Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Στήριξαν την οικονομία οι ηλεκτρονικές συναλλαγέςRecognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΜΕΡΗΣ|Δ Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ
γνωνν.χήΜωἰ8'ἱήο.9τ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ "2 ΦΕΒΡΟΥΑΡ'ΟΥ 20"6 2709 ΧΡΟΝΟΣ - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5627
Τ|ΜΗ Τ¦5 €
 “0.88 ο·   
γ  “0.88 -Τ.Μ Ανοδικές 8 Ί
σερφαρω μια Με .......  .......................... ..
¦Μ περαιτερω 544,59 .Με κ°©κες 8 Ί
.ΜΜΜΟω ι.ιιεω τα ........................................... ..
· ΜΜΜ ταρω στα. ΜΜΜ 2ο
Μ Μ ΜΜΜ-Μ. κι ί.88ί.30 -2.35% .......................................... ..
ΣΥ ΝΕ|ΣΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΠΕΡ|ΟΡ|ΣΜΟ ΠΑΡΑΟ|ΚΟΝΟΜ'ΑΣ ΚΑ| ΕΣΟΔΑ, ΕΚΤ|ΜΑ Η ΕθΝ||(Η
ΣΤ|·|Ρ|ΞΑΝ ΤΗΝ 0||(0Ν0Μ|Α
οι “ηηεκτρσνικές συναΜαγές
Η μείωση της εξάρτ
στο συνεισέφερε ι¦Δ% στο ΑΕΠ
'Ο Μ  ~_ _ περαιτέρωσυρρίκνωση τηςπα- στην οικονομική δραστηριότητα από
“Μ `ῖ~ί /'“ ραοικονομίας μέσω αύξησης την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλ
. ΕΝ, 7' των ηλεκτρονικώνσυναλλαγών λαγών(από4,7%τουΑΕΠτο20Μσεε
` ῇ .. τ· Δ Ο “ _ σεεπίτιεδαπαραπλήσιατουευρωπαῖ- κτιμώμενο 6¦8% το 2015) ανήλθε στο
.ωτ-==τι·Ξ=·α=·==·-······ι κού νότου¦θαπροσθέσει0¦5% στο μέ- Τ¦4% του ΑΕΠ στο δεύτερο εξάμηνο
_ · 7 · Η 5 · _ . Ι Π γ ·' :¦= ω” 1
Δράση κατά της μεταναστευτικής κρίσης
σο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της περιόδου 20Τ 6-2020 και περίπου Τ ¦5 δισ. ευ
- ρώ στα φορολογικά έσοδα, εκτιμά με
λέτη της Εθνικής Τράπεζας. Η μείωση
' της εξάρτησης από το ρευστό εκτιμά
ται ότι συνεισέφερε άμεσα Τ,4% στο ΑΕΠ του δεύτερου εξαμήνου του 2015,
στηρίζοντας συναλλαγές στην επίσημη οικονομία και συρρικνώνσντας την
του 20] 5, ενώ μεταφράστηκε σε συνολική ώθηση +0,8% στο ετήσιο ΑΕΠ για
το 2015. Χωρίς αυτή τη συνεισφορά
και χωρίς την ευνοϊκή επίδραση των
χαμηλότερων, από το αρχικά αναμενόμενα τιμών πετρελαίου η ετήσια ύφεση το 2015 θα προσέγγιζε το -2¦5%.
Τόσο τα στοιχεία της πορείας των φορολογικών εσόδων όσο και αναγωγές
παραοικονομία¦ αναφέρει η ανάλυση. βασισμένες στην εκτιμώμενη αύξηση
· _ · Η άνθηση των ηλεκτρονικών συναλλα- των συναλλαγών χωρίς μετρητά κατά
ονοῇοΗβσνε| το  θα "σρεχε| , γών φαίνεται ότι διαδραμάτισε βασικό την ίδιαπερίοδοσυνηγορούνστιςανω
υΠΟσΕΠρ|ξΠ στην σνασΧεσΠ της ΠαρσνΟμΠς ρόλο στον περιορισμό της παραοικο- τέρωεκτιμήσεις¦ σύμφωνα με τηνανάδιακίνησης ανθρώπων στο Αιγαίο τα 4 “να αυξΜνΤαΨ·ςωΜΜ λυσητφΕθ“κή9ΤΜεζα9
την τελική ζήτηση στην επίσημη οικο- Τα περιθώρια διατηρήσιμων κερδών
Η ίίλ/Χ(Ιϋ[ | Ο Χ^ΚΕΡ ?ΣΤ ΗΜΕΡΑ
νομία και ασκώντας πίεση στους εμπλεκόμενους σε άτυπες/αδήλωτες
συναλλαγές - με χρήση κατά βάσει¦ με
στην ανάπτυξη και τα δημόσια έσοδα
τα επόμενα χρόνια ειναι σημαντικά δεδομένου ότι η παραοικονομία στην Ελ
   τρητών - είτε να προσαρμοστοἄστις  παρΣΕΒη  το 2015 (στο
, νεεςαπαιτησειςεπενααναστει τη , °ο του το ,παραμενει α   κεροοσκοπων το ΧΑ. ω 3: δραστηριότητἀτΜ πό τις υψηλότερες Τόσο στην ευρω
_ Συγκεκριμένα εκτιμάται ότιηστήριξη ζώνηόσοκαιστηνΕΕ. Σελ.3
ΣΕΒ: Στο 0.4 % του ΑΕΠ Σε χαμηηό Τζ. Γέηεν: Δεν αποκηείουμε
το πρωτογενές πηεόνασμα 2.5 ετών η Ευρώπη τα αρνητικά επιτόκια
Προειόοηοιεί για κίνουνο αόιεξόοου Νέο 5είί-οίί στον τρσηεζικό Το μεήετά η Ρώσοι Εεεεηιε·¦ καθώς
- Η ησήπική ηγεσία καθυστερεί, τονΖει κι 3 κηάὁο - «Βουτιά» για εσε0οη Με ε αυξάνονται οι φόβοι για ύφεση στις ΗΠΑ κι ια
Ο"(ΟΝΟΜ|Α ~
ΠΟΛ|Τ'ΚΗ 3-5
ΑΛΦΑ Μου ε ὁ
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας τα τε
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά η θετικά
στο ταμπήό
Σελ. "47
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Μεταβηητότητα
με φόντο
το Ευτοαιουρ
Περιόρισε τις απὡήειες
στο κήείσιμο
ο Γενικός Δείκτης
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Αεροεη: Αύξηση
της επιβατικής
κίνησης το 204 5
Μετέφερε ιι¦6 εκατ.
εηιβάτες. ι¦5 εκατ. ηιο
ηοηηους από το 20ιΔ ω ια
Διεύρυνση
ζημιών το 204 5
για 'Ματσε
Λόγω αηομείωσης της αξίας
εσενόυτικών ακινήτων
σε 6505 εκατ.
Σελ."
Πτώση 5.8% πέρσι
στην παραγωγή
ασφαηίστρων
Τ α σαρκα' εοηττοι5
ανέστρεψαν τη θετική
ηορεία του α' θμήνου Με ο
ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗρ'Ο ΑΘΗΝΩΝ