Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Μέρες ΑργεντινήςRecognized text:
ω ο ω,ω- αν
κΦΜ Μ Μακ Π Τα ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
ο"¦ψΜωω |
ΜΜ·ψΜ Μ.ωΜ9
Μ·Μ- ΜΣἩΜΜΜΜ ΜΑΜ τον "ΑΜ ωτωωΜΜγΜυΜοπ
ΟΛΗ Η κοιΝΩΝιΑ ΔΝΤιΣΤΕκεΤΔι ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝ|ΟΥ
' Πισω: Ταφἰρ έκαναν τ ' Στο Μωρό τουἔκαι : ' Πε65σ τα " ' Ποίημα. δεν έχετε ιστιοτο Συνταγμα 20.000 αγροτε5. Έ το -κιναμα Με φτασω.. Ξ και το υπουργειο Ϊ και -Δγρὁτιι, τιαΊὲμα.
Που εισέβαῆαν μετα τρακτέρ : Οι αγροτε5 οσων 2 Αγροτικἡε Αναπτυ£ιιε ; σου τιᾶνουνε τα αιμα-,
και έστησαν ακιινὲ5 ξ στο κυνιιγι τα 'ΜΡ ξ ξ τα συνΘἡμστα σου κυριαροισαν
οΣοΜΜεΜπε“ ωζ'Γ°Σ"^Ε“"9Μπ°"οἩΝΞ ,
· - ' 'Με μπορειτε να συντοξιοὁοτιιθειτε.
αν έχετε οφωτια στον ΟΑΕΕ
Μ·-Μο ΜΗ* βΓ . · τι
·ψ· ΤψηΜ μ·- _ ο ω Μω-·ωἴ-τ#Β
Μ*κῳμ··Μ ω.ω ω·ΜΜ ; Β
ο Ανοίξαμε με
ντουῆατιε5
-. .ι ' και βρὴκαμε
σκεῆετ005!
Μέρκεῆ·ΜουνεϊταευιανμαωΠρΜυμκα _- '
<<Μονὁ6ρομοε π|τήρπσιι ΝΔ" ο,
του μνημονιου» ο· ααα·
ο... πατηστε!
ωΜΜῖω.οΜΜὡ“9Μ.Μ
ωκ»ΜωοΜΜωΜῳ #ω=8
:ἘΜ.ἩἴῶἘἙἑἔἩ: πω
ω.ωμωΜ“Μω“““ω 
ΜοοΜ“Μ· ρω. Σω;" ' Δ · - Ρ _ = '.
_' - .Δ› ε . - .
το αοΜΜΡο-π Μ ι ή»! :““Μ=%ῳω“ἩΨ“Ψ.Μ:Με=:ἩεἩ“Ἡυ
 , _-¦ “4Νὴ _ ' η· _ κμ··ΜΜΜωΜσΜν_4ω“-ΜἡρΜΜ=·ΝΜ
ρ | ”ί α Μ Μ ωΜ=ῳΜρΜ=ῖ=Μω%·Μ
υνσνττιστι Π  _
8 α κίσκσυ·> θε? υ σε' η'
ξ] Μ Η! " . Μ°ωῳἐ¦3 Το χρυσό οσα' '· "ζ ΗΜκ ΜΜΜ'
' “ω .ου,- ' “ταρω Σκῆσβενίτη - · Πω ω“μ“Μό·
Με. :ω¦° ν το Φωτό του Με”
ω ώ · .' " τ" Η '· .' Ι τ ' Δ" " | Δ! τι Ι' ν
ω”υμωω ω· , .- ι .
.Νἑ¦.“7¦.μἑ.·_¦ ·_ κ., 5.. υηα, βη ; - Νασο:: “αν Μ:η...χισςΑ__
Αν* ὅ Δ ΜιοκΜΜ “
ὲ. Η. ι"“Δ -ι-.· ΜΒΜ" ϊ; Δ ' '