Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Μειώστε τις συντάξεις για να... δούμε το χρέος"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ “” “ ““
978 02
ΑΜΣ  ν..“^..-Α.ι.¦.-.ι Ι.·›κ
,ἶΡ/¦6Μ· ,Σο/ι
ΤΟΥ ΣΕΡΔΟΚ ΧΟΑΜΣ
ὁ· ΑΝΝΑ ΜΜΜ ΝΤΟΥ!! ή
 ΠΛΗΡΗΣ
ΕαΣΣτΣΣΣΣΣοΣνΣΣ€οΣ
ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ
ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣέ . .
ΜΥ ΜΜΜΜ
η Σο κΑΘΗι0ιικ0 ΜΣΘιΣι0ΡΗΜΑ ΣΟΣ
Φ|Λ||| ΜΝΗΜΩΝ
ικνκιιοσοΡιιτι Χ
/ ΕιιΕιΣοιιι
ΜΕΤΑΓΛΩΤΤ|ΣΜΕΝΑ
ΣΤΑ ΕΑΜ-'ΜΚΑ
Μ.ε-τγροε.£οΜ
/_' ΣΣ Ι έ
Ξ ΧΧ Μ Ξ μ ©
@ΜΑΝΗ Μ] @ΕΒΡ©ΜΡΠ©Ψ Ζω @
.ὴ/ ή
ΕΣ Ο Σ
5Στ έ
 ΚΥΒΕΡΝΗῖΜΑ ΑΔΠΕἔ©ΔΑ
κΑι το ΕΦ|ΑΑΤ||(Ο ΣΕΝΑΡ|0
Γ|Α ΣΥΜΨ|·|Φ|ΣΜ0 ΣΕ
|'|Ρ0ΣΦΥΓ||(0 - Ο||(0Ν0Μ|Α!
Γ|Α ΑΞ|ΟΑΟΓ|·|Σ|·|
ΚΑ| ΣΕΝΓΚΕΝ
[ΒΓΑΖ©ΥΝ ΑΠ(ΠΝ[ἔΠΤΑ
ΣΤ©... Χανια
Α|'|Ε|Α0ΥΝΤΑ|
ΜΕ ΚΡΑ)(
ΜΗΤΡΟΠΟΑΕ|Σ δι ΜΟΝΕΣ
Ε] ΣΕΑ|ΔΑ 22
το |'|ΑΡΑΣ|(|·|Ν|0 ΤΩΝ
Τ|·|ΑΕ0|'|Τ|κΩΝ ΑΔΕ|ΩΝ
|·| ΜΠΑ0ΦΑ
ΤΟΥ ΣΥΡ|Ζ
ΣΣιιιιΣ
18-19
ΤΠ ΚΡΥΒΕΙ
ΤΟ ΠΑ κ Ε ΤΟ
Μ Ε ΤΡΩΝ
ΥΨΟΣ/Σ
Μ ΜΕ|ΩΣΤΕ
ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ ΣΣΣ
να ν0--- ὁοομε το χρέος 
@Π ΔΑΝΕΠΞἩἙΞ
ΑΜΑΠῖ©ΥΝ ΜΝ [έΜΞΓΣ€©
τον ντιέοταμέιοιι
ιδιωτικοιιοιῆσέων και
νέα έτιώδιινα μέτρα, για
[ΠΡ@ῖΑΞἩ@@ΜΒΑ ΑΠ]@ ΔΝΤ
ΓΠΑ ΣΥΝΤΑΞΞΠΞ Ξῖ© ΜΠΞ© ΜΝ ΜΠΞ@Ψ. Σ
σου θα έιιιφέοει μειώσεις 10% έως 25% » Ξ
στο σύνολο των αποδοχών η °
να συζητήσουν την  Πωσ' ΕΠΑΝΑΦΕΡοΥΝ
«ελαφρυνση» στην ετήσια › το ΣΕΝΑΡ|0-ΕΦ|ΑΑΤ|·| /Ι .
εξυπηρέτηση του χρέους  Γ|Α «ΚΟΥΡΕΜΑ» κΑτΑοΕΣΕΩΝ /
Π ΣΕΛ|ΔΕΣ 6-9
ἔζ“ > κΡιΣιινιΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ κγΡιΑκογ
'  ΜΕ ΜΕΡκΕΛ, ΓιογΝκιΞΡ »1813
Ι ” Ψ _ῖ _ Σ '
Ετιικιν8ιινα   ·   
Σ ' `“ :Ι Η' "Ι 'ΠΑΝ
Ι _  _ Τ . ι· ι
σο Αγαο    ._
'._ 8 _7:_ “Σ 7- ` · γΑ ___._| _έ._7_7 ,ι
Από δεξιώσει8
γάμων και...
βαφτίσια
στο διαγωνισμό
· 4 τικ Εστονἱ8ἱοιι!
“ : ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ο Ρ0Λ0Σ Τ0Υ ΝΑΤ0ΪΚ0Υ ΣΤ0Α0Υ
κΑι οι ιιι>οκΑι-ιΣΕιΣ Τ|·|Σ Τ0ΥΡΚ|ΑΣ
. .--ε
7 “ν _ .
Π©Δ©Σ@ΑΠΡ© | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΞΕΣι-ικΩΜοΣ Φ|ΑΑθΑΩΝ Γ|Α ΤΑ ΑκΡιΒΑ Ε|Σ|Τ|·|Ρ|Α Ο ΣΕΛ|ΔΕΣ 28-29

Τελευταία νέα από την εφημερίδα