Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΜ |Μ-|9|ῶ
ΜΜ3. ΜΥ
“να Λ Μ
(ΜΜΜ)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το Ι894
'2-02-20 'ὁ Ο
ΜΜὴ“ ' ~ "Μι Ί2Μωωεω·Μσ ΜωΜπωιωε
ΜΜΜ'. Μ Μ ' β η · ΜαΤΚ'ΜΖΜαΜ
Μ ΜΜΜ “ Μ|Μ*Μω'ΜΜΜ' τΜω-ΜΜ @80Μτ
ΜΜωΜ·Ἀῳ ω·Μ χω Μ.Μ ηΜ Μο .Σ 68 4” ο
6ωώΜ 'ΙΜ. “ΜΔ ΣΔ Δ Μ ΜΜ ΜΜ Μ
ω“ω ”ΜΜΜ , .· 9 ι ΜΜΜ 7.ισΔΜαω 'ΜΜΜ
| ,|Ι
“ 9 ' πιω
ΗΒἔΜ·ι9κ Νεα μια  Μ...”
των εξαπατηθεπων 3 | ο Ι ΜΜ.“°
ΜΜΜω Επ|¦δ|¦ω%ε'¦ Του και
ΜΜ·ΜΜωΜΜ ΜΜΜ
"Μ“ὡ“#“““ΨΜΜ# - · ε . ΜΒ; Μο”
ή” ωΜ Μα· ΠΜἡσαςΜἀνεζφΜαΜΜΜ 7
ΜαπΜΒ#Μώὡ
°Μ_ Μ” ΜΒΜ ΜΠΜΜ ' ΜΜΜ· ωΜωψΜ
πωΩ=ἔΜ ά ἐωωΜΜῳ π$ΑἩΜυω#ἄ ωὡωΜ$ἈΜ
Ώ_όψ° Μ ΜΑΜ.ἩΆΜΜἐω ΜΝ ΜΜ Μ
ω·ςηωαΜωΜ ω 'ή Ψ¦ω" ¦¦"_”°ξ ωωΜΜωΤΜ$ἙἙ 
ή Μ Μ ΜτκΜΜκ Μ κ τ·ΜΚ·ΜΜΜ^Μ
“ΜΜ“Μ“ ΜΜΜω“ω=Ι Μω.ωΜἈΜΜ ωω ο.
ΜωΜΜ“.ω ΜΜΜΜ Μην Μ ΜΜΜ ΤΜ 'Η χ¦¦¦, ηω-·¦ι
ΜωΜήψὡΜᾶΜ Μ Μ-ἘΜ “κ @|ΜΜῇ| _ η
Μωαἑω¦Μω“Μ=ΐ ΜΧ! ω ΜωὴΜ ΜΜΜ-ιώ Ωμ›Ι.κ η
Ἡ: =“Μ¦:Ξ “Μ ΜΜΜ“ έ ¦“α3Ξἐ““ἔ  ¦·¦-›::::.υ
ω “ὡ#ΜΜ ή “μωβ Μωω Μ . -_ . 7
ΜΜδΜΨ ΜΙΒ-ΜαΜὡ + ##ΜκΜΜ- πως Μ$Μ%
ΜΜΜΜήόωΤὁ ΜΜμῳΜΜ Σ* ι Ι | | | ΜωΜΜ ΜΜΤὁ
ἔὡΓ ΜωΜωω =ἔἔ#ἔη$λωΜΑΜ η" ἡ 'γ ΜΝ* Μ6Μ'ω“ἔ ω
ὡ“ΜΜΐἩ Μ6ΜΜΦ-Μ ΜΜ(Ψ¦ῶΜ ἔἘ#“ΜΤΜ
ΜΜ" 'ΜωἩω ω. Μ Μ
Μ.ΜωώΜΜ ω “αζ0ΜΩ|Μ”=Μ  67Ἐψ ὲΜ=
Η" ¦ ¦ 'Μωω“ Ἡ ψΜὑΤΜ ωμ«ΜΜα' χμ
ΜΜὴΜΩΜὡ“ “Μ Μ ¦ ή Μ". «ΜωΜΜ ωωώΜ“ωἩ¦Μ
ω α“*Μ ω ΜιμωΜωΜΜΜ *ΜΜΜ μενω%αμω
”ὅ ΜΜ“ω”“" ΜΜΔΜ ωΜάωὴ ΜωΜΜ
Μ“*“ΜΜ“* ΜΜΜ Μῇωὡὰαω η αΜΜΜ.
ωΜω“ωἩωῳ
Μ αΜώΜψ
 Ι ~¦| ο·
ΜΜΜ Η δικαιωσκ του Αινσταιν
ΏιΤΜΜώἔ:Ἡμ | ρ ·
Μα 'Ωω Μ ~
“Μ“ΜΜΜ“ για 'Πε μαυ@ες πωπω
ΜωΜΜὁὡΜ
, Ι Ω Ω ·
Μ  ΒπΜηΘευθηπεη Μισές βαρυτικων κυμάτων
πψωωω ωΜ ω_ώ ιΜ_
“ωω ω ΜΜ“ :ΜΜΜ ωΜΜΜΜ““ ““ΜωΜ“
| ΜΜΜ
ΜωΜΜώΜωα ψω· ωἡ=ΜΜἘ π
π Μ Μ α· ψ ὑΜ Σὲ Μα”
ωωωΜωωω η ΜΜΜ ΜωψΜ Μ Μ
=#ΕΜΜΜδ=ΐ #3: 7 Μαι μ ' β | β 
ΜΨ“Μ Μ ώΜΜώωω  ΜωΜ.πω
Μ Μ Μ ΦΜΞΜΜαΜ ΜῳΙωΜΜω“ φωΜΜΜ
ά ω Με» ΜὑψΜ ΜΜωψω #6Μ%
Μ Μ Μη· ΜΜωΜΜ ω .Ἡ ΜΜψωἔ “η ωΐ“ωω ΜΜ$ΨΩΜ Γω=ΜΜἔ ΜΜΜ”
ὴ.'-'| Ἡ- Μ Ξ ἡψψὡωη ωΜ|ωηΜ ωωωω ωἔψ   ἐν ως ω ω Μμωωψ
α ' ω
ὡΜ ΜΜήψ  ωΜἈνὺ:Ψὺ ώ ωΜωΡ
μ Ζ. 'ΗΜΜΜ Μ Μ ω ηὡΜβω
| Η ( Ι
Σημερα Της ημερας
·· Ι | | |
χ'“Μ"“ Ἡλαικη Μυλωῳα στο σινεμα
Μ ' Μ ω Μ Μ ω Μ 'ΜΒ ὴΜψ.#ῆΒ
 Νώε-”Μ0Μ  ω#ω.Μ“ ωωὴΣψΞ
ΜὴΜ τη· Μα· ΜωΜ0ΜΜ ηψΜΜὴ
ωψΜΜ* -γΩὡΜ·Τ·ΜΜὐ α ω _ ω* Ἡ ἡ Με” ὺωεωὺΜω Μαϊαμι-ω· Μὴ ΜΜΜ ΜΜψῖΜ Μ*
ΜψΜωὑΓὡ Μ”ΜἩω φΜ Μ_ἩΜω
αωΜ ..ΓΜψΜηΜη ΜωΜΜω“ ΜΜ“ωύ“" Μ" Μ"
Μ"Μ ”Μ ΜΜΜΜΜ α-“ΜψΉ ΜΜΜ" ΜΨΜω _
ΜΜΜ Μ #ὺΜΜΣΜ ἡΨΜ Μὴ ΜΜωμ“ω “ “"β'*“ὡ='=π
ΜΜΜ ΜΜΜ* “- ΜΒΜ ·ω“Μ·Μ “”ὡήΜωΜ_
ω τα ω·Μκ κρψΜωὴ ΜΜΜ·ψω "_ΜΜω“ Μ “Τακ
. Μ_'*Μω  ΜΜω°Μ ||·-='ή"ω
ΣωῶΜΜ ω-ΜΜω Μ·βὴΜ °"'°ω-“ ¦Μη Σ'ω"
ΜαΜ “ως-*Μ_ ΜτψΜωΜ Πω.” Μ ωπ”Μ_ Μ.”
Σ ΜΜΜ-ΤΜῆ ΜΜΜ*·· ΜΜΜΜΜ- ΜΜΜ-ψ , ,
Μ” Μ·Μ *ΜωΜ ΜωϋΜ·Β·Μ ”π¦ΨωΜ 
ΜἙοω οκ ΜΜΜΜΜ ωωπωωηΜ ΜΜΜΜΝἀΜ ωωἈΜ-ὴω
ΜΜΜ“8ΜΜ ΜΜὐ“ὐΜ“ Μ“ωψωψ ω"ΜΜω «ΚΌβΜπάσχωσω
Ήὶ% ωὴΓωΜ··ὸ *Μ··ω-· ΜἡΜὴ ψ_ωΜΜΜ . 3
-ωηωΜω·Μ ΜΜωηΜω Μ·ΜύΜ-ὺψ ῳὴΜωψῳ“ ΜιΚΜ(Μ)
Μ' ·Μὑτη· ΜωΜΜ ΜτωΜΜὴ ωωωῳωΜ . _ 07' ἔὡψΜὺΜ ΜΜ-ω ΜΜΜ-κ ΜωωΜ «ΟιᾶνεμαπκἀΜη9
ψΜψΜῆ Μ-“Μ_Μω ὡΓΜΜΜὴ . 
ωὺΜὡΓ· ΜΜὴῳ ΜωΜἈΜ- 'ΠΜ Μη
Ω ΗΝ) ἶΟ"“