Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΣ' ι7υ-·7Μ
2016. κσθπμερινπ
ι ι Η
ΜΗ την ΜΜΜ" τ4γο2
τ Βεντοεετ·
Οι μεγαλύτερα
επιτυχίεε Τον αγαπημένου
τραγουδιστή σε ένα
μοναδικό συλλεκτικό θά
ΑΜΚΕ):
ΕΠ|ΤΥΧ|ΕΣ
“ΜΜΕ ΜΜΜ'. ΕΧΠΥΜΕ ΜΠΕ' "ΠΜ”
ἶΠῖἙἶίϊΠἑἔ .
  ΠΠΠΟί
οεοι>ονλΡιο
Αθλητική
Εστω.
Δρ. Φύλλου
ί .697.
ΜΜΜ σοντσ8.¦γε
ΜΔ" Θέλω να
είστε ττγΉωμἑνοτ ι
κο1Πτῖσμἑνομ η
ἔσ έχετε
. “εεε-“- Η
εμΠι·ειτοτγ στην
ΣΠίΘεοὴ”!
Κ' ΑΚΟΜΑ...
ΝΜΜπΜ
Μ"πΜ·"γ·Μ
Στο τοΡοιπο
 το οπλο!
Ο Στονροοονλος μιλάει με
πως [κοντ] απο το ΝΒΑ
· Στο κόλπο Ντορσεῖ. ΜΝ
· Σημερα στη ΜΜΜ, Χωρἱς
ΑνροΒᾶνη. Αθηνοἱοο. "Ποπ"
  ή:·Πρώτσθλἶγἶη στο... Μπλε. ΠσνσΒηνοϊκέ ή γΜ“ 7
 “- ·έ Εμείς ἶἑ
, @έρμη περιμἑνσμε πώς πρι πώς γισ νο σος Εεφτιλίσονμε.
ῖἶσλλσ εσείς δεν μπορείτε ούτε φύση στον Ατρόμητο
νο κσνετε :
Η ο   έλθο
λπσίτηση τον ΠΜ ντι σπσγορεντοιίν
γκολ σον τον Στοιτσεφ. που...
Μίλησε τον Στρσμοτσονι!
< “-·ω- ν. ο
· *854886 .εζΞΜε · >7 τ η _ 
ΣιΜιΤΖοτπονἶεἶ  ο" πωπω!
Δεν οσκησε δίωξη σε ΜΚ τσι Πτοομητο γισ εκτετσμενπ επεισοδιο τοι γλπὡνοον την ποσίρεση |3Ι ωρών! · Εγγοοφο τον σΒλητικσιί οικοστη της 8νοεπεσειιε ον μισο δεν συμβεί σημερσ...
ο  ες
. ίρπγελσφιτες ιστοστοοεις στην ΚΕΔ με τον... γνωστο πιο Μονο
ΠσΜοπωλο · Μ τις προσεοτες μη σωσει η... 35οοσ στη ὑημοοργίπ
κλίμστος · Κισσαμος ο θρύλος σε ΜΒΜ.
επΒετικπ ΜΜΜ το· τεοὁισμενσ ιοοοολ σε Πωσ το Πρώτη!
. . * Ι . Ι
 Ύ - ΜΠετοΜετνη!
ε κσιπσειφοσλ με Ρ|πο|Β·ι η 1 χ ΎσΣτο"πλεορστοο θρύλου στο . .ΣΜΐ°ΜωΜΜΨΜ"Μ
·Μτ·ήλ·'ωβ2ΜΤΜΜΜΜ
`ι[ἰίλἶ «ι ι λλ.ι#ὶ
Με γκολ τον ΜΜΜ. ω
Μ το Κύπελλο της ΕΠΣ "ορού
ΜΙ ποντοι· στον Από κωΜω
στο ΚΜᾶη! · Σκούρο στη
μνημη των Βνμοτον της Νοκ 7
· Πλήρες Μπορώ( τον 'ΓλΥΜΥ' γιο
Με τελικούς "ορού πο· Ε"ΣΜ