Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.8χἰερω5.οτ
ΜΜοννοΜ:Εν... έ  
ποδιών! Βαν: Ο βσᾶῆνσ8 είσὐἶἰνόε _
Η νοὲε¦::::κε.νῇ οπο /ἐΟονο'ι'κό5  `     η: ο' “ΜΙΒ γω χρ£0κ0Μ 7
ζ :Ϊ Ξσνό Μ Προσκήνιο Ο «σκόηρόε» ΕΟΟ ΔΝΤ η “ανηστΠτὡυο“υ "γορἐ5 κι" Ο - -- 
Μ με Με: Ξ Τι φερω Πίσω οσο οε συνεχείε > _ ' ·' Μ - 
. εη£νόστ£5 Το σενσρνσ γω ντ8
Μ  οσρεμβόσε·5 του γιο τον ΕῆῆόΟσ . . - ο θ Β
Η ...στν Μισο σοι Μό νο σε Η (νΓεννσνόδωρο» χορσκοπρί2ε· το σοφσΠ·σοκό μ" "ΜΒΜ" 9μοῇ"ωΜἶ _ ΘηΝΠ
ΜΜΜ @Β αρωμα Με _ ηροοεκη Αηρνῆ·ο -  4 Μ Η γ - 7
ΠΟΟΒΑΗΜΑἩἶΜΟΞ ΣΤΟ ΜΑΞΒΜΟΐ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣ'ΟΠΟ|ΗΣΗ
ΑΝΕΑ ΣΕ ΟΕΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ. ΝΑΤΟ ΝΑ' ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣ||(|·|Σ!
ΡΑΓ|ΣΝ|ΑΤΑ...
Τ· πρότεινε ο Τοἱηροε στη
Φώφη γιο τον εκῇογ·κό νόμο
ο Ο· σκεινε·ε νο εκΠόνοντσν 250 Βονῆεοτεε με οοῆό σνοῆοννκό. ενώ το
ΜΠΟΝΟΥΣ των ΕΟ οθονών Οσ κοτσνεοετσ| στον ΣΥΝΑΣΠ'ΣΜΟ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
[κον όχι μόνο στο πρώτο κόννοΙ νετό την κόῆηο Μ
@ ἑἔ¦ἔἔΠ 
· εμε! ·. '
ν  ' ·
Ι Ο ο '- _
ο η -θ=
· *Ξ ν 4
ν ι ε
ΜΜΜ σο
ι Τον ΜΜΜ Τον
ν ΑΜΗΝ!
- Δόο“κνρῖ85 για το οπερτσμεἱο
οΠοκοοτικσοονῆο8ων 
κο· ΦΠ  το κονορνἑιο ¦
- Δονηοοκωοόοι η οΜονο_τοο `
νομου να το διοικόοοιο των
Μονών
ΑτοΧίεε
Γύρω- νόρω όῆοι,
Μόνον" σηό το Λούβρο!
- ΑνΙοῆῆογἑ8 Ζονγοριὡν
(οοὡνομων ΕΠῆόνων) στο όδοΙο
Ιον 'το Βοοοόο||οε
- Το οκοτοννό μοοΙνκό του Μο Νόσομοο εννοω οποσ του Πορνο·οό
ΕΤΣΙ ο
··>||ΕΦ _ - = 
  'Με' τον Ο. Μοοοοο
νο Μόνον νο οΕογοοοοο
 Ιον ΔΟΛ!
ΣΕΑ. 5465
Με μετρ_ξῳτό ο Ο
κορη·νεΖσν!
, | η
- Η τηῆεηερσονσρἐη5
ηροννμήσεν5 σοῦ δημο ·
7 έ!" 4 ο ἴ “
.ο ' η ί κ ν
ΟΙμοῦσε5των ¦ , |
ηΜω_Μ“νε Ανορποσιοιοιπινοκε8
ΜοννΙλιανι · ·
Μ. Που "Μ τον. . . ΖωγρΟφ0Π ΧΙϊλ€ρ
ενέπνευσαν να . . .
. 29 εργα Ιουβγηκαν ανο σφυρΙ καν
...με μενω ω κοκκ¦νο ΜΜΟ ω μ£ΥαλουρΥΜο“' Α πουλήθηκαν όλα. σεημέ5 από 75.000μέχρΙ
!!!|¦Ν'!|||Ι| ο”
ηῆόνσ σνσόιόρθρωση5 κον την ετσνρικό
Βισκσβόρνοση
Ι50.000 ευρώ!
Η καλλνιεχννκη απορία Ιου...μηοἐμ
' . καλλπέχνη στη Βιέννη καν νο παθω Ιου για τη
ω α νκηη Ιν ϊνεΙη έτη5Ιωννα “
Ζ ΥΡΦ Ρ Υ Υ 8 Μ"
Τ ”ἔκ .
Το δ·ηορτο νονΜσρκο
 ...για ἔφη· με ΑΕΚ
και Αντερῆεκν