Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
[ΜΙΒ ΜΑ!! [ΜΜΜ Μ! #Μ[!# #/7ϋΜΠ| ΠΡΑ/Μ 
ἔ ΚΗΝΠΥΜΕ ΜΜΜ/ΜΜΜ Μ [ΜΡ[7Μ[[/[ ΜΜΜ/ί] ΜΥ Τ
 @ οΙχΗΜΛ
ΤΠ ΠΗ|)(Ν|Δ|
 ς©3 [έ θ/7Π/Μ#/ΜΜ/Μ ΠΜ. ΠΜ ΜΜΜ/Μ? ΜΒΜ 7 έ
“` /“ 7 7 7 7” “ 7 7 Ι' “ ΪέΪέέέέὴέὴ__“____
ΑΡΜΟΔ[3ΣΜΟΜΗΉΣ [ΠΠ ΜΠΜΜ[ΤΕΜ[[ἴΥί[ΜΠΜΓΝΜ[ΠἩΡ[ΠΠΜΜῦΝΩΣ[Α'ΟΜΔΜΠἴΠΝ18ΠΠΝ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡ|:ΝΙ ΤΙΜ ΙΙΛ|;ι Υ"ιΥΟΥΝΛ
·κΜτΜ
· Μ. ..
7 --.-=·: :3
;_( ,“-=
ΑΠ0|(ΕΦΜ|ΣΕ ΤΗΝ ΕΜ
” 8 ΜΜΜ
 ΜΝ ΡΛΝτ0γΜπΛ
,.·“ γ;ςὺ·
:Αν ν ^ .
ε ΙΙ·
)·"·ῦΞ
Π0νΞ$Ρ0Π8'
Η ' “ ' ΜΜω.“ω;π των: ω»
ί κ ›
Ϊ η ΐ “,/μ“μωΜ¦ωἩ ώ
3 Μ 44 Ἡ · πει/[Ϊ  ““ Η “
ΜΜ:ηΜ Με 4.ΜῆΒ 4·3 Η χ 3 .4 Ι |
Αν. Η 'Ο __ Λ β · η η Ἡ Ή ρ Μ η
ά Ο. 26 9 _ γ· | 
0% ΓΜΝ|οΤ^  = · ' Τος1ΠΟγ£ωμωστΗνΔΘΜο0 ΕΜΟτΓΟιΜΜμΩ Σε^|ΔεΣ › “ 7 ”
8750+£ΙΔΙΚΑ , ' Ελ(ωψε“_Μ)Πιπτ1Η0ιΜΠωτω10ΠωΠΠ(Ι8 !ΜΠΔΣΚΕΤ  7  | ·
ΠΟΙΗΜΑΤΑ ` Δ  η· _ Λ , ¦¦ 
'ΑΦΟΡΑ το ΣΤ0|ΧΗΜΑ ._ Ι
·Ν·κΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ', ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ τογ ηΑιχΝ·Δ·0γ. ; η η γ > 
. 2νηΠΜΞεγπενονΜ 7 
Μ.κΕῖΗΕΑ.σ Ο ΟΛυμη·οκοε το ΜΜΜ
κ·ΝΔνΝο1 εΜΜσνιΜΜ
στο ΜΜΜ, οι1ω5 η ΤΣΣκΔ
Με κο' το σωωγμοτο
Ι' 7 ΞεΜεΝ“
ΔΝΤ|ΣΛΜΔΡΔ  Απο ε"|θεΣΗ
' ΜετογΩοω Μο τι5 οκοὁἩ¦ιε5
του Πονιωνιοω για τον ΠονοΘηνοικο
' Μο ογωνπστ·Μ ο ΖεΜ
Π:ιζειωοιοσΉΓ;0Ἡεω