Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ή . Το μποῆόκι πέφτει εε.
ο Πέταξε έξω τον ΠΑΟ τιΠό το κύπεῆῆο - . Αῆο σος ο '
(Ί -0) με τιΠίστευτο γκοῆ του Στοϊτσεφ .
ΑποΜΗιΑΜΜ η .  κι: Μ τι;
τι ρα 6 78
Θ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΣΤΟΙΧΗΜΑΠκΗ & ΠΑΡΑΣκΗΝΜκΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
γα Τα 
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2645 Τ|ΜΗ , | |
·ιεΜΓιΤΗ 11 ΦεΒΡογΛΡιογ 2016 1.3ο€ ' ΜΜΜ" ε"'ῇογ" γω το κοῆῦκωρ] Φ
Πω ο Πογέτ θεωρεί το ντέρμΠι διοβοτήριο γιο την Πρέμιερ Λιγκ
ο Το ἑετρο κίνητρο του ο Συνεργείο στέῆνει _ · Τρεῆἀθιικε
προπονητή πιο Αεκ ΜΜΜ τπῆεοιιτική ι
νο οπόοει το οἡττοτο ι'τυο γιο χάρη του .  τον ορισμό του
0ῆομπιοκού κοι Σἰῆβο “ ”γ 'ουρουγουονοὐ ' ΚοΠογερόπουῆου
ΟΛΥΜΠ'ΑκΟΣ
°.···  ι ' Μ”
"9” Πηγε νε Ρκγ"εΜ · Ι  
ρ'ξ8' ° κ°ν£  =8|===ἴ=ΡιΣΜ 
,| 7 ι
· ο Πονιὡνιοε ειπωθεί.
τον ΠΑΟΚ στον έ6ρο
του, μοτοορο κο·
' κι το θέῆτο-ΣεΒἱῆΜ 
Ψάχνετε" για τ! ' Ϊ
τη Μίντ·λοντ 
ο Ἀρνεσεν ·
ο ΠοιΧνί6ιο κο· γιο το