Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Πουλάνε το μισό ΑιγαίοRecognized text:
ΚΟΒΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ Το Α'°)(||'|ΕΛΑ|'ΟΣ1
Με ΑΝΤΑΜΜΑ Το ΚΛΕ|Σ|ΜΟ ΤΗΣ ΑΗΟΛΟ|'ΗΣΗΣ
Ιου ΜΜΜ
Μ ο Μϊωω οΜ
γ τα· Μ4Μ κο· Μό Μπα!
' Ο "Η” ΜΜΜ Μ ΜΜΜ
3 ΜΜΜΜ·ν··ΜΜ·
ια ° ί
ιοΑΜυπ κορΑρπΗΣ
σε οσυο·
ο· ον υνοΙ του
εῆῆοχευουν
γιο Ιον Εῆῆοὁο=
ὑ- Μ." ·-”Μ :Μ -ΛΝ.ΕΛ "Μ_ώ.
ΜῳΨωΜωΜ-Μ··Μ
ΜΜΜΜΜωψΜ
ω Ί ·
πορεια τωρα!
=<Ο·συνορι υῆοκε5
ιου ΝΑΤ κοι
οι μοκιοβεῆιομοΙ
Με Γερμονίοο»
ή ή· τ γ ' ' ω
σωμα -·κα··ω··Μ·· Μα κοψω
οι* ωΜ_Μ.'·Μ -Μ·ΤΜ- Μ.Μ··· ..ω ω·Μῳ·Μ Μρῳ
ΜΜΜ Μο· ΜΝ· ΜΜ
”ρ·ώΜ· η μ-α"- ΤώΜΗ ·ωΜΜ
τα· μου ·Μ Μ Μ ·ο-·μΜ··Μ
με· ω--8ΜΜμ·Μὡμ
Μ ”ΜΜ“- μ -|_. Η; Ο'
€1τΠσί
ή -  του· Μωυω Μου. ΜΜΜ ΔεουυυυΞυΞΜυγ ο
ΜΟΜω: 58
Μ Η ΜΝ 2016
ΤΜ: Η
εΘΝ·κο ΠΕΝθΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΝΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ Μ·ΩΜΜικοΥΣ ΤΟΥ Π. Ν.,
ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΕΝ ΩΡΑ κΑΘΗκοΝΤοΣ
Ϊ ` ΑΡΗ Ί
Κουὲτπ·ΝοΣ
ΜΑΝΑΣ
Σ ηκυΒῳνΜΜ
-' _ ά |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΟΥΛ|πΗΣ
κυΜνΜη5
ω7νοογνΞ~3Ο
ΜΜΜ υΙοΜνΒεου
Το μοιοοο Μικοο1ερο ΜΜΕ Βε|Ι ΠΝ28= συνετρίβη
ΘυεοΦυστο στο νοοἱὁο ΚΜ ρα στο δυτικο Με Λέρου
ΠΑΝΑΜΗ
ΠιΝΓκ ΠΟΝΓΚ ΧΘΕΣ Π Η ΒΟΥΛΗ ΠΑΤΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ Ι
Μουσε: «Μωαβ τεῇοε στη δ·οΠΠοκπ»
Μητσοιοκπ5: «Εοε·5 εκπε ο Β·οΠΠοκο»
Δυο Μουσε πισω
“ο Μο Με κωοὁΜε5
' ” Που υΞρῇ@ουν
 Λω····ὡωΜἈ.ωω·!Μ ω·ΜοῳΜω αμΜΒ- Πωοξε" Κω
_ ωΜ·μ·ΜὡΜΜ··ὡὡ.0Μ Ο·”ω·ΣΜμωΜ ·ΜΜΜ···
ΤΙΣ  Πη"ΩΜω" --·ΜΜρ ω“οΜΜ-··ϋ-μ·ηὡ ΞΠΜἡυΠω
__ ΜΜοΜμΜΝΛωοΜ- ··-μωῳΜ·Μ· Μ·
χρεοκοΠΗΣΕτΕ
ΕίΜν-ξἐων.
ΤΜ ω ΜΙ! (Μ ΑΕΠ;" ω.
Βωω.· Μ  ' Η"
- μΜΜΝ|°ωΜΝΕω Ἡ"
Μ··"Μ·Μ Μω- "· ω'-|
ω-ὡ.ωω“.ω.ω-.Μ ΕΜ
”Ω“Ψ_Μ&-_ Γ_ΩΜ
·Μ·ΓΜ, Μωρωω
, ¦_ο
ῳ-Μω-Μ·
ΑπωωΜΝο·κΜεΜοτοι “· -“
'Ετοιμο·γ|ο Ε· ¦ Α ο
το6|ἡμερο “ ὅ ° ο @5 ΜΜΜωω
οοῆιορκἱο .. · Το Πε 'ουοιοῆο ιο ονοΙ ει
Με Αθἡνοε` “ Με ωθῳΜ ρ γ γ
οι ογρὁτεε
ιον Πορτο οιουε κοκοοοιουε
Γ 'ττ°α-¦“::ὰΣ Ζακ το :1::3=π 7·τ·:ττ τ Ἐν·
αν: Μ· Ώ·:ω“~ :οι :ατε τη: :ο Σω,
οτ.τωΜΜΠΗΝψ
_ ·Οι 'ρονοίδίνουν
^  _μεγΜΜο
- ' Ϊ στον ΕΜῶοτου
ΕΠΦΜ πω"
ωωαρῳυμωωώῳ °`
 .ΕΜ # 9 Βέ8!#¦ω#@·
 Ξ · Μ· έ' ' Μ 'ΜΔ β
ο  ο· ΜΒΜ" ῇΕ'ΏΜΠῳΗ
.Ι " Η' ν! 'Ξ' Δ , |" Δ' ' Δ 'Ι 'Ι Γ 
·  /70ο:> ΜΗ που Μ:Π...μσζ# :
Ω Ο Μ·:ΜΜ 1
ο 'Μέ .
. . ,
ΓΔ_ἶ0.ἐ  . Ϊ·+_-,: