Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο Τιμη 2.5ἔ
ΑΡθΡ0= ΑΔΩΝ|Σ ΓΕΩΡΓ|ΑΔ|·|Σ '
Αντισυνταγματικη ἔ=ΜΜ_  ..η κ .. · μ   
στην.  ιι" ακτίνων. ·. ε
άδε|ες «κόκκινα» δαν Ι |' Υ Ε 3 Ι   _
. . Η
οωωΜ.  εως ιιιιι 80η σε εξι Μοναδα 
θα καταηέσει στο ΣτΕ, υηοστηρΖει
στο «Κ» ο αντιηρόεδρος της Ν.
«ΚλεισΤὰ σὺν0 ρα» με ΔΝΤ ,
Ευ ρὡστη , ανο ρα, κοινωνἰα
ΤΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΤΟΜΣΕΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΟ... «ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ» ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ, Η ΟΡΓΗ
ΑΓΡΟΤΩΝ · ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
μη εξυι·ιηρετουμενων δανείων. οι πονοι ιιου ενιοιιιίοιιν το 8θ||-υ" των ξένων ιιιιι τη σεναριιι αντίδρασης.. ΣΕΛ. 24-25
_ · φ ' Η κυβέρνηση μετρα πωπω κάθε ημέρα του όπως ηαρόῆῆηῆα με την εκτίμηση ΜοσκοΒισί για
που καθυστερεί η συμφωνία. Η αγορα «ματώνει», δυνατότητα συμφωνίας έως το Πασχα, είναι μόνο η
ΡΕΠΟΡΤΑΖ οι αγρότες ηοηιορκουν την Αθηνα, οι εηαγγεῆματίες κορυφή του ηαγόΒουνου Που ξει·ιροΒόῆῆει_ Αν ηαραταΘεί η
Μ ο | και οι συνταξιούχοι ηαραμένουν αναστατοι και διαηραγμότευση, τότε αναδύεται ο όμεσος, ηῆέον, κίνδυνος
εεε Ι θε οι ηοηιτικές ισορροπίες ανατρέπονται. να ΠροστεΘεί στο δημοσιονομικό το ηροσφυγικό μέτωι·ιο,
ΜαΡ'ν°Π°"Μ" ' Η σαφής «σύσταση» Τόμσεν για «τσεκουρι» στο με την Εῆῆόδα, αι·ιοδυναμωμένη ταμειακό και διι·ιῆωματικό, Η ώρα των
ΜαΒενίτη στα ασφαῆιστικό Προκειμένου να μην ει·ιανέῆθει η αι·ιειῆη στη γωνία της Ευρωπης. δ , Β
σουπερ-μαρκα Μτσενσκ υσκσ ων
.Με αηοφασεων
0.! | ος Ι ' Οι μασκες έχουν Πλέον
"οῇεμος κατα ΞΥ|'| Ν0ΥΝ Μ Ν Η Μ ΕΣ  Πέσο· Κω Η ΚυβέρνΠσΠ
τ"ς ωῇ"ν|κ"ς αντιμετωΠίζει καταματα
τη σκληρη Πραγματικότητα.έΟΠως αυτη Περιγρα
ν““=·“ί“< Μ Γιατί ο τραπεζικός εφιάλτης
ΕΥΔΑΠ= Βάζει... φεται αΠό τους αριθμούς,
νερό στ' ""ῇόκ| αΠό τις δηλώσεις των
με επενδύσεις <<θεσμών», αΠό τις κραυ
95 εκατ-  “ ι γές των (Πρώην υΠοστημικτών) αγροτών στο κέ
Σεη 23 . ,
ντρο της Αθηνας, αΠο τις
« κάρτα  » φωνές των εΠαγγελματι
Ι Ι ών και των συνταξιούχων.
αηο την Τραηεζα
Οι αριθμοί έδειξαν χθες
| | 2 2
οτι τελικα η -μηδενικη
Πειραιώς την 23 ·` ·
Μ >ΟτάμΜΜωφΜΜΜΜ
>ΜΣΕ""ΡΕΜΕ| καιησβεβωόπΜΜΜἀΜΜηΜ
έστω- ύφεση για το
2015, Που διαλαλούσε ως
εΠίτευγμα η κυβέρνηση
(έναντι 2,9% ανατΠυξης
Που Πρωτύτερα υΠολόγιζε
ΤΗΝ ΠΑΓΚ0ΣΜ|Α ' Μ' 1243 να έχει η χώρα...), τελικα
0|κ0Ν0Μ|Α Η Ι Ι δεν ηρθε. Είχαμε ύφεση
ΠΩΣ" ΤΩΝ 'ΜΜΜ '8' ΜΠΟΡΗ 'Ι Πθ||Ι$Β|'θ ΒΒ|||Ι ν" 8ε8"|Χ"θ| ΙΜ... ΜΜΜ" Β|'0"|θ|'8¦ ·ΣΕΛ. 14 0,7% Πέρυσι, .Με
πινω-28
ΕΕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
τΡΑιιεΖΑηΕιΡΑιΩΣ
Ι.  .
 “ . - “ . Ι ο .ΜΜαΜ `
η: ν οςιινιιιιιιιιενος Η
ο οπο ιιιο ιιιι αδειοο ωΜΜαΜ . . .
ι9ΠατΒρχίζει να τ!οκτα τοεροσωντΒο «νέα ΕῆΒετία».?ΣεΛ. 2ο 3ο  Η πρωτη τραπεζα στην Ελλαδα