Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΔΕΗ, ΑΤΤΙ£Α ΒΑΝΚ, ΠΑ. ΚΡΗΤΗΣ, ΝΙΚΑΣ Ο 24-25
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ · ΙΙ Ξ  Ι ελ _ · Ι4 Ι(ΟΙ(Ι(ΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ° ΙΟ
Στάριγμα οι εξαγωγές ἔ   ΓΕΒ: 'ΕτοιμΠ για Ναι μεν αλλά, αΠό
μα τις εισΠγμένες ϊ Ο '
μεγάλα μεγέθΠ, αλλά... τους τραΠεζίτες
ΡΤ .00Π1
Τώρα ο" Με
Ο ς;; στις οθόνες σας!
ά ΕΠΕΜΥΣΕΙΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔιΑ·Α ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΙΣ ΑΓΟΡΑΣ 'Ετος Ι90 - Αρ. Φύλλου 934· η- |6 Φεβρουαρίου 2016 - ει
σας) (ΜΥ
ωνννν.ευ το268γ.9τ
ΕΑΛΑΙ(ΤΩΡ · ΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ · ΙΙ ΝΕΟ|(ΟΝ · Η ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ · 22 ΙΝΤΕΙΙΙ.|ΡΕ · 22
ΑΓΟΡΕΣ: ΠΑΠ Η ΕΥΡΩΠΗ οοωΝΠ ΠΣ ΠΡΟΣΔοκιΕΣ · 12-13 Ύ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - Χ.Α.
ΓΟΡΔ ΟΣ ΔΕΗ ΟΣ
Ώρα άμεσων Μοιράσω α έ) ν κυβέρνηση
·.'_'
.··.·
4 _ › ν ¦ σ
. `ὶ| <·ν·>' Ισ' - Ο 3 2 8
.μ ”Ερμ ··'.-'4 ~|κ ν" "-· ι' Δ ·06 ·`:Ι< Ι '-.--·' ῖζὶΙ'Γ%`
|   |   ΜΜΜ ΕΞΙ.. 3-9
ΜΟΒ 53ωοΟ Το ΕΠΕΝΔγΠκο ·Ξι>··ΑΜΞκ›ΤΜ