Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Λ “ ν ` 7 · τ · ο ί κ· γ Ι ο γ .,
 ΜΒΜ" "ΐ°Μ"Ρ  του", 
ΜΜΜΜΜ ..ρω τιττιττιυτιττττιι ,τ έ Ψ ο ρ τ
ί γ · Ϊ · Απο του ν “ · · '
'ϊ μ ν Γ
ί· _ .
ασΙ@Μ Πω5  Ι ' Ε έκ!
ι το ΧΕρί0 μ05 _ Δ Ι η λ~:βί=ἑ=ὅἔϊἔ καιαῆῆσυεθεραπευτα μοναχου5
 Τ Υ'°ϊΡε“°“ν > = - = · ·ἔΞῦ""Ἡ%ω Π· Νεο ιιει>ιοΔικο δ “
ο., 4 ¦  · . γ _ τ τ ὁ ΣτοτχΗΜΑ
 ο το σωμα ρω “ :ζ 2 ., νδ, Αναῆυσειε καιιιροβΠὲυει8
έ Ν η ω2 οποια κορυφαια ιιμωτσ00ίιμστατου κοσμου
|||||!|
ΜΝ 'ΜΒΜ,
Εβδομαδιαία Αιτιοκαῆυιπικίι Εφημερίδα · Σαββατο Η Φεβρουαρίου 20Ί5 · Δρ. Φὐῆῆου 5Ί3 0 Τιμή: 3.50 € · νννννν.ρ8ι85ΜιΠίο.αι·
Όρμο Ξ Ϊ; _ _ ¦  Τα μυστήρια
σιτυτοῆη8 ο Θ στην <<ογορο
Ι του ατωνα>>
 ' _ ἑ_ ή “ή Ποτοε ο ροῆο5 Με ΤιτοΜ5οο - Ο8Ρ (νυν ΤΗΔτΕ5) και του μεσαΖοντα-έκιτῆοξο
η Σελ. Ι4-Ι5
0.500 ευρώ μόνο τον 'ανουαριο
στο Γ .Γ. του Πρωθυττουργτκου
γραφείου 2.008 ευρώ μισθόε
σε καθαρίστρια! - τα ιο. 31
ΨηφίΖουμε
Ασφαῇτστκό.Δεν ΝΑΤΟ
υτιοκυιττουμε σε πέσετε στο Αιγαίο
ν πιω-5 Ι ' 7 ζ κ ~·
ι γ ._ ΣΕΜ|Ακ^ΩΣῖΗ
Ι Ω ` “ γ . Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΥΡΙΔΡΧ|Λ
 | σ | Π α ` ,ο Ϊ π Τσανατιαντοτα 1
Χ _..>κ 5 ·' ερωυίματα τ ·τ
οδυνηρόε -. 
γιατη ΝΟΤΑΜ Χ
οι τιεριτιοῆίεε
αίσχου8των
Ι Με δεῳωσουΒκυΜΜ3 ΠἄΜὡ3(ΜΝΜΜ| Τ ,
συμ | ασμ08 ιωφωυ“ωυωωκωωωωω›ωωωω ότωρκἙἔΜω · · τ
σεΜφῶοδΜαώτοαδΜσωοωίοωΜ αν", π
με οΜΤσίφω.ΠροααΜπΜωκσμαμίαΜ ·· ~ Κ,
ιιινοιυοθαφοκαΊέσων,ωωθακαΜΜμωῶο ΜΜΜ ο `
οΜοΉτττσΜ υμών. ο
εῆῇΜκ@°ωΜ ΗΜῳΜω@&ε αυυιθαεπδὡ«ωΜΜ.ΜνωΜ8 πα Μαρτιου "
μιιιερικαἡ κυρίωνσΜαᾶΜκαωατώΜο “ Σελ·3'5 ' Σελ· 53
γιατου5Μῳυγ8 Σελ.4·5
- Δ Μια ϊ.  . - ο ; 7 _Μιτῆοκο οργιτ5
` συνερνασια  · ,. · . ..1. .τι .9-7 -·  .
με Πωργο · ; · _ _ ΧΑ έ ·  ογροτων
'τ καιΣταυ . Ι . κ τ Ι.  ·' .υ · ·
 ¦.μετσι“ρρἙ  · _ ., γ ο  στον Αθηνα
· πιο να ' ; ';_ ῖ-Ζ κ 4· · τι έ· -οΧελ.4-5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα