Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΠΟΙ(ΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
“ΕΠ|ΜΕΝΩΝ ΕΑΑΗΝ|ΚΑ»
ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΠΣ 50%
ΤΙΑ ΟΛΕΣ Τ|Σ ΑΓ0ΡΕΣ ΣΑΣ
ΣΕ ΠΑΝΟ ΔΡΟ 5.500
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑ' ΥΠΗΡΕΣ'ΕΣ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΙ*Ιε"ΤΛΔΔ
ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 9
ΛΛόκτΙ5
ΧρΙαιοδααλοιιοαλο5
ΖΩΝΤΑΝΑ Πο ΠΑΝΗΓΥΡΙ
Το σωταρΙο ΠΡΟΣΕΥ2(ΗΤΑΡΙ
ΤΟΥ ΑΓ|0Υ ΠΑ|Σ|0Υ
ΜΕΡΟΣ Λ
Βιαλαριι5
κγΙιΡΙοτΙκΑ
ΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙηΙΙιΙ 
ΙΙΙ'ΙΙΙῖΙΞΤ ΚΙΝ-ΑΓΙ 7
ΙΙΙΙΙ ΜΗΝ· Ι|ιΙ›Ι4ΙΙΙιΙΙΙ
Ι ΟΙ 150
ΨΑΛΜΟΙ
 ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ
 ΓΙΑ ΚΑΘΕ
Ε ΙΙΙεΡΙΣΙΑΣΙ-Ι
 'Για ΖΩΗΣ ΑΙΑΣ
του ΣαΒΒατοκὐριακου
ΙΔΡΥΜΣ
ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΔΥΝΑΤΑ ΠΟΥ θΛ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ
Αγρια ιιΙιαα ιιε πιει·
Ταιιιαα-όιαιιαακΜ
Ο πρωθυπουργό8 σχεδιόζει τὡ α
τιε επόμενε8 κινὴσειε ώστε να αθοὐν Ε τα μεγαλα αγκαθια που έχουν σχεση _
με το Ασφαλιστικό, το Φορολογικό,
ΟΙ Ι5αΨ
ΦΙΑ ΝΝ'
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ|0ΔΡοΜοΣ ΣτοΝ ι'ι(ι>ΕΜο   Χ 7 ο
, . Μια ,
| _ στον σειοτιικε  τ  ΜΜΜ α" :η
 οι “ι Ι “ Π Π"°ΣεΤ° “32 Ι  
Η καΒαααΕ Κῇααθμὡνο8 ων ΜΒΜ" .
'ω' 0'00'ω' Με '| 6-2-'| 965 Ι ΤΜ "ΜΙ
  Ι ΓοόφεΙ οΙ_. ωαοοόΙιουῆοει "ε...