρίσης, τά ΜΜΕ έχουν πλήρως
εξαλείψει όλα τά στοιχεῖο πού σε μας βοηθούσαν να καταλάβουμε τίς σίτίες καί συνέπειες αύτού τού γεγονότος. Σάν να έχουν αντιγράψει τίς τακτικές τού όλοκληρωτικού κοθεστώτος από τό βιβλίο ί084 τού Τζώρτζ
"Οργουελ, τό πορελθόν πλέον είναι μια μεταβλητή ύλη πού αδιάκοπα προσαρμόζεται στίς
πολιτικές σκοπιμότητες τῆς κυρίαρχης ίδεολογίας."Ετσι ὁ μέσος αναγνώστης, τηλεθεατής ή
άκροοτής είναι σίγουρο ότι δέν σε έχει ακούσει
τό όνομα Τασία Χριστοδουλοπούλου αὐτόν τό
καιρό, ένώ είναι βέβαιο ότι χωρίς τίς πολιτικές
τής κας Χριστοδουλοπούλου τά πράγματα σε
ήταν πολύ διαφορετικά σήμερα.
Σ υνέχεισ στήν σελ. 8
λίου αναμένεται νά κυκλο
Μ”. φσρήσει τό νέο βιβλίο τῆς
Ω   Ξ σειράς τού «Χάρρυ Πότγ^ πρ» πού ἐπιγράφετάι «Ό
Χάρρυ Πόπερ καί τό κά
Γιστί νά μή τίς πάίξουν καί τέταρτη ·
Ζ ΖΕΡ|ἐ ΡΙΤΑ
ο Τά προγράμματα-κώ
δικες γιά υπολογιστές
πού έχουν ἐκπονηθή άπό
γυναίκες είναι δημοφιλέστερα, άρκὲἴ νά μήν διακρίνεται ὅτι τά ἐδημιούργησάν γυναίκες! Αύτά
είναι τά συμ περάσματα
είδικής ἑρεύνης πού διεξήχθη στίς ΗΠΑ ἐπί δείγματος περισσοτέρων άπό
1,4' ἐκ. χρηστών μιάς συγκεκριμένης πλατφόρμας
ΜΜΜ; προγραμμάτων καί υπηρεσιών, τής
στερει). Οι' έρευνητές άπό
δύο πάνεπιστήμιά αναμένουν τήν κρίση τῶν συναδέλφων τους.
ο Στήν Ταπωνίά σχεδιάστές ένδυμάτων έκαμαν
μία επαναστατική πάρέμβάση κατόπιν τής ἀνάγκης κάποιων γυναικῶν νά
χρησιμοποιούν αναπηρικό 'άμάξίδιο. 'Επάνάσχεδίάσσν Τα παραδοσιακό
κιμονό και' συγκεκριμένα
έφη άρον μέθοδο νέας
κοπής κάίραφής των διάφόρων ~ χιτωνων καί
.ζωνών ώστε άτομα μέ
αναπηρία νά μπορούν νά
φορέσουν κιμονό ένώ είναι
κάθισμένα. Διότι ή πάράδοσις άπάιπΪὸρθοοτάσία
τουλάχιστον μισής ώρας
γιά τήν σύνθεση τού κιμονό: Δέν φορούν ένα
μπλού τζήν καλύτερα;
Πλένετάι καί εύκολώτεράί
ο Τό καλοκαίρι καί γιά
τήν ακρίβειά στίς 31 ίου
ταρσμένο παιδί». Τό βιολο έχει μορφή θεατρικού
ἔργου καί θάίκυκλοφορήσει τήν έπομἐνη τής άνανενονέιπ λονδρέζΜε πρεμιέρας του. Ἀνάμένετάι ή
προεγγραφή αγοραστών
νά σπάσει κάθε ρεκόρ, σε
μη ,καί των προηγουμένων βιβλίων τής σειράς.
·Σοβαρό τό ήθικό'πρόβλ ημα πού προκύπτει μέ
τήν ἐκτροφή κροκοδείλων
τού θάλασσίου κροκόδείλου. Οί Αύστράλοί σκάβουν τίς φωλιές των θηλυκῶν ἐρπετῶν καί κλέβουν τά αύγά γιά νά τά
ἑκκολάιμουν σέ άγροκτήμάσα πού πωλούν κρέας
δέρματα καί αλλά πάρόμοιά «πάράγωγά» κρόκοδειλου. Τίς τσάντες, τίς
ζώνες καί τά πάπούτσια
από κροκόδειλο τίς γνωρίζαμε, αλλά μπιφτέκια
κροκόδειλου ποιός θέλει
νά φάει;
ο Στήν Καλιφόρνια, περιοχή κατ' έξοχήν σεισμογενή, κάποιοι ἐπιστήμονες
άρχισαν νά προσφέρουν
μία ἐφάρμογή γιά κινητά
τηλέφωνα πού θά ἐπιτρέ
πει τήν έγκαιρη προειδοποίηση γιά σεισμό στήν
περιοχή τού χρήστη.
Στήν οὐσία πρόκειται γιά
φορητούς σεισμογράφους
ήλεκτρονικής μορφής καί
άπίζετάι ότι τό κοινό θά
βοηθήσει στήν ὁρθή χρήση τους καί δέν θά αρχίσει
νά δημιουργεῖ ποινικό καί
τρέλλα.
Διαβάστε τά αρθρα
«Πνευματική πατάρρευσις»
Ἀθαν. Χ. Παπανδρόπουλος (σελ. Ζ)
«Τό... δίκιο τού ΣΥΡΙΖΑ»
ΔιονύσηςΚ Καραχάλιος (σελ. 3)
9688 ι