Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Η Η!! ιιοιιιι Πιο.
Με δεν ο" ιιιιορειιει
Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΛΛΗΣ :εκ 2
'Με να Ωραια οίκιο
ο' αυτί· τι· καιρο;
` Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|ΝΟΣ Σελ. ιι
ΠοροοκεωΠ 12 Φεβροωοριου 2016 / Φυλλο Ί Ί 04 (2304) / € 1.30
Μ. Ι Ι Ι
ω 2 Η ^
· η τ ι 7
Ο ανθρωΠοε Που αλλαξε
τον ρου τΠ5 ιστορία5 τΠ5“ΑΕΚ
  τον Μαιο του 198.
μιλαει στην «Ώρα»
για το αυριανό ντερμΠι
Πιο νευρὡὁει8 και Πιο ετοιμουε να... σΠρὡξουν οταν σΠρὡχνονται και να «Παίζουν
ξυλο», όταν ο αντίΠαλοε το Παει εκεί, θελει του5 «κιτρινομαυρουε» ο Ουρουγουανοε
και εκεί αφιέρωσε βασικα τον χθεσινΠ του ομιλία στα ΣΠατα (ρεΠορταζ σελ.32)
Στο «Κ|ΤΡ|ΝΟΜΛΥΡΟ θΡ8» με τον Τασο ΤσαταλΠ 'ΕΠιασε τοΠο τελικα Π Πίεση αΠο όλω τ|3
Πλευρε5 και Π ΔΕΚ σε δυσκολα θεση
_ _ · -Δίῳειι για .
ειιιειιιιιενοειιειοοοια
' -οΜιιιιεεΒαιιιις
Ο αναΠλΠρωτΠε Ποὁοσφαιρικοε εισαγγελεα8 Που εκανε
και τον εφεοΠ στην υΠερ Με ΔΕΚ αΠοφασΠ για ιΠν ανακοινωσιι
Με Με ΕΠΟ · Δεκα φορε8 Πιο Προσεκτικοι ΠρεΠει να ειναι
αυριο οι ΜΜΜ χιλιαὁε5 «Ενωσιτε8“ στο ΟΑΚΑ