Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ 
'οεοεοον©οωΜ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|κΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΡΔΝτεΒογ Στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ 68 ΜπΛοκΩ
ῦΜ` ο ή  ο Ξ: ες Ξ
·ἔ!ἔ#ελεἑ ' ··`· "
_· ` ι ·ο' ως .'
η › τῇ β
Επιστρέφουν ο· θεσμοί
στην Αθήναι γιο
διοιιοογμοτεύοειςΜ
κγΒΕΡΝΗεΗ εΝΑΝΤιοΝ ΑΝΤ|Π0Λ|ΤΕΥΣΗΣ ' ω
“"6ΧΠ>> να “η Ϊ Ύ ? ! Ύ “εποε
Είναι εντυπωσιακή π διαπί
ΣΥΣΤΡΛΤΕΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
/ν `γ- η
-. Π ' ί ` για τπν ελλπνική οικονομία και
/ · ”7 ' ί ο ο ο το πώς εμφάνισε αξιοσπμείωτπ
τ εοπτικ ειε  
7 Σ Η   λόμπνπ δοκιμασία σε ένα περι. Μ
στωσπ τής Εθνικής Τράπε2ας
θάλλον υψπλής αθεθαιότπτας
με τα σαρκα' εοπαο|ε και
εφαρμογής νέων δήμοσιονομι
Μ Μ η κ=ν;νἶ=ἔἴκόωτα ως οικονο:
Μ η Μ Μ Β | Λ Η Ο Η =ίωςςτπἑ ιδιωζικής ιΞατανάλω·
μπμΜΜΜ% Ι :74 χ _ 82ἔἔῖἩ"ΜοΣῖ ἱ$ἱἱζὶΐ:ἶ
@Μο νθος γιοκ-ην πάω
'ο υ  κού ελι φερτο::
 ,η  γ η ο 
κών παραγόντων. Από τήν ανάο; '
κ: !ἔ
λυσπ διαπιστώνεται ότι το άλμα
στις πλεκτρονικές συναλλαγές οι οποίες σχεδόν διπλασιάστπκαν σε ετήσια θάσπ το Β' εξάμπνο του 2θ15¦ κυρίως μέσω
κρεωστικών και πιστωτικών
καρτών αλλά και μέσω πλεκτρονικής τραπε:ικής- συνετέλεσε στπ συρρίκνωσπ ως παραοικονομίας και στήριξε τις
ανταγωνιστικότερες (κυρίως μεγαλύτερες σε μέγεθος) επιχειρήσεις και το ΑΕ
Ως εκ τούτου. αποτέλεσε δασικό ερμπνευτικό παράγοντα ως
πολύ πιο ήπιας. από το αναμενόμενο, όφεσπς σε συνδυασμό
με τις καμπλές τιμές πετρελαίου. Πρόκειται για ένα ατοικείο
που θα μπορούσε να αζιοποιπθεί αποτελεσματικά και όχι
αποσπασματικά όπως συνήθως
γίνεται.
Ο λογικός
'Γην λειτουργία θα· 8ροτ
της Σάμου αναλαμβάνει
η Αποστολή
*Δἐ|:ἔ _ ` έ· ρ'
/ ε Ξ!