Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
- 'ζ¦   ὲ;[|ιιιιιιΥ00ι10ι 000 ιι ΜΜΜ'
 Ο  Υιιι ιιι ΜΜΜ νιιιιι ιιις Μι( ΠΠ*
ι - . _ .
β “ β Βιμ·
 '00·
.ων  Δ!7ΜΕἑ!Μ“Μ"'“ ω?
ΜιιΓΜΜΜΜΜἩ-ι ι
ΔΤΕΛΕ|ΩΤΗ ΠΟΡΠι ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΔιΡΟΥ
ΑΠΟ 50.000 ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΛΕΓΛΝ
Ρ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ τΟ ΓΗΠΕΔΟ
/ ΑφΠστε την κλΟψΟ και ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ!
Δεν γινεται νο μην κύνει5 Ούτε μιΟ μετογρΟφἡ τον
=  ι:: ΓενΟρΠ και νΟ;θε8 να μην χΟΟει8 ΟΠΟ την ΑΕΚ
?ΜΜΜ ι0 0ιινιιΒι00ιιν...
. .·°·'“ 8 › ν 
 -ἴἔ.'ἴ:
7; ι  Η Π
- ι ε Τ
Ι ΜΜΜΜιΜΜ&
Σι ὁεε:άΗ ασταν...κακἀ Παιδιά»
^Π0θΕΩΣΗἑΓ'Ἀ ΤΟΝ «Τ|ΓΡΗ» ΣΤΑ ΕΠ|ΣΗΜ^ Ι
 ΑΠΟ Το Ἐ^@Σ Τ0Υ¦ΗΜιΧΡ0ΝοΥ