Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΞΑΝΑ ΜΕ "Η
ποια κενο βρήκε π ομαδα
°θΡῦΜ© '_Μπουέχουαπαθει'τατεήευτ ία ¦ μ '  ' `- στή Μοσχα και όπως είπε
ο 'Οντομ “είναι σαν να σε
κήοτσύνε στο προσώπο
αήοΨε (7.45. Μ ¦”ΌΜ" "ο ρ Μέ 4 | |
ΗΣ* =;°"=Ἐ εχασα Μπα . αερα τκοΡΑΡοΥΝ ΠΑ πΜκΑ
π τ ο" ° ' | οι παίκτες του ίτούδή και ρ
τής οποίας .
έήουν να έχουν εήπιέχε' ΦΗΜΗ' °Ἑ2ς °' "ε°"°°ό""κ°" ,, ποσο ακήήρή αμυνα παί
'° ΜΝ' ' - η . ,Ματια τκαοαοοιιν με αοήοούτἐ ζειοθα τι ασ το
ει ακατε ήσουν  _ η μ τ μας
°" ΜΝ" πἘ$ἑα“ήο=ύ τον ἔυθμο και Ύ Δ ~ έ Ο Ξ ΡΜ ς .παρομοιο να;τουθ ο και εμείς σκήπροί μπροΦ°° Ι ' ¦ “ Η 'ι τα ρώσικα ποσοστο ι ς υ ` ς ` η °τΡΡ"ΜΡΡΡ€Υ¦ ~ στα στον κοσμο μας»
ΠΟΥΛΗΣ: “Ξέρουμε οήοι τι
,_ ο ο Δ είναιοοήυμπιακος και
ή ΣεΣκ|:`αθέήει και
Διευθυντής Συνταξεώς: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ [Ί 30 ε)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ω ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2046 Ο ΑΟ. ί58'83 '
›==Μ·Μ“Μκο 
Πονταρουν ποήήα στον
Νιγπριανο για τις αποστοήές σε
ΟΑκΑ και θρυΣέήήες ο Οδήγος για
εκείνον κοντρα στήν Αεκ το ματς του
πρώτου γύρου. οταν έκανε “σκονή»
τους στοπερ του Δέήήα
εκπήήκτικο
ρεκορ για τους
ήοήίστες του
Οκυμπιακού. που
αποτεήούν
τή μονή ανδρική
ομαδα που παραμένει αήττήτή
Φέτος σε ΟΑεΣ τις
διοργανώσεις· Με
τήν ήττα τής Προ
Ρέκο τήν Τετορτπ °' 8" 'ω' "ΜΜΜ" “°"'°'Ρ'ώ' άτων-μήνα χωρίς γκοή στή Σούπερ Λίγκα`
 `<›
κ=¦;===Ξ;ἔ:ξψ ο ' Αβραμίδου. Ασπμακπ. Μπιονκονι ¦ 89”" ”ο ?ΜΒ “ σο""ε"Ξ"Φω'°ή
μια ρ του με,τρν Αστέρα στο κυπεήήο
ανεπανοήήήτή ΜΜΜ ή ` ' ` ' ' `
πρωτιά ο το νίκες
και 3 ισοπαήίες
μετρούν οι παίκτες του Βήαχου
Ο ΑΝΤΩΝΗΣ
ΛΡΛΒΛΝ'|'|Ν°Σ
ανέήαβε Φέτος το Κερατσίνι και πανπγύρισε
τήν κατακτήσή του κυπέήήου Πειραια στο
καραίσκακή ο 'έχει διατεήέσεί επί το χρονια
προεδρος τής ομοσπονδίας σωρονιστικών
υπαήπήήων επήαδας. δήήαδή προεδρος οπών
των εργαζομένων στις ουήακές ο και αρχισυήακας πανω απο 2ο χρονια ίείναι ακομα).
προίσταμενος δήήαδή των ῷυήακών
¦ ατ<εὲιιααααεΡΠεύ ή
ρύήσυ Γιαννπςσοαντούήπς 1
, Μιαιδιαιτέρως
ο' αποκσήυπτικήσυνέ~ Μπαρτ" ΟΕΜ" _/
Σ!ΝΑΝ°ΓΛ°Υ' `
σεήίσααεΙ
η Ο ΠΑΟΚ ήροκρίθήκε στήν ααα 
_ ιχαρή στο τη τής Νέας Σμύρνής! 
:ο   ή .
Λέει ο Παίτίμ κασαμι και
ετοιμαζεται για τήν αρχική "οσα του
αυριανού ντέρμπι ο “θέήουμε να τερματίσουμε με
τον τροπο που έχουμε παει έως τώρα ο Για καθέναν
αποτεήεί ένα μεγαήο στόχο ο και οταν μεναήώσουμε θα
πέμε στα παιδια μας οτι γραψαμε ιστορία με τον Οήυμπιακο· ο “Νομίζω πως με τον νέα προπονήτή
έχουν ρεήτιώοεί σήμαντικαιι. το σχοήιο
του για τήν Αεκ
Οι κίτσιου ίεπιθετικα και οχι 
αμυντική) και Μακ Σεχώρισαν
απο τή γενική πενιχροτπταί *Η 3
Με τον Πέήκα να υπαρχει Ε '
τεήικα πίσω απο τήν προκρισή. χαρπ στο γκοή που πέ- `
τυχε στο πρώτο ματς ο Για
Δ ένα ακομή παιχνίδι ο ΜπερμπατοΦ ήταν σκέτος...
κΠερπατοΦ»ί ο
π°οποιος».εχει οργαμώσπ '
ο `1 ^ ι|επενδυει.αυτος
_ παίρν καιτο ήοωταθήή-¦
ῇ 'μαιι,,π5 αντπσή 'τους Μώραή . ' " '
1 ΟΛαριοαίος ρέρερι¦
1 «Αθανασιος πως ο “' ο ο ή η ¦ ο ι _
προστατεασε μετα ~ ~ ` ή “ ' _ ή' ` “ - Μοιραίσς ήτανχθες για τον
ζασυρίγματατσυ , ' ' ή _ “ ` ` ' μπανιώνιο ο Γιώργος Μασού- _
ς Ξ τον Παοκ Ύ ο η ν ' ή ι ο . ι ~· ο καπου έχασεδύο τρομερές¦ ~
7 ~ ευκαιρίες ο'. 479
ΣΠΟΝ'|'Α ΜΑΝ|ΑΤΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΑΡΚΟ
ΣίΑθΑ ο “Ἡρθα στή Στανταρ γιατί
ένιωθα πως δεν είχα τήν εμπιστοσύνή του προπονήτή μου στον
Οήυμπιακο και δεν θα είχα αρκετο χρονο συμμετοχής ο χρειαΖομουν μία νέα προκήπσπ“
ῆ ΑκΟΜκι Σταδικαστήρια για τή ρή7 7 “ _ Πα Παραπάνω › :γ τρα του θαυχοδπμου_ ύψους _ Γ
- , ` απο μια ώρα τα είπαν χθες μ ~ ή .
στο Μαξίμουο πρώαυπουρνος
_ ΑήέΞπς Τσίπρας και ο δήμαρχος
πειραιο Γιάννας Μώραππς. ταροσΦυ- >
νικο- και_ ΟΛΠ _στπνατζέ τους.
ή "||Ρ||¦¦| το ΟΑΚΑ
¦'|'°Ν Φ°Ρ'|'°Υ"Η! `
η] "εαυτο τα γήπεδο με ~'
κ μίαΥκ°ΜοΜπ6 τα· 3· , '
μέτρα., Ο'β'Κ°ΒΝόςε ; ι
ο 'χαρείχε_κσυστήοείτ γι
στα ΣούπερΛίνΚΡἐμε ο
> τή ρανέήα του Αστέρα
Τρίποήπςῇσε παίκία 18 =
Γ πανια-ο με Αεκ._ _
ι αωθχοοτο›σΑπο τοτε ~
> Π- αρέχει/σκορύρει:οήήες η η
ι _δύορορέςστο Φετινο 1 ο ί
η παιχνίδι με τον τυπικα Ϊ
ιν ` ίχο`Αεραδειακοψ ή
' ϊ |ιιιιιακος` Άντερήεχτ'
ι τετ στο Βρέντ:ου
οπεπει η
εήπεκπαΑ“
ο ΜπποΜποτπ ·
εΖ°ν.Ξ .ΙΙ
Γ τι'  ταο'“κατοικιαΜακέτας~
υ ασκπσε τεπικα πετ δίώεήγια εκτεὲ ο'
Με το -3 Ατρομήτος και Αεκί 
_ ταμένα “εφορια στρέματα” γ 
αεριστερίου τήνιήροπγούμενπ;κπ 7 ζ
Ξ οριακή και 'οι ούο1ιομαδες μοιραστω ι
'°Ύοσγοα09ναατ-.
Αποστοήιί:` “ετήσιειηαΜΜα “ ί |-/ Ι ¦]ΪΒ”"“ἶῳἶἶ°“ΡΨ“Μ"`^, ή
ΣΠΥΡΟ: ΚΑΙ η, Ζ: ή.: _ ι ›ή Ι ( ὶἐῆΞ] . Ρ ε | η Ε ` ῖ7Ϊ:ῖΤ έ;ἐ!
ΜΜΜ ο “έ ο |¦ ο καμρικοτσπμειωπΜὡτπς σωρο '3
π.  . έ · ; 2:κ°ακ;::::: ι : ~8 · ή ~ Ύ: ν=ε“-ιωα“Μ 
 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ϊ ο “ ο ' . τι Αργ¦"Μ¦ “πω Η ι ¦ η ουκ 'ικα.καθωςμεαυτο“ 1
μ ο ο · > ι ο ι “ΜΜΜώΜΜἑ“ ι ¦ · η η ,¦ ι ο ο  “έκ“ΜΥ=ΜΗε Η
/ γία να πείσει τον απο:: ` ή ιιιιιιιι “ ο :γ Ψ "Μες Ο' Μα "ῳρῳ"φε""ἑωΥ Μ” ωρών Μαΐ]
να τον Ξεκινήσει. αήήο ὶ Ι γ ΉχθάΥότΜεςΥΜ " ΤΜ ΞἔΥ“”'”Ψ“ή "°ύ?”"“"€ υ @ή
το Ξεκαθαρο προβάδισμα για τπν η 5·ἔ·ἱ"ἙΕΠ'Κᾶ ΜΜΜ “Β ε=8ῳἔ:ἔ:ἔ=Β Ϊ
ενδεκάδα το έχειοοορτσύνπς :δενΞτακαταΦέρειι _ ρε Μ Β Ρ . › ~ Η
κι  η <Ιρν·“ο:Μ'ααρμποοανα ς' ε ῖῖ :ή ¦
' ¦ ί Η"ἔ Ψ"ν°Υ°μἑ“ Δ Σήμερα ή αποήογία μ
ι ">·“ἙθΒ°“ Μ!" των δύο Με στον ὶ
· αθήήτικο δικαστή τής μ
' Σούπερ Λίγκας '
ΜΜΜ' Ο ΑΜΗΝ!! ΔΜΗΓΡ|°' (ΜΜΜ οι
πρα:ιήτιι: (σεία3) “
ΓρἀΦ' Ο ΑΛΕΞΗΣ Ε'ΡΒ'||": (σεήίδα '5) ΓραΦ£ί ΟΓΜΝΝΗΣ Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα