Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Γολγοθάς η αξιολόγηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηηἴτει·ηΡοτίκί.ἔΓ
ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
'ι·· ΡοννΕ Η
5εςιιι·ί|γ δηγίες: Ροντέν Ηε|'ηε ΑΕ.
Τε|.: +30 ΣΤΟ 6728890
σου": |ηίο@ρωει·-ηε||οεετ
Μ.ρονια-ηει|ε58ι
ΠοροσκευΠ 12 Φεβρουορίου 2016 / τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ' ΕπιχιΞιι>ι-ιΝΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.994
Π ιη Μνημείου'Νίκη:
“ Με" ΣΕ ΜΜΜ ηΑ
ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
του ΠΟΛΥΕομ|κΩΝ
αδειοδότηση ιιονολιών
ΜηευιεΘε.Α.
8Η|ΡΗΕΡΑ|Π ΥΑΠΟ
ΕΧΟ|.Ο$|νΕ ΡΟΗ ΟΗΕΕΟΕ
ΑΝΟ ΟΥΡΗΟ$ ΝΑΟΤΑ ΗΕ|_Μ8 ω.
Τει.: +30 2ι0 9857722
ε-ηιε||: γοΓο@ηευωηε||εε.9τ
σημερα στη Ν
Πτώση ελικοητέρου: Οδυνη
στις Ενοηλες Δυνάμεις
Οδυνη στις Ενοηλες Δυνάμεις κοι σε ολη τη χώρο
Προκάλεσε το δυστυχημο με τη συντριβη ελικοητέρου του Πολεμικου Νουτικου, στη νησο Κίνορο,
μετοξυ Λέρου κοι Κολυμνου, τις Πρώτες ηρωινές
ώρες χθες. Σε οηόκρημνη ηλογιο του νησιου βρέθηκον οι σοροί των δυο οηο το τρίο μέλη του
ηληρώμοτος -συγκυβερνητη κοι νουτίλου-, οιώ
ηορομένει ογνοουμενος ο κυβερνητης του ελικοητέρου Αευ5τε θε". >32
Κοι εηίσημο το ΝΑΤΟ
στο Αιγοίο γιο το ηροσφυγιιώ
Την εμηλοκη του ΝΑΤΟ γιο νο οντιμετωηιστεί η
ηορονομη διοκίνηση ηροσφι]γων κοι μετονοστών
στο Αιγοίο εηικι1ρωσον χθες οι υπουργοί Αμυνος
της Συμμοχίος, έηειτο οηο κοινο οίτημο της Γερμονίος, της Ελλάδος κοι της Τουρκίος. >3'|
ΝΟΒΕΝΤ 5|(||)Ε|.5|(Υ
|·| ΣΤΑΘΕΡΟ|'|Ο||·|Σ|·|
Α|'|Α|ΤΕ| ΕΝΕΡΓΑ
ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΝΩΣ|·|Σ
ΤΟΥ ΑΕ|'| >27
ΤΑ ΕΑΡ|ΤΑ|. £ΟΝΤΝΟ|.5
ΕΤ|Α|·|ΞΑΝ Τ|·|Ν |Α|ΩΤ||(|·|
ΑΣΦΑΑ|Σ|·| >15
ΦΟΒΟ' |'|Α ΝΕΑ Ο||(ΟΝΟΡ|||(|·|
ΚΡ|Σ|·| ΣΤ|·|Ν |'|ΟΡΤΟΤΑΑ|Α >4-5
ΣΕΒ: ΤΑ ΑΝΤ|Κ|Ν|·|ΤΡΑ ΣΤΟ
ΕΤ||ΧΕ|ΡΕ|Ν ΔΕΝ Ε|'||ΤΡΕ|'|ΟΥΝ
ΚΟ|ΝΩΝ||(|·| |·|ΡΕΡ||Α >6
|'|Α|ΡΝΕ| Ν|'|ΡΟΣ ΤΟ ΕΣ|'|Α
ΠΑ Τ|·|Ν Ε|'||ΧΕ|Ρ|·|Ρ|ΑΤ||(ΟΤ|·|ΤΑ >12
ο-ΣΥΝΑΑΑΑ|'ΕΣ
ΩΟ|·|Σ|·| +Ο,8%
ΣΤΟ ΑΕ|'| ΤΟ 20" 5 >7
[Ετιι·οει·οιιμ] Στόχος των θεσμών είνοι νο υΠάρξει συμφωνίο Πριν το Πάοχο των Ι(οθολικών
Γολγοθάς η οξιολόγηση
ΥΠάρχει Πρόοδος, ολλά όχι η(ονη γιο την εΠιστροφη του κου ορτέτου
Σημοντικές είνοι οι εκκρεμότητες Που Πορομένουν στη διάδικοσίο οξιολόγησης μετοξυ Ελλάδος
κοι θεσμών, γεγονός Που δεν εΠίτρέΠει οκόμη τον
ορισμό ημερομηνίος εΠιστροφης στην Αθηνο των
εηικεφολης του κουορτέτου. Στο χθεσινό ΕισοἔτοιιΡ εΠονοβεβοιώθηκε ο στόχος γιο την ολοκληρωση υις Πρώτης οξιολόγηοης μέχρι το Πάσχο
των Κοθολικών στις 27 Μορτίου, Που σημοίνει ότι
στο διάσηιμο Που μεσολοβεί θο ΠρέΠει νο γεφυ ρωθεί
το χάσμο Που εξοκολουθεί νο υφίστοτοι στο οσφο
λιστικό, στο δημοσιονομικό κοι στο νέο τομείο ιδιωτικοΠοιΠσεων. Πριν οΠό τη συνεδρίοση ο υΠουργός Οικονομικών κ. Τσοκολώτος είχε διοδοχικές
συνάντησεις τόσο με τον κ. Μοσκο βισί όσο κοι με
τον διευθυντή του γροφείου του ΔΝΤ στην Ευ ρώΠη
Πολ Τόμσεν. ΟΠως υΠογράμμισον Πηγές του υΠ.
Οικονομικών, Μή ρξε συνεκτίμηση της ονάγκης
νο ολοκληρωθεί το τοχυτε ρο δυνοτόν η οξιολόγηοη. Ο Πρόεδρος του ΕυτοἑτουΡ Γερουν ΝτέισελμΠλουμ, Πορότι μίλησε γιο εκκρεμότητες. δηλωσε
ωστόσο ότι δεν οντοΠοκρίνοντοι στην Προγμοτικότητο δημοσιευμοτο Περί εκτροχιοσμου των ουζητησεων μετοξυ των θεσμών κοι της κυβέρνησης.
Ο εΠίτροΠος Πιερ Μοσκοβισί εΠισημονε ότι η ελληνικη οικονομίο, Πορά τους Περιορισμους σηιν κίνηση κεφολοίων, οΠοδείχτηκε ονθεκτικη κοι Πως
οτιό το β¦ εξάμηνο του Ζθί 6 θο εηονέλθει σε ονοΠτυξιοκη τροχιά. Στο μετοξυ το ΔΝΤ εμμένει στη
θέση του γιο βιώσιμη οσφολιστικη μετορρυθμιοη
κοι μείωση του ελληνικου δημόσιου χρέους. >4 - 5
Χτιμηλοτερος ρυθμός
ονάητυΞης στην Νίνο
Αβεβοιοτητο γιο
την ητιγιιοσμιο οικονομίο
Βάζει φρένο η οικονομία
των Ηνωμένων Νολιτέιών
Ρευστοηοιιὶσεις των κρητικών
επενδυτικών τομέων
Στον οέρο το ωενδυτιιώ
στοίχημο με το εηιτοιιιο
ΥΠό διημε ρη
Πολιο ρκίο
ηΑθηνο
Στις ορχές της ερχόμενης εβδομάδος, Πολυ Πιθονόν
κοι τη Δευτέρο, ονομένετοι νο ΠρογμοτοΠοιηθεί το
ροντεβου των εκΠροσώΠων των ογροτών οΠό το
μΠλόκο ΤεμΠών - Μικροθηβών με τον ΠρωθυΠουργό κοι τους συνορμόδιους υΠου ργους. ενώ σημερο
στο κέντρο της Αθηνος ξεκινάει η Πονογροτικη διομορτυ ρίο σηιν οΠοίο ηγείτοι το μΠλόκο της Νίκοιος.
Σύμφωνο με Πληροφορίες, το εΠιτελείο της κυ βέρνησης φέρετοι νο εξετάζει ηδη το οιτΠμοτο Που ουνυΠογράφουν Περισσότερο οΠό 25 μΠλόκο. >1Ο
Λονδίνο
-2,39% μ
|/ .7||·Ι/ι η. ε'Ω£Πν0
/ Η η.:
/ 52.70. ενο”
763 734
ς?οσ£ΓΞΒησσ
78/02/76 09 3 7
Ανερνί
Νοέ. “08 Νοέ/09 Νοέ/ΙΟ Νοέ/Η Νοέ/Π Νοέ.”ί3 Νοέ.”Μ Νοέ.”ί5
Μείωση ονεργίος συγκριτικά με τον οντίστοιχο μηνο του 2ΟΙ4, ολλο
οριοκη μετοβολη ένοντι του Οκτωβρίου του 2Ο'| 5 κοτέγροψε η ΕΛΣΤΑΤ τον Νοέμβριο. Το Ποσοστό της διομορφώθηκε στο 246% ένοντι
του 25,9% ηου ητον τον Νοέμβριο του 2οι4. >6
Φρογκφουρτη
-2,93%
Νέίωση στο 24,θ% τον Νοέμβριο
Πορίσι Νοδρίτη
-4,05%
[δηλώσεις]
Οκτώ τρόΠοι
οΠοφυγης
τεκμηρίων
διοβίωσης
Το Πε ριθώριο γιο την κάλυψη
των τεκμηρίων διοβίωσης κοι
τις «ηογίδες» σης οτιοίες μηορεί
νο Πέσει ο φορολογούμενος Πορου σιάΖει Π «Ν», εν όψ ει υις υΠοβολΠς των φορολογικών δηλώσεων του 2016. Μετοξυ των 8
τρόΠων οΠοφυγΠς των τεκμηρίων είνοι η «ονάλωση κεφάλοίου Πορελθόντων ετών». >9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα