Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Πέφτουν ή όχι;
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕθΝ||(|·| ΣΥΜΦ0ΡΑ Ο ΕΓΚΑΩΒ|ΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΕΤΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
ΠροοΦοοε5
Ψ'ῆ'Η.ὶΔ| 'ΒΗΜΑ' ΠΓ
Μερα Συμβόλαιο Σπιτιου με τον Κωτσόβολο.
Με ενα δωρεαν κουπόνι και 48 ευρώ τον Χρόνο
ο με μόνο 4 ευρώ τον μόνο · Σελ. 45
ι ·ἱλεπἱσκεψη υδραυλικού, ηλεκτρολόγου
λ 'ι ιῇ¦επισκευη πλυντηρὶου, ψυνεἰου, κουΖἰνα8
Δεἰτε με το ΘΕΜΑ Χωρἱε Χρεωση του8 ανώνε8
  ΜΜΜ ΣΟΦΙΑ ΘΩΜ0Π0ΥΛΟΥ
ΤΠ8 8ι1ροι Εοαἔυο στο Πον8 Ω Ε
ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
_ “ο ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ
Σημεἰωοη: Από σημερα η Πρόσβαση οτουε δωρεόν
αγώνε8 θα γὶνεται μόνο μεσω ΙειΙ;ιτορΙ ΜΒΜ, εΙη8πρΙ1οηο
Πρώτη φορα τόσ08 κόσμοε εναντίον τόπο
ΠΕΦΤΟΥΝ
| Η ΟΧΙ;
Στη νωνἱα από μεταναστευτικό και κοινωνἰα
Που ελπἱΖει η κυβερνηση - Ποιοι τη θεωροόν
τελειωμενη - Σβηνει τι μόλι8 αρΧἰΖει
η εἔενερση του Ασφαλιστικοό ; - Βαρό
το τραόμα από την επελαση των τρακτερ
ΣΥΡ|ΖΑ τν-ννΛκ5
ΠΑ|ΖΕ| ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ. ΑΚΟΜΗ ΚΑ| ΟΝΟΜΑΤΟΣ
Ο ιοΧυρό5 ιτόλο5 `·
Ψυκόρηε: Τον θελουν «εκτό5».
κυβέρνηση και ο ένα5 ουνἑταιρο5.
αλλό δεν εἰναι... κι ο πιο εὑκολο5 οτόΧο5
· ΣΕΑ. 4-°| 3
Μπόμπολαε= Παρεδόθη όνευ όρων. ω5 συνηθω5
Νέα πρόσωπα: Θεοχόρη5 Φιλιι·ιιτότιουλο5
και Δημότρη5 Μόρη5 σε συνεργοσὶο
με Βαρδινογιόννη και Μπόμπολα
Μπαίνει
και ο
Μαρινακη8
Ζηταει αδεια
και βαΖει εω8 50 εκατ. €
για δπςό του καναλι
Τ Τ : 3 Π
Παρασκευη ι2|2|2οι6
Στρατιωτικό
Αεροδρόμιο
Ελευσἰνα5
Πάρκ - Ταμτα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
Η ορνη τη8
Μαριόννα8
και η σιωπη
τη8 Γιόννα8
Πόριε
κασιδόκωοταε '
Ανθἱσταται
ο ΣΚΑΙ
Δεν μαοόει ο Αλαφοό2οε! - «Α5
ερθουν να μα5 ρἱΞουν μαύρο»
· ΣΕΑ. 24-26
τραγουδἰοτρια ι
Τόμτα '
ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΟΠΟΥΛΟ
ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΑ
· ΣΕΑ. 58-5°|
ΗΜΜΜΜ