Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ταΝ:ι·ιορ Μ ~  η > η. η. μ ζ Ι
“  
ιιοηιίηθενρη
¦  μ τϋηροαΦορα
- 90οΒνμ“ιακωεΜε-“· ΜΜΜΜΜΜ . “ ` '
 ?μενααα_αοοαηαοαα και έ -“ ι ' ο, Α;ΜΙ6·ΜΜ ΜΒΜ 'ο
= κοίταεεσταματιατη Α αν· μοιραία:.,νφ“έΜΜ4969 9
 ν=“ειΜΒ“1·νιΜΦαν:η ' Με” “ΨΨΨ°" ι'
ο ΧΑΝΤεΡ οηομο- ~` “ο Μιήουτίνοβ και ηαη`ι~
ναχος στη θέση αδ» ηραγμα- ανήμήαθοςνα:Βοήθήσει.
τοηοιεί μεγαηες εμφανίσεις. αναγκαστηκε ο ηρίντεζης
αηηα... ουρηια:ει ότι θεηει θ «να ησίΞει~εκ νέου
βοήθεια καμηοση ώρα στο “δν ε
Με 3-4 έκηεισε “ Ψ - :να _ _ Ν ` μ |` “ Γ :Φ ' _ · ' ο 'ή _ . · ι κ
τον ηρώτο γυρο του τοη η ν · ς 7' ` ρ ' ^ “ _ - ' η ρ ι μ
48 ο θαυμηιακος. ορθή τα ζ “ ι ο ` ' γ ὶ · γ . . η .η Ε:Φ|ΞΑΝ ΤΑ Αθηῖ|Α
ηαντα είναι ανοιχτα 1 ' ' · · ς για να αγωνιστσυν οι
' ι ι ` ·” ι ν ι η Χάντερ και Αοτζέσκι.
ηου είχαν έντονες
"Μπρος γ η η ,_ Ε στομαχικές διαταηαίκτης της τ::κΑ ο χι:κιιν: ' " “ ` ^ μ ί ι” η ἶ 'Μα Ψ' 'ε"'"
“2 Μ ν ο “ η υηοχρεωθηκαν να
κανουν ένεση
“ ατο μηασκετ δεν είναι η ν ' Σ ϊ Η 'ί = Ε Λ ' ΔΑ
μαπα· ο Παιζεται με εηαΦη...- ο ·θ ι η Μ °γ"
αγώνας δεν σηκώνει μεγαηη μηασκετική' '
αναηυση. αφου κρίθηκε αηο τις αηοοασεις
των διαιτητών. με τις 35 βοηές ηου
έδωσαν στην ΤΣΣΚΑ»
“:ΙιιΔ 7
ιι|'|Λ'ΧΝ'Δ'
|Λ ΑΝΔΡΕΣ!ιι
 ¦ χαρι:-κηΜηιη:α .η παει. τηει:
Ρ ' Με τη" αποφ.. .` εΒΑοΜΑΑεε ΜετΑ
εηιρεραιώθη`κε το χθεσινή ' ο Κα' ΜΒΜ" στον
·ρεηορταζ του “ΦΩΤθ:».ότι ο αηοστοήή ο Αργεντινός. 7
η Αργεντινός θα χασειζτην Αααα;; ο οηοίος είχε ηαίΞει για
' θα>εηιστρέψειἔστη δραση_στις τεηευταία Φορο στις 23
έρυξέηηες ο Ναι μενήροηο ·χ ιανουαρίου με την
__ ` ' ήθηκε χθεςκανονικο.1αηηα¦ ο Ξανθη και το
7 '.ἴκρίθηκεανέτοιμος αηο τον. ηιθανοτερο είναι να
Ν Ψ ζ ¦- ηροηονητήτσυ η. , ¦_; Ζ:1 κατσει στον ηαγκο›
 μαρια μαμΜ;τον;Μ“ ἐς ς ζ
~ · ~ Η ~ ς 7 η ,¦ ._ _ ρ Δ μ . ς μ Η | Η ν γ γ οιοδηγίες.για-ΖτηνἐεΞοίυδετέρωσηναν!”:της Ατκ“;
οιΡώσοι:ον... κυνηγούσαν χ ' | `|ζε | _ ' |` κ Η η ' ' η ι Δ - ι ν “ ' η; [μ Ζ α ~ ο' γ Α ή β Ἡ ο ΜΗΝ( Βα¦αναήὐβθυν θ"ΜΜ|ζ°ΓΕ Η ΣΑΜ'.
 παντού. αΠΠαοθασίῇης  ._ · ' . " “' 'Ξ ` ς / ` 1; Ν .Δ  .ή 'ί τ' _ . _" __ . _ η εηιθέσεις ααα τσακ" μεΐ:τουςζ ΑΡΗ η ῦ
=““Υ°“““© "Αθως ενεργεια , χ σε ή :έ ι . έχουν" ηροΒαδισμαγιατοεαρχικασ
ΚΩ' αυτοηεηοιθηση.εβρισκε Δ  γ , τ ή μ | Δ ί' ι Η!! ¦ `  σ"°τ°°¦|ς°¦°ν 'ΝΤΞ"Ξ '
7 τροπο για ναδίνειήιίσεις '  ο = ` ο ~'  Η .ή ο .  γ ι η η , ¦ γ 4. ι “  'θ 5Ξ χ; _    'ο ~ 
Ο"Αθ|Α¦ΜΕΝ0¦|ΤΑΛ0¦ μ - -¦ τα ο β - ι 4· Ξ ή - ε . . 
και ηαηι ηρωταγωνιστής ο ο 'ς - ν η . 7 η ~ “- έ. ν ο· ζ ή ο αηοστοηής οι
ΧΑΚΕΤ εδωσε Ξανα ρεσιταη 7 > `> - _  π ο ¦ Ι _ "; _ _ Φουστέρ. καθαρός για
πάθους. με τον ηι·ιιιιτε:ιι να γ ' “ : · -. · ηογους τακτικής και
κανει σηουδαία εμφανιση και να ' ' “ ` 1 ια ' Ερνανι Πόνοι τραυματον ΣΠΑΝοΥΑΗ να ανεβαίνει 'ι ς . | 4 γ ο ' τισμου
στο.δειίτερο ημίχρονο και να · η ι μ _ Η ' ` “ ν μ ν κ_ -ΐ_ ;ΐ°ὅΠ¦κ;°“γΜ"¦“' ' Λ ` '
μηαινει στην εξίσωση μαζί με 3 | ' ' ι ι | ν' ' ς ' ε χ “ “Με “Ρ|°Μ°γ¦ . Λ
'Ο' δΡ'°μ|Κ6 ¦ΤΡ°ΜΠ¦Ρ' Ο | ι | ' γ | ' ξ ι ζ Ἡ ῇεε¦ "Με"ῇ""" °¦@Ἡὁ"κή" ` θεο-ι"
“σου "86€ Κ°'°χ^""° · _ , 7 Ν .ν _ . _ › ' ..της:οήιιερΑίγκαογια το. οἱ '
αηήσ... μονος του μέσα στη χ - ο η ~ η Λ γ Σ ο | 3 εηιθετικοκομμα ¦ ,τον δύο
ρακέτα.αοου ηέηηειιμη ¦ ¦ , ¦ . ι “
αναηογου κορμιου εκεί είναι "νων Ψ γ"ε°"Ρ°" °' ο 7 ·
ηηέον ηοηυ εμφανής ο Δεν
Ξέρουμε αν ο μηδενικής
χρονος συμμετοχής του
Τζονσον-”θντομ σημαίνει
κατι ή αηηα υηαγορεήτηκε
αηοηογουςτακτικής. γ 'ι _ ι “ ν · .> ; ο . ζ 7 ~
ηαντωςυηαρχειδιορία · .' ι ' '“  γ , : π : Η Φ - μ ~ ι ή Τ
μιας εβδομάδας για να Ξ ε Δ Μ ' 3 ·, Ι '  ' η' 'Ι _ ' ' γ «ΑΛΛΑ ΕΜΕ'Σ θΞΑθΥΜΕ ΝΑ
“°“·Μ·“Μ““° ν - η ν τ . ς .. 'ο ι “ν“=6ωο“““ωωωο _ Ι ν κεΡΔι:ονΜε του 0ΑΥΜΠ|Α|(0»
7 . οοΠνιιπ·ακύς Μ Η ι 7' :Η ' ς ` >  η. την Αντερηεχτπ
'ΓραΦει σ ι·ιΜινιι: οικου: ισεηίσα κι |
_ _ >
(σεΑίδα Μι
ααα ΜΜΜ! |
.ιη ¦
ειναι,ο·χΑεΑΜυηα: η ν
_ . . ακεοσνίαςιπΡΕρεΝ ιχνη”,
ιι «εηαορα ς ΑΝΝ!!:Ἑ©“ΗΜΜΒ“ωΉΜ 7-80ΒΨ! και"
Ταξιαρχία». ηου ηροερ- | - Ρ. "Μ", "°νΑἶΡ”Β7 
χοταν αηο δυο συνεχόμενες '
ισοηαηίες. ανέβηκε στην
κορυφή της θαθμοηογίας.
ΑτοοΜιιτο:- *ηΑηοι·Ακικο:`-- ` ` ι · “ · “ 3 Δ ή | '“ενισχἔατε την
_ ΒΞΡ0|Αο¦Φυρίζει ·`_ηΜτΑινιΑ:ο η ς ' 1 ~ ο. τινα Μιας.
ο . έἔἔ:ἑ== ἑ=ἔ ==¦Χἔ=== = « ο ιιΛιΑ: :ηΑοΑ: ΑΡι:τειΔιι: οΑτ:ιο: η ' ¦ ¦ η . τηρηστε τους
ία σεβ α κε""ρ¦ ' ' '“ , ν κ ~ αηο τον Πειραια με ;~ιΑυτικήςΑττικήςι“ Δ _ Φ γ κανονες»
Ι ” . “ “ η · - '· ι Βοηθους τους ` ΠΤθ:οΓΑοἩΑθηνῶνι Ν ε - .
η ¦ _- ο · “ι › “ ¦ ο. ι κΑ::Αοετιι ο αιΠΥΑΑΡιΝο: γ .
ο ο Φ ή, 7 . ' ν ι ο ' ¦ ιΑιτωήοακαρ- αρ νθουι συνθέτουν η η κ -ε ; ή κ°|==:εἶἔ°Μ
ο ` ς η ' - _ νανίας› - ΜΜΜ" ~ αδιαιτητικό τρίοΔ . ή _ Με "νο ζω;
' , ν * η “ ' ' ο· · - ιχανίωνι ο στην Κομοτηνή ο ' . ι κ κι ι Κω °εεόὅε”ω
' ' Ώρα: Μο μ.μ. “ ρα: ιι._·ιεμ.μ.` ο 'ἑ“°ψΜύ
_ι ή ιΝονΑθΡοκΤθ Ξ) . η( ονΑθΡθκΤθ ) γ'
7 η 7 Ο 7
να '71108 85216 ` :ΕΑΜ ` , “ ` ο :Μίμη Η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα