Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ί3-02-20ί6'
ΑΔΩΝιΣ κγΡοΥ
Διευθυντή; (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. κΥΡογ
αστε-1950)
κγΡοΣ Α. κΥΡογ
αστε-1974)
ΑΔΩΝιΣ κγΡοΥ
ς1974-1997)
ΕΣΤΙΑ.
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ[ΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Νεφώσεις μέ τοπικές βροχές καί
σποραδικές καταιγίδες στα δυτικα¦ βόρεια καί τα
νησια τοῦ ανατολικού Αἰγαίου.Ἀνεμοι νότιοι
στό Αἰγαῖο έως 7 καί πρόσκαιρα 8 μπωφόρ.Ἀνοδος τῆς θερμοκρασίας. Στήν Ἀθήνα έως 18β.
Σάββατο-Κυριακή 13-14 Φεβρουαρίου 2016
β Μαρτινιανου ὁαίου. Ακύλα καί Πριακίλλης.
Εύλογίου Αλεξανδρείας.
Σελήνη 5 ήμερῶν
Ανατολή ἡλίου 7.ί8'-Δύαις 8.0ί'
Αριθμ. φύλ. 40877 | Τιμή ί,50 € (μέ τό βιβλίο Αθ)
Αμερικής 9. ΤΚ. ι0872, Αθήναι. οστίεηΜε@οτεηοτρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί Ο 822083ί. οσε: 2ί0 324807ί
Καταχωρίσεις: 2ί0 3220482. Συνδρομές: 2ί3 0170870 - 210 3227870
"Ετος ί22ον
Καταλυτική
αβεβαιότης
"Οταν τήν δεκαετία τού 990 ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος Μπίλλ Κλίντον μιλούσε για τό Μεσανατολικό, ανεφέρετο στήν «μεγαλη λαχταρα για τό
σιωπηλό θαύμα της κανονικής ζωής» (Πιο εκει
μεσαίας ίοτ Πιο αιτία! Μαρία οίυοτιαεΙ ΙΠε)."Ι·Ιθελε έτσι να δείξει πόση αξία είχε η κανονική ζωή
καί πόση σημασία εἶχε να επανέλθουν σέ αὐτήν
“Ισραηλινοί καί Παλαιστίνιοι.
ΣτήνἙλλαδα, παρ° ότι δέν έχουμε πόλεμο, τήν τελευταία έξαετία έχουμε όλοι καταλαβει πόση ση μασία έχει να έπανέλθουμε στήν κανονική ζωή. Διότι η
χώρα μας έχει χασει τήν όμαλότητα ή, αν θέλετε τήν
καθημερινή κανονικότητα. 'Επί έξι χρόνια, από τότε
πού ξέσπασε η οἱκονομική κρίσις, οἱ περισσότεροι
"Ελληνες δέν ξέρουμε τί θα μας ξημερώσει αύριο.
Αὐτό, πέρα από τήν αγωνία πού προκαλεῖ ατο μικα
στόν καθένα, δέν βοηθεῖ τήν κοινωνία να προοδεύσει
ΜΜΜ. Διότι η προσωπική αγωνία μετατρέπεται
σέ γενική ανησυχία καί έτσι συντηρεῖται ένα εὐρύτερο κλίμα ανασΦαλειας. Καί είναι αὐτό ακριβως πού
παρεμποδίζει την επανοῦ ί δο τής οἱκονομίας σέ πορεία
ΜΜΜ' Με:Ἡ όπως αβεβαιότησ
Οἱ εὐθύνες για τό γεγονός ότι ξεφύγαμε από
τήν κανονικότητα είναι τεραστιες καί βαρύνουν
κατα κύριο λόγο τούς πολιτικούς. Διότι για να έπικρατήσει γενική όμαλότης, πρέπει να ύπαρχει
πρωτίστως πολιτική όμαλότης. Καί αὐτήν, οἱ περισσότεροι πολιτικοί φροντίζουν να την τορπιλλίζουν. Δέν αποδέχονται την εκαστοτε έκλεγμένη
κυβέρνηση καί προσπαθούν να την ρίξουν.
Τό μεγαλο κακό αρχισε τό 2009, όταν ὁ Γ. Παπανδρέου απεφασισε να ρίξει την Κυβέρνηση Καραμανλή στό μέσον τής θητείας της. Τότε κατελύθη η
πολιτική όμαλότης. Καί έκτοτε η έκαστοτε αντιπολίτευσις προσπαθεῖ να ρίξει τήν κυβέρνηση πρίν από
τήν ωρα της, με αποτέλεσμα να έχουν διενεργηθεῖ
πέντε βουλευτικές έκλογές έντός μίας έξαετίας.
ἱΙ·Ι καταλυσις τής πολιτικής όμαλότητος είχε τραγικές συνέπειες καί στήν οἱκονο μία. Τίποτε σέ αὐτήν
δέν λειτουργεῖ πλέον κανονικα, στα οἱ έναλλασσόμενες κυβερνήσεις αλλαζουν διαρκείας τούς κανόνες.
"Ο"Ελλην πολίτης κοιμαται τό βραδυ (αν βεβαίως
κοιμαται) καί δέν γνωρίζει ποιούς νέους φόρους θα
κληθεῖ να πληρώσει τό πρωί.
Άλλα καί πέραν αὐτοῦ, δέν γνωρίζει αν θα μπορέσει να παει στην δουλεια του -λόγω «μπλόκων»
ῦΕκχωρεῖται
ή έθνική περιουσία
Μέ νομοσχέδιο όλος ὁ πλοῦτος σέ ένα ΤαμέἘο
ΩΣ θΕΤΙΚΙ-Ι έκπληξις χαρακτή ρίσθηκαν από οἱκονομικούς καί δημοσιογραφικούς κύκλους των
Ἀθηνῶν οἱ δηλώσεις καί ή ατμόσφαιρα στό Ευτομτουρ τῆς Πέμπτης για τό ἑλληνικὸ ζήτημα
(Η πραγματικότης όμως πίσω
από τό κλίμα αὐτό δέν σχετίζεται μέ
αλλαγή τής στασεως της εὐρώπαῖκῆς ύπερδομῆς καί τοῦ ΔΝΤ ώς
πρός τήν πίεση για «μεταρρυθμίσεις» καί συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους. Ἀλλα μέ τήν
συμφωνία πού αποκαλύπτει σήμερα
ή ιἑΒστία» μεταξύ τοῦ ύπουργοῦ
Οἰκονομικών τῆς (Ελλαδος καί ΕΒΕΚΤ -ΔΝΤ για τήν έκχώρηση τοῦ
συνόλου τῆς έθνικῆς περιουσίας
τῆς χώρας σέ ένα ύπερ-Ταμεῖο ὑπό
ξένη. στήν οὐσία, διαχείρισή.
Βασει έγκύρων πλη ροφοριών. ὁ
κ. Τσακαλώτος. μέ τήν σύμφωνη
γνώμη του κ. Τσίπρα. έχει ήδη προσυπογραΨει νομοσχέδιο. Μέ αὐτό
ἱδρύεται ένα Ταμεῖο Ἀποκρατικοποιήσεων στό ὁποῖο έντασσονται
έπί συνόλου τό ΤΑΙΠΕΔ. όλα τα
ακίνητα τοῦ Δημοσίου (ύπερβαίνουν τα 78.000). τα λιμανια. οἱ δρόμοι καί τα έσοδα των διοδίων. οἱ
συμμετοχές τοῦ Δημοσίου σέ ΔΕΗ,
ΕΥΔΑΠ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ,
ΤΡΑΙΝ ΟΣΕ μαζί μέ τα δίκτυα. ὁλόκληρο τό τραπεζικό σύστημα της
χώρας. μαζί μέ τό ΤΧΣ. καί. τό κυριώτερο. τό σύνολο τοῦ ὁρυκτοῦ
καί ένεργειακοῦ πλούτου τής χώρας σέ ξηρα καί θαλασσα.
Ἐπί τῆς οὐσίας έκχωρεῖται τό
κρατος ως ὁντότής 4›ἰκονομική καί
είσοδηματικήε καί ὁργανώνεται ένα
ύπερεθνικό κρατος μέσα στήν
(Ελληνική Ἐπικρατεια. τό ὁποῖο
έχει τήν δικαιοδοσία για τα έπόμενα
τριαντα χρόνια να πωλεῖ. να διαχειρίζεται καί να αναδιαρθρώνει όλη
τήν περιουσιακή βαση των(Ελλήνων. Τό όλο έγχείρημα παραπέμπει
εὐθέως στό «σχέδιο Κόμπρα». έπί
καγκελλαρίας Κόλ. μέ ύπογραφή
Σώυμπλε ως ύπουργοῦ >Βσωτερικών
της Δ. Γερμανίας τότε καί δύο διευθυντικών στελεχών τοῦ ὐπ. Οἰκονόμικών Κέσλερ (μετέπειτα έπί κεφαλῆς τοῦ ΔΝΤ καί Πρόεδρος της
Γερμανίας) καί Σαροζίν (αργότερα
μέλος τοῦ ΔΣ της Βυιιαεηεβσηκ) μέ
τό ὁποῖο ένσωματώθηκε ή Ἀνατολική Γερμανία στήν Δυτική. Για τόν
σκοπό αὐτό ἱδρύθηκε ένα ύπερ-ταμεῖο Ἀποκρατικοποιήσεων. τό περίφημο «ΤωυΙιεαό», πού διαλύθηκε τό
1993 καί έμεινε στήν ἱστορίαγιατήν
διαφθορα καί τήν οἱκονομική καταστροφή τῆς παραγωγικῆς βάσεως
τής Ἀν. Γερμανίας. Χαρακτή ριστικα. ή τότε περιουσία τοῦ Ἀνατολικού Τμήματος ύπολογιζόταν σέ 600
δισ. μαρκα. Τό Ταμεῖο εἰσέπραξε
μόλις 42 δισ. εὐρώ καί όταν διαλύθηκε αφησε έλλειμμα περίπου 170 δισ.
εὐρώ πού πέρασαν στόν δημόσιο
προϋπολογισμό τη; Γερμανίας.
(Λεπτομέρειες σελ. 2)
το έπίχέιρα μιας αφρονος
ρητορικῆς στό αγροτικό
Το τρακτέρ κατέλαβαν τό κέντρο των Ἀθηνῶν
ΣΤΑ ΜΕΣΑ τοῦ περασμένου Σεπτεμβρίου. σέ προεκλογική ὁμιλία στήν
Λαρισα. ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ύποσχόταν ότι ὁ ΣΥΡΙΖΑ θα έξεύρει «ἰσοδύ
ένα τρακτέρ. βροντοφώναζε πώς «όσο
ύπαρχει μνημόνιο καί τρόικα. προοπτική για τόν αγρότη δέν ύπαρχει».
Άν καί ή τρόικα έγινε κουαρτέτο
'Η 'ΜΔ
Παρουοιόζει ένα
μνη μειῶδες έργο
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
|ι `ίί'ι'
¦ αν “απο
ο Αύριο ξημερώνει η περίφημη «έορτη» τοϋ «Άγίου Βαλεντίνου» καί ό κόσμο; έχει κυριολεκτικά
τρελλαθεί ”Ετσι, τό Χόνγκ
Κόνγκ ἐπιδιώκει νά γίνει
τό λιμάνι τῶν... ἐρωτευ
.㦦 ||·|χ Μι
Ρ  -Δ
απο κατσει
ξέσπασε χθέ; τό πρωί από
αγνωστη αίτία στό Ἐθνικό Μουσείο τη; Τσεχία;
κατέστρεψε περίπου 200
τ.μ. τη; σκεπή; τοι? κτιρίου. Εὐτυχῶ; δέν Μρξαν
θύματα καί δέν προκλήθηκαν ζημιέ; στί; συλλογέ;
τοϋ μουσείου. Τό κτίριο,
στην πλατεία Βέντσεσλα;
στό κέντρο τη; Πράγα;
κατασκευάσθηκε την περίοδο 18854891 . Τώρα δέ
ἐγίνοντο έργασίε; ανακαι
Μ. προκειμένου «να έξαλείωυμε τήν ύπερφορολόγηση
των αγροτών». όπως χαρακτη
καί έπεισοδίων-ή ακόμη καί αν θα έχει δουλεια. ἱΙ·Ι
έννοια τής κανονικότητος έχει καταλυθεῖ πλήρως.
Καποιος πού έργασθηκε έπί μία ὁλόκληρη ζωή θε
μένων καί θά ανάψει
25.000 λευκά «τριαντάφυλλα» Ι¦ΕΒ μέ τά όποία
καί ή συγκυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ-Ἀνε- νίσεω;...
ξαρτήτων (Ελλήνων ύπέγραΨε τρίτο
ο Γιά απάτη 30 έκατ.
ωρούσεότι θατόν έξασφαλ' ιζεήσύνταιξίς του. Τώρα Ριστικα ελεγε· Η Φωλια του μΥημονιοί η.ρητ?ριΚη γιατο αγΡσΠΪο έχει στρώσει τό πάρκο . ¦ ¦ .
9 ι · ι = ~ ε 9 ι έκεί απετέλεσε καί τό κύ- ζητημα δεν αλλαἔε ριζικα· Η » Ι ι » - ~ ευρω Μεληφθη "Μωβ
αυτη περικοπτεται βαναυσα. Ενω οσοι εργαζονται, νη . , . Ταμαρ, που υπαρχει εκει. . .
κνειο ἄσμα μια τριετοῦς «Ἑστια» (βλ. παραπλευρως) επανει- 7ΜΡΟΞΜθΟλικοΞΚλΠρΡ
δέν γνωρίζουν καν αν θα συνταξιοδοτηθούν. Τά φωτισμένα τριαντάφυλλα θά μείνουν στην θέση του; έω; τί; 22 Φεβρουαρίου ημέρα τούφεστιβάλ των φαναριῶν».
ν κό;. Ό πατήρ Μπενβενούτι εἴτειθε ηλικιωμένου;
νά προσφέρουν τόν όβολό του; γιά φιλανθρωπία
λημμένως προειδοποίησε για τα έπίχειρα αὐτῆς τῆς πρακτικής. τα ὁποῖα
πλέον είναι έμφανῆ σέ όλους. Τό κέντρο των Ἀθηνῶν παρέλυσε. κομβικα
αφρονος ρητορικῆς. μέ τόν κ.
Τσίπρα να στηρίζει στό διαστημα
αὐτό όλα τα αἰτήματα καί καθε κινητοποίηση τοῦ κόσμου τῆς γεωρ
"Ολα αὐτα είναι αποτέλεσμα της ανευθυνότητος
πού έπιδεικνύουν οἱ πολιτικοί μας, οἱ ὁποῖοι θέτουν
τίς προσωπικές καί κομματικές αηδιώξεις τους όπε
ριοτερα
ρανω τού κοινωνικού συμφέροντος. Τό όποῖο είναι έν ΤὸΜ“ΜΜ“° ΜωΜθΜΜθΜ@ γίας, παρα όλο πού γνώριζε καλα τό ὁδικα σημεῖα σέ όλη τήν χώρα παρα- ΜΠά Τά ΤρΙΜάφυΜα θά Κέ δῆλον! νά Μύθοι/Κ
πΡοΐεΨξνω πεπανοδος ?τηνΡΜΨη"9 στο «Ψ Μ Μ “Ξ ξαιρετικα δύσκολο οἱκονομικό περι- μένουν κλειστα καί πρακτική λύσις πωληθοϋν πρόΞ Η δολ_ θε δηθεν ΧθημαἩ°7ΙΚΠ
ΠΜ θαυμα της κανονικης @ΠΟΣ Σημερα δωσανε - Τά πρωτωᾶώα τῆ€ βαλλον μέσα στό ὁποῖο κινούντο οἱ στό μεῖζον ζήτημα πού έχει δημιουρ- λάμα έ(αΠο“_ "αίρεία που εἴΜε! “πο
έπικρατεῖ τό αντίθετο: Καταλυτική αβεβαιότης!
Έστω; 7Σεπτεμβρίου
τότε κυβερνήσεις. Τόν Φεβρουαριο
Ζ. καί 1 7 Οκτωβρίου 2015
τοῦ 2013 μαλιστα. ανεβασμένος σέ
γηθεῖ δέν είναι πλέον ὁρατή.
(Λεπτομέρειες σελ. 5)
σχόμενο; μάλιστα ύψη
· Είχε νά έμφανισθείστην
ὑπηρεσία του έξι όλόκληρα χρόνια καί κανεί; δέν τό
λού; τόκου;... Καί έβαζε
τά λεφτά στην τσέπη
του. Ωραίο; «πατήρ»...
Σ | | | πηρε χαμπάρι! Πρόκειται Τήν  Μελήφθη ή
(<   | |    γιά έναν 7σπανό, τόν Χα λίραμμαΤΜ Του'
 ο  ω  ε. Ο . ακίν Γκαρθία. ό όποίο; | | | | |
εργαζόταν στό ίσπανικό . Τί τα θελοΨ Τα πἶρίερῖ
Μεγαλύτερη ο κ Τ ν δημόσιο! Ἐπέβλεπε την Μ Κθὲπα| 7αν δεὴ Τα
. Ι - ι ~ γνωρι ουν; ναφερομαἡυΦεσκτύ20ι5 θα η οαουοεοκου απο Μπαντ ¦ ¦ ν _
Κατα 0,7% μειώθηκε τό μ Μρ7αωαΞλυμαΤωρ Το  στην πρωην  Γ
ΑΕΠ τό 20" 5, γεγονός | _ | ότι έλειπε ανεκαλύφθη Μα ^ωρί ΤΜμαΗ η ΟΠΟΙΟ!
Πού δυσ¦ωλεύει Τίς διο_ Ἀξιότιμε κυριε πρωωπουργέ λήθηκε τό στόκ. Από ΠΑΣΟΚ, ΠΑ- για ναἔασφαλίσετε καί μια σημαντική Χουν;τα;. Καργα Τσαουσέσκου! Πρό ὁΤαν ἀπέκΤησε ή; προ_ σέ Μομπή Με 7αΜ¦κῆΞ
τιρσγμμτεύ7σεις καθώς Ε Μι προχΜπ εκ ΣΟΚ. ΠΑΣ" ΟΠ! βαση, μια μαγιό ευεργετηθέντων που ήμερων μετοβαλατε σέ αιτηγορευμένη ὑπ06έσεκ Μά νά ένα! ΜΜΜ προσπάθησε
ἐεταφερειαρν%=κἔ ετιι- Με ΜρΜμιΜΞ ΤΜ κοινωὸί“; Φ'αΧμαΞ ΠαΜΟλΟωώω Τήν αια θα σα; ψηφίζουν από  ζωνη τήν Ηρωδου Αττικον. Επιβα- ὑποΨήφΙοΞ κά ἔνα βρω νάἔ¦μηρεωία χορεύΤρ¦α
ραπ] ΚΟ! (πο - ~ , Καθαρή γραμμή κομματικου κρότου; λατε έλεγχο στοιχείων καί σωματική ~ 20" ~ . ι Του πρΙφημωΡοΙθ (ΜΙΟ
Σελ. 2 καί μπράβο σα; Καταλαβατε αρκετα Μπεριφορἀ τηεκνβεσνήσΜ σα; κά ω ΤσαωΜΦν ΜΜΜ έρευνα για να χορηγηθεί αδεια δω' βεί? '“ . ο" έπρεπέ . - . . . .
νωρί; ότι σ, αύτόν τόν τόπο πού γέυ- έλεγα «κατι μού θυμίζει, κατι μού θυ- ' ' Με' Κατάργηση ωωπρικῆ5 ζώνηΞ στο δημοσιο. Παντω; τω- 1Πρ έπεισε κω αυτη τον
'Η διαδικασία ὲξύδου υηα Μ Περικλῆ ἑνα Πλάτωνα ἑνα μίζα». Καί αἰφνιδίω; εγένετο φῶ;στήν Στήν γραμμή Τσαουσέσκου είναι ί ¦ Τ έ ι ἄνω' Δὲν ρα αν καί πλέον έχει συν- οπλο. πανεωα σιγουρα
ὁ ύτήνΣέ κεν 8 . : _ Σένγκεν. σαουσ σκου κα . 80 θέ ,δ ,_ ἀλλάα. ι Ω ξε άδοξα
Η νν ΑρΜωἑλη και Κω ἄλλονε πω δὲν μνήμη μου καί καταλαβα ότι τό νέο καί ότρόπο; μέτόν όποιο αντιμετω- ὰ" Με ά ά .. Μ ό ταξιο τη ι, το ικαστη ΠΠ η ι
Ἐπισἡ μως “Τρέχει» ή - ι ἴνδαλμα σα; είναι ό μακαρί ;Τσαου- πίζετε τί; απεργίε; καί τί; αδηλῶσει; ο ι παρ ν βγει πωσ" ριο τοϋ ἐπεδίκασε πρόστι- διότι βρέθηκε φαρδιά πλαηροθεσμἱο τῶν τριών μον Φθάνει ἡ στήλη για νά 'Με Μ- η _ _ _ 99,9% ύπέρ ΣγΡ'ΖΑ σέ ΜΟΒ για Ι | , ¦ , , ,
_ . . . . σέσκου! Πολλα κοινα χαρακτηριστικα διαμαρτυρία; του λαου. Κατηγορειτε ¦ ι μο 22000 ευρω. πα στο πάτωμα και μαλιμηνων για την εφαρμογη ριΘμήσω. δὲν ήταν δυνατόν να μέναμε _ . να σταθεί πλήσηετανπση πολιτικη; . . . . Τῶν μέΤρων Πού έχουν στα, σΜαλωμό Τοῦ Ἀνδρέα Παπω βρίσκω στό καθεστῶ; του Τσαουσέ- του; αγρότε; για φοροφυγαδε; καί ΤωονσέΜν' στα με το κεφαλι! Ευτυχω;
ΠροΤ8ἱνε¦ οἱ ὲΠ¦θεωρη_ Βρὲον' Καλα γιά νά γίνει μιά ἀρχὴ' σκου μέ αύτό πού οίκοδομεῖτε για τόν φασίστε;. Ἀποφασίζετε καί ψηφίζετε Ο Πολύ λυπηρό είναι τό δέν κτύπησε αλλά σίγοω
τες της Σένγκεν. Σελ 5 Κω σάν ιο γώ νά Μπα- έλληνικό λαό. Κατν αρχήν φροντίζετε τόν δικό σα; αύθαίρετο τρόπο για να Ό Τω0ωΜ0ν πάπαλα- Τελικά γεγονό; ότι πυρκαιά πού ρα θά τό θυμάται. ..
ί ρ μ να διορίσετε δικού; σα; ΜΜΜ σέ μειώσετε τί; αδειε; λειτουργία; τῶν μόνο ὁ Κίμ ΠΜ·ῶν στον (Πω
"σφικτή συνὐνΤησι9 Με "ό ΡαΜι°ἡω°· Σω ζέ"αμα θέσει;-κλειδια τη; διοικήσεω;, τού Δκ καναλιῶν μέ προφανή στόχο να ότι ἰδαντρικό χῶρο τον αντασχισμον.
Β9Ἡκ°ΥοΠ'Μύσχ9ς πρίν βγει ὁ_ωλη "ό γήπεδο' Σω μοσίου. τῶν ΔΕΚΟ, τῶν νοσοκομείων. σετε αύτα πού δέν σα; δοξόζουν ἐπί ΠΜΣ Μ Τοῦ πΦβἀλλΜόΞ σα; είναι ¦ ¦ ,¦
ἐπί :Ρσὅσἔ:ἔ8γἙΞΣ Μια των σου· παν αγαπω Τῶν ωῶΜιων και δεν περιμένει κα: εκωΠΠραώρω βάσεως, ως κι ή ωρα” τῶν ναρῶν κοσωτώτων Διαβαστε τα αρθρα
Τῆς Καθολῆκῆς κἘἶ Τῆς με ή” Μέ 'α ΤΜ· λοιπό' οἱ Φω- νεί; ότι θα ανοκόπεῖή φόρα πού έχετε στείλετε δικό σα; ετιτελεῖο να τα λει- βίαΞ; ΜΙΝΟΣ ΚΜ| ΥΠΟ) Ψ" | Ο 3 | Η
νωσικῆς υποθεσω απατα Μήν Κανει μι· παρει αν αν τσποεττσσε στελέχη τουρνέ! Δεν που αμφιβολία ότι καψω Ζω τον πω Με «Συρια: Ολοι εναντιον όλων»
Ἐκκλησίας. ΣΕΛ. 6 μη" η ω'λί°Πω ἰΒΜω "ον ΠΑ- σα; να διοικούν καί τί; ἰδιωτικέ; Τρα- μέ τόν ἴδιο τρόπο θα κλείσετε καί τί; Μία; Διά" ΒηΜΜα δένω” Με Χ ~ Μ ¦ λ
7 ΣΟΚ' ΤΜ ἡ ΜιΥΝΦή Τῶν Μ· πεζε; ή καί δικού; σα; αρχηγού; στα έφημερίδε; έκτό; έαν διορίσετε καί έκέι' Μ Τήν κοινωνική ΜΡΡνωι°η! θηστ0€ ΨαΥΜ9 (σε · 7)
ί νόσων Τον· ΤέλοΞ βέβαια καί ἡ κόμματα τή; αντιπολιτεύσεω;! Προ- δικα σα; διευθυντικό στελέχη ή καλύ- ΜΠἀ Μω· «Κ[ν0ὐ ενη ά 09»
μετεγγραφή στόν ΣΥΡΙΖΑ τῶν τέω; χωρεὶ'τε καί σέ «βιαστιιέ;› προσλήψει; τερα έαν δημιουργήσετε υπηρεσία λο- | μ | μ μ
βουλευτών τού ιτΑΣοκ αφού έξαντ- χιλιόδων ύπαλλήλων στό Δημόσιο γοκρισία; όπω; είχαμε τόν καιρό τη; ΑΛιΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Νικολαοςι Μερτζος (σελ. 7)