Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 'κ/8ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΗ' Μ ΕΓΑΛΟΣ ΧΟ ΡΗ ΓΟΣ
ΚΑΛΗ ΕΠ'ΤΥΧ|Λ 1/!Τ9α'"ἑΠ
2Ί+1ΠΑ|ΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ~ ΜΜ ΚΕΤΗΕΑ ΟΠ Κ|ΝΔΥΝΟΣ ΕΘ|ΣΜΟΥ ἑ Μ(ΞΑ
9Α5μ.μ.· “ ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκει Στο ΑΑο τογ
Μ Ν0νΑ5ΡΠΠΤ8Ζ/ Α . ¦
τοπιιιιιιτοΛο Μπιο- ' :
Α “ιεοΡοΗοο.οΗ "
Ζζ'ἑ ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 2657 ἴιΜ-· ' 5' ξ
ΤΖΟΡΤΖΕΒ|ΤΣ¦ 
Έτοιμοι γιο το νίῳοΑ
Πάνω Μό... τελικό:
ο ·Μι·< Μια Μα· τι· τι Μια· Σελ
τα Μαιο· Η· το κι" ΠΜ ·
·τ·... Μ Μ·ΤΜτΜς η
ΓΕ· _ ῦ
ι 4 .;ό
59" ,3% Π
| του... Ανοίο
Σ °'°ὅ" - οΓιοννος...Σιρομοτ ο”.
_ ϊ τ ° `· Δ ' τ Ζ. η.
ΠΠΡ|=# °' Ι 
ΣΚ°ΥΠΑ στοπ: ·°'° Φ | °ἴ 7 ΕΞ. ¦ ` · ΑΓ οι ι
°. .Ι- Ι.
ΜΕΒΓρΑ£ τ· °^°Κ Ι  γ · Η Μιτου 8οιινει. . .,
ΕΠ" φτ°°°"ε ως εδω ·  Κοτειιεοε:λικοπτεροτου Πολεμικοο
ρ , Ζ. 'Α ω Νουτικου στον 'ατομο. νεκροί οι δυο
Ποιοι οι λογω ϊΠς σΠοϊυΧιος η . 'Ελληνες οξιωμοτικοί, Μοείτοι
·_ ' ' ο τρίτος - Τρώμε” Μπος
8 ΤΑΣΟΣ Ν|κΟΛΟΓ|ΑΝΝΗΣ | . μ Ι οτιςΈνοιιλκ Μνήμη
Α ΙΜ" 8εεδΜ| Ο' πινω · τω. ο ο Με .._ τα ο ΠΠ
"ιο ποιους υπάρχει δυσαρέσκεια · Τι συμβοίνει με τον Εσιέν Π _ ή Ἡ ι_ ετη ^'".¦¦Ήἔ%ἩΨἶ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα