Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
~ Η' · Φακο Ποροη0νσ
Χ / έ] τ Με Σκε
· γ β] / ερυθροῆευκοω
“_1 2 ) / _/  ν.ο τη ὁ|Π'(ΠΟιΕ του
τΞῆειωοσν το μΟἱ5 με 9
/ ' ῦ'” Χ / '7 ' · ΔΠοΒῆΠθΜε γτ:
/ / Ι [ Πενσῆτι σου δεν επτα
[_____Γ _ *_ ___ ο Μιῆ·Βογε51τ5
ΣΤΟΙΧΗΜΛΤΜΗ 8· ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 3 ·
-› _ | ·Τ|ΜΗ1.3ο€ _
= Η γ Τα
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2648 γ 
. ἑω“Μ μ
_· ί · - ο 7 μ 1
.. Η σκεψη του Στρομοτσον· ον Ϊ' > ε 
συνεχίσει κο· μετά το κσῆοκοίρ·__ έ ! ε. _ 
κγΡ|ΔκΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡ'ΟΥ 2016
_ - ` | σ - γ - | Η επικοινων·οκή
· · _ ^_ 7 `Δ 7 - γκέῆσ του
Δ τ › _· ; - _ _ η =   .Ϊ γ. τι 7 Αῆ°φούζου .¦
τ κ . 3. _ _ . _ _,4“ ΔΓ βρώ· _| _ _:, _ ἐξ* ο <ν » 1..›.“έὶήὡ.- Δ Β” ί #75 πΛ.-. -› η 1· .γ . · .
 ο Δ · › “ Γ . · > μεἐτο νέο ΙΙ"
Η εισήγπ@ του 'τσῆου στο... ῆεφτσ του Γκσνεςου  - ἱ_ `  ο.  ·κ ,··<<τ°“πὅΡ·°μ“» 
Ξ$ώΜ-ἩΜ~  .ωΜ.ωΜμ· Δ· τωΜΜκΜ , ο Ά' “ “ - ° ε - “
ΝτέρμΠτ κορυφήε 
το Άρσενοῆ-Λἑστερ ; 
Στου Αγγλια: 
κρίνετε" 
ψ _ Ί) «Φορτὡνετσ·» και το
 ή Μοντσεστερ Σίτι-Τότεναμ
2) Ευκσ·ρίε8 κο· στη Σούπερ
Λιγκ, πέρυσι ΠΑ0κ-Ηρσκῆή
3) Μεγόῆο μστ5 κο' στην
'τσῆίσ με Φ·ορεντίνσ-'|ντερ