Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Σήμα κινδύνου για τα έσοδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήαἴτεΠιΡοτίκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Η ΡΟΝΕΠ
Βεςιιι·ί|ν ΞεΠίςέε Ροή" Ηε||Π5 ΑΕ.
Τελ: +30 ΣΤΟ 6728890
απο": ιηίο@ροννει·-Πε||οεει
Μ.ρονισ-Πειι858τ
ΠέμΠτή 11 Φεβρουαρίου 2016 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΜ||(|·| ΚΑ|
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.993
Γιαννης Δραγασάκης
αντιΠρόέδρος της κυβέρνησης
<<|(ΑΜΠΑΝΑ|(|»
Η ΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΕΣΟΔΩΝ
"όνος Καμμένος
υΠουργός Εθνικής Αμύνης
Αγκάθια για το ΥΠΟΙΚ οι κινήτοΠοιήσεις για ασφαλιστικό - φορολογικό και οι καθυστερήσεις στή διαΠραγμάτευ σή
Σήμα κινδύνου για τα έσοδα
Η αβε βατότήτα αήειλεί τήν ορθή εκτέλεσή του φετινού κρατικού ήρού ήολογισμού
Μηουίε%.Α.
““ 8Η|ΡΠΞΡΑ|Κ ΥΑΒΟ
ΕΧΟ|.Ο$|νΕ ΡΟΗ θΗΕΕΟΕ
ΑΝΟ ΟΥΡΠΟ$ ΝΑΟΤΑ ΗΕΕΕΑ8 ελ.
Τει.: +30 Μο 9857722
ε-ιήε": γαια@ηουωηε||εε.ατ
σημερα στη Ν
|. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
«ΟΧ|» ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
ΤΩΝ Ε|ΣΦΟΡΩΝ,
«ΝΑ|» ΣΤΗ ΜΕ|ΩΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ >3
«Ενέσεις» στην Οουτ3ε|ιε Βοηκ
Πιο ενεργή εμφανίστηκε χθες τόσο η γερμανική
κυβέρνηση, Που έσπευσε να καθησυχάσει τους
εΠενδυτές αναφορικά με την κατάσταση της Βουτ5εηο Βαηκ, όσο και η ίδια η τρόΠεζα με σενάρια
Που κάνουν λόγο για σχέδιο εΠαναγορός ομολόγων. >2 5
«Παγωμένα» τα φωτοβολταϊκά
Συνεχίστηκε το 20" 5 η καθοδική Πορεία των φωτοβολταίκών στην Ελλάδα, συμφωνα με τον Σύνδεσμο
Εταιρειών Φωτοβολταικών, «ως συνέΠεια των λαθεμένων και καταστροφικών Πολιτικών Που Πάγωσαν
την αγορά την τελευταία τριετία». > ί Ο
ΠΑΠ(ΟΣΜ|Α ΝΑΥΤ|Λ|Α:
Ο| ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ >12
ΟΟΣΑ: ΠΡΩΤ|Α ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΤΑΣ|Α|(Η
ΑΝΑΣΦΑΛΕ|Α >1ο
ΕΡΧΟΝΤΑ| ΟΕΑ|.5
ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ >13
ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟ '| '|%
Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ '|ΟΕΤΟΥΣ
ΕΛΛΗΝ||(ΟΥ ΟΜΟΛΟΤΟΥ >19
Τις εΠιΠτώσεις Που μΠορεί να Προκαλέσουν στην
εκτέλεσή του φετινού κρατικού ΠρουΠολογισμού
οι συνεχιζόμενες κινήτοΠοιήσεις αγροτών και άλλων εΠαγγελματικών ομάδων, αλλά και ή αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την Πορεία των διαΠραγματεύ σεων αρχίζουν να Πρου ΠολογίΖουν στο
οικονομικό εΠιτελείο. Το Πρώτο εξάμήνο του έτους
ήταν ούτως ή αλλως Προγραμματισμένο να δήμιουργήθούν ταμειακά ελλείμματα. ΑΠό τον Φεβρουάριο και μετά, ο φετινός ΠρουΠολογισμός ΠροβλέΠει ολοένα και διευ ρυνόμενα ταμειακά ελλείμματα: 615 εκατ. ευρώ στο τέλος του τρέχοντος μήνα, 1,335 δισ. ευ ρω τον Μάρτιο, 2,284 δισ. ευρώ τον
ΑΠρίλιο, 3,88 δισ. ευρώ τον Μάιο και 4,49 δισ. ευρω τον Ιούνιο. Η Παράτασή τής αβεβαιότήτας για τήν
Προοήτική εΠίτευξής συμφωνίας με τους δανειστές, ο συνεχιζόμενος αΠοκλεισμός δρόμων με τα
Προβλήματα Που Προκαλεί ειδικά στις μεταφορές
Προϊόντων, αλλά και ή ανασφάλεια των Πολιτών
στήν ΠροοΠτική εΠιβολής Πρόσθετων μέτρων εκτιμάται ότι μΠορεί να «Πλήγώσουν» τα έσοδα και να
φέρουν ακόμή Πιο κοντά τήν ήμερομήνία Που τα
ταμεία του Δήμοσίου θα αντιμετωΠίσουν σοβαρότατα Προβλήματα ρευστότητας. >9
οι κοκκινοι δανειολήΠτες δεν «διάβασαν» τις εηιστολές των τραΠεΖών
5ι,3“ι 53%
39,8%
Σύνολο Καταναλωτικά
- Δεκέμβριος 2014 - ιούνιος 20ί5
ΕΠιχειρΠματικά
(εξέλιξη «κόκκινων» δανείων)
Στεγαστικά
Πηγή: ΤτΕ
Μόλις το 3% των δανειοληΠτών Που έλαβαν εΠιστολές - ειδοΠοιητήρια για τις καθυστερουμενες οφειλές τους
ανταΠοκρίθΠκε και Πλέον οι τράΠεζες Προσδοκουν ότι η δευτερηΙ Πιο αυστηρή εΠιστολή θα έχει μεγαλυτερο
αντίκτυΠο, φέρνοντας τους Πελάτες στα υΠοκαταστήματα. Η ισχνή ανταΠόκριση αΠοδίδεται σε έναν συνδυασμό ελλιΠους ενημέρωσης και διατήρησης μιας στάσης αναμονής αΠό Πλευρός των δανειοληΠτών. >7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΕΚΑΤ.
Τ|Α ΤΟΥΣ ΑΝ ΕΡΤΟΥΣ
ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ
Αήό τα μΠλόκα
στους δρόμους
τής Αθήνας
Τή μετωΠική σύγκρουσή με τήν κυ βέρνήσή εΠιλεγουν οι αγρότες 65 μΠλόκων Που συντάσσονται
με αυτό τής Νίκαιας, οι οΠοίοι εμφανίζονται ανυΠοΧώ ρήτοι, ζήτώντας να αΠοσυ ρθεί ή κυ βερνήτική Πρότασή για το ασφαλιστικό και να αρχίσει ο
διάλογος αΠό τήν αρΧή. Αντίθετα, το ραντεβού με
τον ΠρωθυΠου ργό, Αλέξή ΤσίΠρα, αναμένουν οι
αγρότες σε ΤέμΠή - Μικροθήβες, με τήν ΠρουΠόθεσή ότι ο διάλογος θα έχει ως βάσή τα αιτήματα
Που του αΠέστειλαν Χτες. >5
Η αξιολόγηση θα κριθεί στο ασφαλιστικό
Το ασφαλιστικό θα κρίνει την εΠιτυχία της Πρώτης αξιολόγησης, εΠεσήμανε ο ΠρωθυΠουργός Αλέξης ΤσίΠρας στο υΠουργικό συμβουλιο,
Προσθέτοντας Πως η ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι αΠαραίτητη για
να διασφαλιστεί ότι θα έχουν συντάξεις οι εΠόμενες γενιές. >4
Τι είήαν οι τραήεΖίτες στήν κυ βέ ρνήσή για τις «κόκκινες» Χο ρήγήσεις
«Τις εξαιρέσεις στην Πώλήσή
δανείων θα κρίνει ή αγορά»
Μάθηση]
Σφοδρές
αντιδράσεις
για ίσα Παοκ
άδειεςΤν
ΔιΠλό μέτωΠο με τήν αντιΠολίτευ ση αλλά και τήν ιδιοκτήσία
των τη λεοΠτικών σταθμών άνοιξε ο ΠρωθυΠου ργός Αλ. ΤσίΠρας,
ανακοινώνοντας τήν αΠόφασή
τής κα βέρνήσής να Προκήρύξει
διαγωνισμό για τή Χο ρήγήσή
αδειών σε τέσσερα κανάλια εθνικής εμβέλειας και μάλιστα με
διαδικασίες Πει ττας1<. >Ζ7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα